Høring - Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200302283

19.12.03

Høring - Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen

Miljøverndepartementet sender vedlagt forslag til forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen på alminnelig høring.

Frist for uttalelse er 15. mars 2004.

Ved lovendring 9. mai 2003 nr. 32 ble det tatt inn en egen bestemmelse i plan- og bygningsloven om kart og stedfestet informasjon. Bestemmelsen ble tatt inn som ny § 5, jf. Ot.prp. nr. 113 (2001-2002) Om lov om endring i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planlegging, kart og stedfestet informasjon).

Hensikten med lovendringen var å oppnå samfunnsmessige besparelser ved at planbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar, uten at dette går på bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen.

Bestemmelsen i § 5 om kart og stedfestet informasjon klargjør gjeldende ansvarsfordeling for det offentlige kartgrunnlaget, og kommunens anledning til å pålegge forslagstiller å utarbeide kartunderlag når dette er nødvendig.

Bestemmelsen forutsetter at kommunen i samsvar med forskrift skal kunne sette krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Departementet legger i denne høringen fram forslag til slik forskrift.

Høringsuttalelsene sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, fortrinnsvis også som e‑post til postmottak@md.dep.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rådgiver Ketil Omberg, telefon 22245985, e-post: ketil.omberg@md.dep.no.

Høringsdokumentene er lagt ut på internett på http://www.dep.no/md/norsk/aktuelt/hoeringssaker/index-b-n-a.html.

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kurt Ellingsen
avdelingsdirektør

Vedlegg
- Adresseliste
- Høringsnotat
- Forslag til forskrift

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Arkitektenes fagforbund
Boligprodusentenes forening
Bygg- og Tømrermestrenes Forening
Byggenæringens landsforening
Byggherreforeningen
Direktoratet for naturforvaltning
Energibedriftenes landsforening
Forsvarsbygg
GeoForum
Geomatikkbedriftenes landsforening
GRID-Arendal
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Bergen, Seksjon for jordskifte og bygg
Høgskolen i Gjøvik
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana
Norges Bondelag
Norges Byggmesterforbund
Norges ingenørorganisasjon
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges landbrukshøgskole
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening
Sametinget
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard