Høring - Endringer i lov om hundehold - Hundeloven

Landbruks- og matdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om lov om hundehold (hundeloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2021

Departementer

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet


Offentlige organer

Mattilsynet

Datatilsynet

Landbruksdirektoratet

Politidirektoratet

Miljødirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Tolletaten

Sametinget

Forsvarets hundeskole    

Longyearbyen lokalstyre

Sysselmesteren på Svalbard

Nordland politidistrikt

Troms politidistrikt

Finnmark politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Møre- og Romsdal politidistrikt

Vest politidistrikt

Innlandet politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Øst politidistrikt

Oslo politidistrikt

Statsforvalterne

Kommunene


Forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Veterinærinstituttet


Organisasjoner

Rådet for dyreetikk

Det veterinærmedisinske rettsråd

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrevernalliansen

Kommunenes Sentralforbund

NOAH - for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Norges hundekjørerforbund

Norges Hunder Landsforbund

Norges Jeger- og fiskeriforbund

Norges Kaninforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk dyreholderallianse

Norsk Fjørfelag

Norsk Hestesenter

Norsk Huskattforening

Norsk Hjorteavlsforening

Norsk Kennel Klub

Norsk Lama AS

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Sau og Geit

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Nettverk for dyrs frihet

Foreningen Norske etologer

Norsk Dyreomsorg SA

Norges Blindeforbund

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

Norges Naturvernforbund

Norske redningshunder

Norsk politihundlag

Norsk brukshundsports forbund

Foreningen for omplassering av dyr

Norsk Ornitologisk forening

Den norske Alpakkaforening