Høring - Forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2003

Vår ref.: 00/2873-742.5

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2873-742.5

04.11.02

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FOREBYGGELSE AV ANSLAG MOT SIKKERHETEN I LUFTFARTEN – HØRING

For å ivareta hensynet til totalsikkerheten innen luftfarten er det nødvendig å foreta en kontroll av de personer som har fri adgang til alle områder på lufthavnene.

Ved utstedelse av adgangskort/identitetskort (ID-kort) til norske lufthavner foretar Luftfartsverket vandelskontroll på bakgrunn av søkerens uttømmende politiattest. Denne praksisen startet Luftfartsverket med i juli 1998. ID-kortene gir adgang til avsperrede områder og bygninger, såkalt rød sone, på flyplassen.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Luftfartstilsynet, Luftfartsverket og Samferdselsdepartementet har gjennomgått og vurdert behovet for å bedre regelverket i forbindelse med vandelsvurdering ved utstedelse av adgangskort.

Departementet har kommet frem til at hjemmelen til å foreta vandelsvurdering i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten bør gjøres klarere og mer presis. Det er utarbeidet forslag til endring av forskriftens kapittel 6 om adgangskontroll. I tillegg er det foreslått enkelte mindre endringer i forskriften, blant annet er Luftfartsverket byttet ut med Luftfartstilsynet og ”ansvarshavende” er byttet ut med ”flyplassens innehaver”. I § 3-4 er ”i Luftfartsverkets tjeneste” erstattet med ”i tjeneste hos flyplassens innehaver”. Videre er det føyet til en bestemmelse om klage; § 8-1.

Samferdselsdepartementet vedlegger forslag til endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten på høring. I vedlagte notat er det redegjort for problemstillinger som kan belyse forslaget til endring av forskriftens kapittel 6.

Øvrige endringer i forskriften vil først være aktuelt når EU’s organer eventuelt har vedtatt nytt regelverk om sikkerheten innenfor sivil luftfart. Forslag til ny forordning om dette ventes vedtatt i desember 2002.

Vi ber om at merknader til vedlagte forslag til endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten oversendes Samferdselsdepartementet innen 15. januar 2003.

Med hilsen

Torbjørn Lothe e.f.


Anne Margrethe Viken

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sysselmannen på Svalbard

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Ben Air AS
Bergen Air Transport AS
Braathens ASA
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
European Helicopter Center
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Fonnafly Sjø AS
Fossum Fly
Fotonor AS
Flyreklame AS
Helifly AS
Heli-Team AS
Helikopterdrift AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Kato Airline AS
Lofotfly AS
Lufttransport AS
Løkenfly
Norcopter AS
Nordic Aviation Resources
Nordlandsfly AS
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopterskole AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle AS
Norwegian Aviation College
Pegasus Helicopter AS
Rørosfly
SAAB Norsk Flytjeneste AS
SAS Norge ASA
Sundt Air AS
Trans Wing AS
Widerøes Flyveselskap ASA
OSL
Sandefjord lufthavn, Torp
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)

Luftfartsverket
Luftfartstilsynet
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Flyselskapenes Landsforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Trafikkflygerforening
PRIFO
Norsk Kabinforening
Landsorganisasjon
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Fellesforbundet
Datatilsynet
Sivilombudsmannen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Lufthavnenes Tjenestemannslag
Posten Norge
Direktoratet for arbeidstilsynet
Oslo Tolldistrikt
Norsk Speditørforbund