Høring - Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

 

Forslaget til forskrift er en oppfølging av lovendring 9. mai 2003 nr. 32 da plan- og bygningsloven ble gitt en ny bestemmelse § 5 om kart og stedfestet informasjon.

Forslaget fastsetter regler vedrørende kartgrunnlag, arealplaner og annen bruk av kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen. Departementet legger til grunn at slike regler er nødvendig for at kommunene og forslagstillere skal kunne utveksle og utnytte digital geografisk informasjon på en effektiv måte.

Forskriften vil erstatte gjeldende Kap. II. Kartverk i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200302283

19.12.03

Høring - Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen

Miljøverndepartementet sender vedlagt forslag til forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen på alminnelig høring.

Frist for uttalelse er 15. mars 2004.

Ved lovendring 9. mai 2003 nr. 32 ble det tatt inn en egen bestemmelse i plan- og bygningsloven om kart og stedfestet informasjon. Bestemmelsen ble tatt inn som ny § 5, jf. Ot.prp. nr. 113 (2001-2002) Om lov om endring i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planlegging, kart og stedfestet informasjon).

Hensikten med lovendringen var å oppnå samfunnsmessige besparelser ved at planbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar, uten at dette går på bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen.

Bestemmelsen i § 5 om kart og stedfestet informasjon klargjør gjeldende ansvarsfordeling for det offentlige kartgrunnlaget, og kommunens anledning til å pålegge forslagstiller å utarbeide kartunderlag når dette er nødvendig.

Bestemmelsen forutsetter at kommunen i samsvar med forskrift skal kunne sette krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Departementet legger i denne høringen fram forslag til slik forskrift.

Høringsuttalelsene sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, fortrinnsvis også som e‑post til postmottak@md.dep.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rådgiver Ketil Omberg, telefon 22245985, e-post: ketil.omberg@md.dep.no.

Høringsdokumentene er lagt ut på internett på http://www.dep.no/md/norsk/aktuelt/hoeringssaker/index-b-n-a.html.

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kurt Ellingsen
avdelingsdirektør

Vedlegg
- Adresseliste
- Høringsnotat
- Forslag til forskrift

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Arkitektenes fagforbund
Boligprodusentenes forening
Bygg- og Tømrermestrenes Forening
Byggenæringens landsforening
Byggherreforeningen
Direktoratet for naturforvaltning
Energibedriftenes landsforening
Forsvarsbygg
GeoForum
Geomatikkbedriftenes landsforening
GRID-Arendal
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Bergen, Seksjon for jordskifte og bygg
Høgskolen i Gjøvik
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana
Norges Bondelag
Norges Byggmesterforbund
Norges ingenørorganisasjon
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges landbrukshøgskole
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening
Sametinget
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard