Høring – Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m.

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i matrikkelforskriften m.m. (forlenget overgangsperiode i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m.) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2022

Vår ref.: 22/4725

Forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Frist for å gi uttalelse er 18. november 2022.

Etter reglene i matrikkellova skal den som står ansvarlig for en oppmålingsforretning, inneha landmålerbrev (autorisert eiendomslandmåler). Reglene om dette ble satt i kraft 1. januar 2021, men en overgangsperiode på tre år gjør at oppmålingsforretningene kan utføres etter tidligere regler uten krav om autorisasjon fram til 31. desember 2023.

Departementet foreslår å forlenge overgangsordningen med to år. Oppmålingsforretninger kan etter dette utføres uten krav om autorisasjon fram til 31. desember 2025. Utøvere som kommer inn under overgangsordningen, vil etter forslaget kunne regne inn praksistid fram til 1. januar 2025.

Forslaget omfatter også en forlenget frist for ordinære søkere slik at også disse får bedre tid til å opparbeide tilstrekkelig praksistid i forbindelse med permisjoner på lovbestemt grunnlag. Forslaget omfatter videre en åpning for at Kartverket kan bestemme at også eldre utdanningsgrader skal kunne godkjennes på linje med dagens bachelor- og mastergrader som grunnlag for autorisasjon på individuelt grunnlag, samt noen mindre presiseringer og rettinger. Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagt høringsnotat.

Forslaget er av begrenset omfang, og vil forenkle tilpassingen til de nye reglene for kommunene. Det er samtidig viktig at utøverne vet hvilke rammebetingelser som gjelder for overgangsordningen. Departementet tar derfor sikte på en rask avgjørelse, og finner det i den forbindelse riktig med en noe kortere høringsfrist enn vanlig.

Høringen med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på «regjeringen.no».

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Med hilsen

Veslemøy Faafeng (e.f.)

utredningsleder

 

 

Dag Høgvard

fagdirektør

Departementene

 

Statsforvalterne

 

Høgskulen på Vestlandet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Statens kartverk

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

 

Kommunene

 

KS

 

Akademikerforbundet

Eiendom Norge

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO

Norsk takst

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Yrkesorganisasjonenes Sentral-Forbund (YS)