Høringer

Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge. Endringene skal gjelde fra studieåret 2024‒2025 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, jf. Prop. 1 S (2023‒2024) for Kunnskapsdepartementet.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.02.2024

Vår ref.: 23/4887

Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til høringsnotat om endringer i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge på offentlig høring. Endringene skal gjelde fra studieåret 2024–2025.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, jf. Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet. Satser, inntektsgrenser og årstall er likevel ikke en del av høringen og vil bli justert på et senere tidspunkt. Forslagene til endringer i utdanningsstøtteordningene som foreslås regulert i forskrift om utdanningsstøtte og som er omtalt i høringsnotatet, er som følger:

 • å innføre en lavere aldersgrense for stipendbasert utdanningsstøtteordning i forskriftens del 2 for videregående elever, med en videreføring av rettigheter (overgangsordning) på to år. Se kapittel 2.1.
 • å styrke rekrutteringsstipendet til utdanning i utvalgte samarbeidsland og utvide stipendet til studenter som tar en hel grad. Se kapittel 2.2.
 • å sette krav om at studenter som tar lengre språkkurs i utlandet må starte i gradsutdanning etter fullført språkopplæring for å få omgjøring fra lån til stipend. Se kapittel 2.3.
 • å gi lån og stipend til studenter som tar deltidsutdanning i sørsamisk i utlandet. Se kapittel 2.4.
 • å gi lån og stipend til søkere som er forsinket i utdanningen, men som har nedbetalt tidligere utdanningslån. Se kapittel 2.5.

I tillegg foreslår departementet en rekke regeltekniske endringer som ikke innebærer

endringer i bevilgninger til utdanningsstøtteordningene. Se kapittel 2.6.

I forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge foreslår departementet å avvikle

bestemmelsen om at opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med Nav, ikke kan godkjennes for lån og stipend. Se kapittel 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i endringsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettfremlegget. Enkelte endringer avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget, og disse omtales i høringsnotatets kapittel 6.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge skal tre i kraft innen 15. april 2024 med virkning fra 16. august 2024.

Høringsfristen er 5. februar 2024. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3000834. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Erin Nordal
                                                                                         seniorrådgiver

 • Abelia             
 • Agder fylkeskommune                      
 • Akademikerne           
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet                   
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter                   
 • Asker Kunstfagskole             
 • Association of Norwegian Students Abroad            
 • Barne- og familiedepartementet                   
 • Barratt Due musikkinstitutt                
 • Beverage Academy AS                    
 • Bårdar Akademiet AS           
 • Centric IT Academy              
 • Datatilsynet                
 • Den norske tannlegeforening           
 • Designinstituttet                     
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum                     
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse              
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning               
 • Elevorganisasjonen               
 • European Helicopter Center AS                   
 • Fagforbundet             
 • Fagskolen i Agder                 
 • Fagskolen i Møre og Romsdal                     
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark                
 • Fagskolen i Vestland            
 • Fagskolen Kristiania             
 • Fagskolen Rogaland             
 • Fellesorganisasjonen            
 • Fellesorganisasjonen            
 • Finansdepartementet            
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole               
 • Fleksibel utdanning Norge                
 • Folkehøgskolerådet               
 • Forbrukerombudet                 
 • Forbrukerrådet                      
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen                    
 • Forskerforbundet                   
 • Forsvarsdepartementet                     
 • Frelsesarmeens offisersskole AS                
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon                 
 • Gokstad Akademiet AS                    
 • Helse- og omsorgsdepartementet                
 • Hovedorganisasjonen Virke             
 • Høgskolen i Innlandet                       
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk                     
 • Høgskolen i Østfold              
 • Høgskulen for grøn utvikling             
 • Høyskolen for Dansekunst               
 • Innlandet fylkeskommune                 
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet                    
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte                 
 • Juss-Buss                          
 • Justis- og beredskapsdepartementet                       
 • Jusutdanning AS                   
 • Klima- og miljødepartementet                       
 • Kommunal- og distriktsdepartementet                     
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT                 
 • KS                  
 • Kultur- og likestillingsdepartementet             
 • Kunsthøgskolen i Oslo                     
 • Kunstskolen i Rogaland                    
 • Landbruks- og matdepartementet                
 • Landsorganisasjonen i Norge                      
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet                  
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries                      
 • Medlearn AS             
 • Menko Undervisning AS                   
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn            
 • Musikernes fellesorganisasjon                     
 • Naturviterne               
 • Nord studentsamskipnad                  
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning              
 • Nordland fylkeskommune                 
 • Norges arktiske studentsamskipnad            
 • Norges Handikapforbund                  
 • Norges Interiørskole AS                   
 • Noroff høyskole                     
 • Norsk fagskole for lokomotivførere              
 • Norsk fosterhjemsforening                
 • Norsk Fotofagskole               
 • Norsk Fysioterapeutforbund             
 • Norsk Havbruksfagskole AS            
 • Norsk jernbaneskole             
 • Norsk Manuellterapeutforening                    
 • Norsk Montessoriforbund                  
 • Norsk psykologforening                    
 • Norsk Radiografforbund                    
 • Norsk studentorganisasjon               
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN                     
 • NSKI Høyskole                      
 • Nærings- og fiskeridepartementet                
 • Næringslivets Hovedorganisasjon                
 • Olje- og energidepartementet                       
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter             
 • OSM Aviation Academy AS             
 • Parat              
 • Pilot Flight Academy AS                   
 • Riksrevisjonen                       
 • Rådet for offentlige fagskoler           
 • Sametinget                
 • Samferdselsdepartementet               
 • Samordna opptak                 
 • Skattedirektoratet                  
 • Skrivekunstakademiet                       
 • STAFO                      
 • Statens lånekasse for utdanning                  
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede                             
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal            
 • Statsforvaltaren i Rogaland              
 • Statsforvaltaren i Vestland                
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken                   
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark                      
 • Steinerskoleforbundet                       
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond                       
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark                  
 • Studentsamskipnaden i Innlandet                
 • Studentsamskipnaden i Molde                     
 • Studentsamskipnaden i Stavanger              
 • Studentsamskipnaden i Volda                      
 • Studentsamskipnaden i Østfold                   
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet                      
 • TISIP Fagskole                     
 • Tone Lise Akademiet AS                  
 • Troms og Finnmark fylkeskommune            
 • UNINETT AS             
 • Unio               
 • Universitetet i Oslo                
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet                      
 • Utenriksdepartementet                      
 • Utlendingsdirektoratet                       
 • Utlendingsnemnda                
 • Velferdstinget i Agder           
 • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim                   
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus                
 • Velferdstinget i Stavanger                
 • Velferdstinget Vest                
 • Voksenopplæringsforbundet             
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund                   
 • Ålesund kunstfagskole                      
 • Agder kunstfagskole             
 • AOF Vestland            
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter                      
 • Astrologiskolen Herkules AS            
 • Beauty og Helse Akademiet             
 • CAE Oslo Aviation Academy AS                  
 • Campus BLÅ Fagskole AS               
 • Din Kompetanse AS             
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet             
 • Einar Granum kunstfagskole            
 • Fagskolen Aldring og helse              
 • Fagskolen AOF Norge                      
 • Fagskolen for bokbransjen               
 • Fagskolen i Nord                   
 • Fagskolen i Viken                 
 • Fagskolen Innlandet             
 • Fagskolen Oslo                     
 • Fagskolen TISIP                   
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS                  
 • Hald Internasjonale Senter               
 • Imageakademiet                    
 • Institutt for helhetsmedisin                
 • International Stunt Academy as                              
 • Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS               
 • KRM Tekniske Fagskole AS            
 • Kunstskolene             
 • Lukas fagskole og kurssenter                      
 • Menighetsbibelskolen            
 • NKI AS                      
 • Nordland Fagskole                
 • Norges Fagakademi AS                   
 • Norges Friluftsfagskole AS               
 • Norges grønne fagskole - Vea                     
 • Noroff Fagskole AS               
 • Norsk Hestesenter                
 • Samisk videregående skole             
 • Studieforbundet AOF Norge             
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole                  
 • Tunsberg Medisinske Skole             
 • Ytre kunstfagskole                
 • Møre og Romsdal fylkeskommune               
 • Oslo kommune                      
 • Rogaland fylkeskommune                
 • Trøndelag fylkeskommune               
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune                     
 • Vestland fylkeskommune                  
 • Viken fylkeskommune                       
 1. juli-senteret
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene               
 • Foreldreutvalget for barnehager                   
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen                    
 • Høgskolen i Innlandet                       
 • Høgskulen i Volda                 
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen                
 • Norges forskningsråd            
 • Norges idrettshøgskole                     
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet                    
 • Norsk utenrikspolitisk institutt                       
 • OsloMet – storbyuniversitetet                       
 • Samisk høgskole                   
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør                     
 • Statped                      
 • Universitetet i Agder             
 • Universitetet i Stavanger                  
 • Universitetet i Sørøst-Norge             
 • Utdanningsdirektoratet                      
 • Lærernes Yrkesforbund                    
 • Skolelederforbundet              
 • Atlantis Medisinske Høgskole                      
 • Høyskolen for yrkesfag AS               
 • Nordland kunst- og filmfagskole                   
 • Norsk barnebokinstitutt                     
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole              
 • Oslo nye Høyskole                
 • Ansgar Teologiske Høgskole           
 • Bergen Arkitekthøgskole                   
 • Handelshøyskolen BI            
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi                
 • Høyskolen Kristiania             
 • Lovisenberg diakonale høgskole                  
 • NLA Høgskolen                     
 • Steinerhøyskolen                  
 • VID vitenskapelige høgskole            
 • DuVerden                  
 • INSPIRIA science center                  
 • Jærmuseet                
 • Nordnorsk vitensenter                      
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo                     
 • Høgskolen i Innlandet                       
 • Høgskulen på Vestlandet                 
 • Nord universitet                     
 • Norges Handelshøyskole                  
 • Norges musikkhøgskole                   
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet                   
 • Universitetet i Bergen           
 • Kristne Friskolers Forbund               
 • Montessori Norge                 
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund                
 • Statsforvalteren i Agder                    
 • Statsforvalteren i Innlandet               
 • Statsforvalteren i Nordland               
 • Statsforvalteren i Trøndelag             
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark                   
 • Juridisk rådgivning for kvinner                      
 • Jushjelpa i Midt-Norge                      
 • Jussformidlingen                   
 • Jusshjelpa i Nord-Norge                   
 • Studentsamskipnaden i Agder                     
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim                  
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge                     
 • Studentsamskipnaden i Ås               
 • Studentsamskipnaden SiO               
 • Akademikerforbundet            
 • Arkitektenes Fagforbund                  
 • Bibliotekarforbundet              
 • Creo – forbundet for kunst og kultur            
 • Den Norske Jordmorforening           
 • Den norske legeforening                  
 • Den norske veterinærforening                      
 • Det norske Diakonforbund                
 • Econa            
 • Norges Farmaceutiske Forening                  
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon             
 • Norges Juristforbund             
 • Norsk ergoterapeutforbund               
 • Norsk Lektorlag                     
 • Norsk Sykepleierforbund                  
 • Norsk tjenestemannslag                   
 • Presteforeningen                   
 • Samfunnsviterne                   
 • Samfunnsøkonomene                       
 • Skolenes landsforbund                     
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening                                               
 • Utdanningsforbundet