Høring forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Forslaget gjennomfører direktiv 2018/958/EU om forholdsmessighetsprøving før vedtakelse av nye bestemmelser om regulering av yrker. Forslaget gjennomfører også bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia, for yrker som omfattes av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2023

Vår ref.: 23/3962

Høring: Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett. Loven og forskriften gjelder for personer fra en EØS-stat og Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

Kunnskapsdepartementet vil med forslaget gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/958 av 28. juni 2018 om forholdsmessighetsprøving før vedtakelse av nye bestemmelser om regulering av yrker (forholdsmessighetsprøvingsdirektivet). Direktivet fastsetter regler for hvordan en forholdsmessighetsvurdering skal gjennomføres av myndighetene før de innfører nye eller endrer eksisterende regler om regulering av yrker.

Også bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i frihandelsavtalen 8. juli 2021 mellom Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Kongeriket Norge og Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) foreslås gjennomført med forslaget som sendes på høring. Avtalen omtales i det videre som frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia. Avtalen gjelder for yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsloven med unntak av helsepersonell- og dyrehelsepersonell. Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har eller skal gjennomføre avtalen i sitt regelverk.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no: www.regjeringen.no/id2992032.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er fredag 3. november 2023. Høringsfristen settes såpass kort da fristen for gjennomføring av bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i frihandelsavtalen med Storbritannia er 1. desember 2023.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

 

Med hilsen

Therese Sofie Aasen (e.f.)
avdelingsdirektør                                             

                                                                                              Knut Astad
                                                                                              seniorrådgiver

 • Departementene
 • Sametinget
 • Fylkeskommuner
 • Kommuner
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Bibliotekarforbundet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Econa
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kartverket
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Parat
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Statens helsepersonellnemd
 • Statens helsetilsyn
 • Statens vegvesen
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskaplig forening
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund