Høring - forslag om innføring av særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter

Resultat: Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3968 SA KMF/GS

13 .9.1999

Høring – forslag om innføring av særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter

Finansdepartementet mottok den 23. juni 1999 et forslag til særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter fra advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. Utredningen er utarbeidet etter oppdrag fra og i samarbeid med Norsk Oppgjørssentral, Oslo Børs, Verdipapirsentralen, Den norske Bank, Kreditkassen og Sparebanken NOR.

Forslaget er fremmet på bakgrunn av at det ved lov av 7. juni 1996 nr. 25 ble innført nye regler som åpner for lån av finansielle instrumenter og formidling av lån av finansielle instrumenter. Reglene ble videreført i den nye loven om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr 79. De skattemessige sidene ved lån av finansielle instrumenter reiser kompliserte spørsmål som ikke har vært utredet, slik at det er en betydelig usikkerhet knyttet til hva som er gjeldende rett. Bl.a. vil utlån av verdipapirer etter utlånsordningen antakelig anses som realisasjon av verdipapiret for utlåneren i forhold til gjeldende skatteregler, noe som vil innebære gevinstbeskatning for utlåneren. Det er opplyst for departementet at dette er noe av grunnen til at den etablerte låneordningen har blitt anvendt i svært begrenset utstrekning.

Forslaget innebærer i hovedsak at det innføres en regel som presiserer at lån av finansielle instrumenter ikke utløser gevinstbeskatning av utlåner, og tilsvarende at innlåners tilbakelevering av instrumentene heller ikke utløser gevinstbeskatning for innlåner.

Finansdepartementet har i dette tilfellet funndet det hensiktsmessig å sende utredningen med forslag til lovregulering ut på høring uten at forslaget er vurdert nærmere av departementet. Departementet vil gjøre en slik vurdering når høringsuttalelsene foreligger. Eventuelle lovforslag vil tidligst kunne fremmes for Stortinget i vårsesjonen 2000.

Finansdepartementet ber høringsinstansene om å gi uttalelse til det vedlagte forslag innen 20. desember 1999.

Med hilsen

Bjørn Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

Kristin Flagstad
førstekonsulent

Vedlegg

Saksbehandler: Kristin Flagstad telefon: 22 24 42 72