Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i manuellterapi

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i manuellterapi på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2022

Vår ref.: 22/3419

Høringsbrev - forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i manuellterapi på høring.

Bakgrunn
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er en del av oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis.  Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov.

Les mer om mandatet og organiseringen av retningslinjearbeidet (RETHOS) her.

Om forskriften
Forskriften som fastsettes skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet. Læringsutbyttebeskrivelsene i forskriften definerer sluttkompetanse hos kandidaten etter endt utdanning.

Masterutdanning i manuellterapi bygger på bachelorutdanning i fysioterapi.

Om høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjen er i tråd med brukerne og tjenestenes behov for kompetanse.

Det er åpent for generelle tilbakemeldinger på retningslinjene som sendes på høring. Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig vurdere følgende spørsmål:

 • I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?
 • I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?
 • Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
 • I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?
 • Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
 • Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?
 • I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen?

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2919385

Høringsfristen er 5. oktober 2022

 

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

 

 

Med hilsen 


Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Hans Jacob Sandberg 
                                                                                      rådgiver     

 

 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne

 • Akademikerne
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Delta
 • Den norske legeforening
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Fagforbundet
 • Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi (NFF)
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreningen for kroniske smertepasienter.
 • Foreningen for muskelsyke
 • Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter
 • Landsforeningen for nakkeskadde
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 •  Personskadeforbundet LTN
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • NAKMI (Folkehelseinstituttet)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nord universitet
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Handikapforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk Revmatologisk Forening
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ryggforeningen
 • Rådet for muskel og skjeletthelse
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Sametinget
 • Samisk helsenettverk
 • Samisk høgskole
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Ungdom og Fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Velferdsalliansen
 • Verdighetsenteret
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Norsk manuellterapeut forbund