Høring – bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at det blir tillatt å frakte ut felt villsvin med motorkjøretøy.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2022

Vår ref.: 21/767

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at det blir tillatt å frakte ut felt villsvin med motorkjøretøy.

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. oktober 2022.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Merk i så fall e-posten med referanse 21/767.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet opplyser for ordens skyld at det er nedsatt et lovutvalg som skal utrede reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. desember 2023. For å sikre mest mulig effektiv jakt og forhindre uønsket spredning av villsvin er det et poeng at tiltak som stimulerer til økt jakt på villsvin ikke trekker ut i tid. Dette høringsforslaget fremmes derfor uavhengig av utvalgets arbeid.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Feiring

utredningsleder

Departementene
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene
Miljødirektoratet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet

Den Norske Turistforening
DNT- Indre Østfold
Forum for natur og friluftsliv
Friluftsrådenes landsforbund
Glommen Mjøsen Skog SA
Greenpeace
Kommunesektorens organisasjon
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Østfold
NHO Reiseliv
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Hytteforbund
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk allmenningsforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Botanisk Forening
Norsk Friluftsliv
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for bioøkonomi
Norske Reindriftssamers Landsforbund
NORSKOG
Sabima
Utmarkskommunenes Sammenslutning
Viken Skog
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
WWF-Norge
Økokrim