Høring av utkast til retningslinje for jordmorutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Utviklingsarbeidet er utført i regi av RETHOS.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2022

Vår ref.: 22/1879

Høring – forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Utviklingsarbeidet er utført i regi av RETHOS.

Forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Forskriften skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, pasientenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Rammene for retningslinjearbeidet
Retningslinjen inneholder læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som 120 studiepoengs masterutdanning. 

Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7 og beskriver kandidatens minimums sluttkompetanse etter endt utdanning.

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet er i tråd med behovene for kompetanse i tjenestene. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i forskriften. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av innholdet i forskriften, og om det er gjennomførbart innenfor rammene for utdanningen.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

 • I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes nåværende og fremtidige kompetansebehov?
 • I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes og brukernes nåværende og fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?
 • Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
 • I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?
 • Er det sluttkompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
 • Programgruppen har vurdert omfanget av praksisstudiene og har foreslått at praksisstudiene bør omfatte 40 uker, videre er det foreslått at tre av ukene kan erstattes med simulering- og ferdighetstrening. Forslaget innebærer ikke en endring fra dagens rammeplan. Videre har programgruppen foreslått at dagens krav om 50 fødsler skal reduseres til 40 fødsler, dette er i tråd med direktiv 2005/36/EF om godkjenninger av yrkeskvalifikasjoner, med senere endringer herunder direktiv 2013/55/EU. Er praksis hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?
 • I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen?

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2907362

Høringsfristen er 15. august 2022.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen (e.f.)

Audun Digerud
avdelingsdirektør                                                    Mia Andersen
                                                                                   seniorrådgiver

 

 

 • Alle landets kommuner

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • Barneombudet
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Statens helsetilsyn
 • Sametinget
 • Viken fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Fagforbundet
 • Forum for barnekonvensjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • KS
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Norsk Innvandrerforum
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • PRESS - Redd Barna Ungdom
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Unio
 • Uni research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Velferdsalliansen
 • Voksne for barn
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Norsk studentorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Delta
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuspartner HF
 • Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
 • Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Mental Helse
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Parat Helse
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • SINTEF Helse
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Ammehjelpen
 • Barnekreftforeningen
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Den norske PKU-forening
 • Diabetesforbundet
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Handikappede barns foreldreforening
 • HivNorge
 • Interesseforeningen for LMBB-syndrom
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Leppe- ganespalte Foreningen?
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Sex og politikk
 • Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
 • Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
 • Rådet for psykisk helse
 • Anonyme Alkoholikere
 • A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • NA (Anonyme Narkomane)
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Norsk palliativforening
 • Pårørendealliansen
 • Prematurforeningen
 • Helseutvalget
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Recovery Norge
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Sex og samfunn
 • NAKMI
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør)
 • Barnevakten
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Blåkors
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Landsforeningen 1001 dager
 • Barne- og familiedepartementet
 • Jordmorforbundet
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark