Proposisjoner til Stortinget

Prop. 85 L (2021–2022)

Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i hundeloven. Endringene er foreslått for å forsterke forebyggende tiltak rettet mot hundeholderen. Det er også gjort endringer for å tydeliggjøre lovens innhold ved omstruktureringer, flere definisjoner og klarere begrepsbruk. Blant annet foreslås det å innføre et kompetansekrav til hundeholder, nye virkemidler for å håndheve sikringsregler og objektive vurderingskriterier for skader påført ved hundebitt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget