Høring - endringer i kirkeloven § 36

Kultur- og kirkedepartementet ber om uttalelser til forslag om endringer i kirkeloven § 36. Forslaget innebærer at adgangen til å legge konfirmasjonsopplæring til skolens tid strammes inn, og at kommuner gis adgang til å bestemme om trosopplæring kan inngå i skolefritidsordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

Kultur- og kirkedepartementet ber med dette om uttalelse til forslag om endringer i lov om Den norske kirke (kirkeloven) § 36. Forslaget innebærer følgende: Adgangen til å legge konfirmasjonsopplæring til skolens tid strammes inn ved at det lovfestes krav om ”særskilte grunner” og ved at myndigheten til å treffe endelig avgjørelse legges til kommunen. Vedkommende kommune gis adgang til å bestemme at trosopplæring kan inngå i skolefritidsordningen.