Høring Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler. I forskriften § 3 er det et krav til minste aktivitetsnivå i et studieforbund. Departementet foreslår at det innføres en hjemmel for departementet midlertidig å gi unntak fra aktivitetskravet i forskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.11.2019

Vår ref.: 19/4761

Høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet vil med dette sende på høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler. Departementet foreslår at det innføres en hjemmel for departementet midlertidig å gi unntak fra aktivitetskravet i forskriften § 3.

Bakgrunn og gjeldende rett
I forskrift om studieforbund og nettskoler er det i § 3 et krav om at læringsaktiviteten i studieforbundet må utgjøre minst 40 000 timer i gjennomsnitt for de årene som er grunnlag for tilskudd for at studieforbundet skal få tilskudd. Minstekravet gjelder ikke for samiske eller politiske partiers studieforbund, hvor minstekravet er 2 000 timer.

Krav til aktivitetsnivå ble øket i forbindelse med den nye forskriften om studieforbund og nettskoler i 2009. I voksenopplæringsloven fra 1975 var kravet 20 000 timer. Begrunnelsen for økningen var et ønske om større og mer robuste studieforbund.  

I dag er regelen slik at dersom et studieforbund ikke lenger klarer minstekravet til aktivitet i de to årene som er grunnlaget for tilskudd vil de miste tilskuddet. Dette betyr at et studieforbund som ikke klarer et gjennomsnitt på 40 000 timer over to år, ikke lenger er berettiget til tilskudd.

Departementets forslag
Departementet ser at det kan være at enkelte studieforbund av ulike årsaker i perioder eller ett enkelt år, kommer under minstekravet til læringsaktivitet på 40 000 timer. Dette er uheldig og konsekvensene for studieforbundet i slike tilfeller kan være store, ved at tilskuddet blir kuttet helt fra ett år til ett annet. Regelen har også skapt noe usikkerhet blant studieforbundene om de i en slik situasjon mister sin godkjenning og om de ikke lenger vil få tilskudd til sin aktivitet.

I dag er det ikke bestemmelser om unntak fra denne aktivitetskavet. Departementet ser at det i særlige tilfelle, etter søknad, kan være rimelig å kunne gi en midlertidig dispensasjon fra aktivitetskravet slik at et studieforbund fortsatt vil kunne få tilskudd. Departementet legger vekt på at det er viktig å sikre at studieforbundene er robuste, og at minstekravet om 40 000 kurstimer derfor er hensiktsmessig. Dersom det skal gis unntak i særlige tilfelle, bør det kun gis midlertidig. Vurderingen av om det skal gis unntak må bero på en helhetlig vurdering, hvor det blant annet bør legges vekt på om studieforbundet har en plan for å øke aktivitetsnivået og om det har en mulighet til å øke nivået innen rimelig tid.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget antas ikke å ha vesentlig økonomisk eller administrativ betydning. Departementet antar at det kun vil være unntaksvis et studieforbund søker om dispensasjon og at det ikke vil være mange søknader. Finansieringsordningen for studieforbund er rammestyrt, og en innvilgelse av unntak vil ikke kreve ekstra finansiering, men gjennomføres innenfor den busjettrammen som er vedtatt av Stortinget for det enkelte budsjettår.

Forslag til forskriftsendring
I forskrift 18. desember 2009 nr. 1661 om studieforbund og nettskoler, forslåes følgende endring (i kursiv):

 § 3. Krav til minste aktivitetsnivå og rapportering
Læringsaktiviteten i et studieforbund må utgjøre minst 40 000 timer i gjennomsnitt for de årene som er grunnlag for tilskudd, jf. § 8. Departementet kan i særlige tilfeller gi midlertidig unntak fra kravet til minste aktivitetsnivå.
Minstekravet i første ledd gjelder ikke for samiske studieforbund og politiske partiers studieforbund. For disse studieforbundene gjelder minstekrav fastsatt i § 5 og § 6.

Kort høringsfrist
Høringsbrev er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2670189. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2670189.   

Det er en kort høringsfrist 8. november 2019. Departementet vi ikke gi utsettelse på høringsfristen. Departementet beklager den korte høringsfristen. Ved fastsettelse av høringsfrist er det lagt vekt på at studieforbund skal kunne søke om dispensasjon allerede i år.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.) 
avdelingsdirektør
                                                                                     Knut Astad
                                                                                     Seniorrådgiver 

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Kommunene
 • Sametinget
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Kompetanse Norge
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Utdanningsdirektoratet
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Akademisk Studieforbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Finans Norge
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Frivillighet Norge
 • Idrettens Studieforbund
 • Kristelig studieforbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Musikkens Studieforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Samisk Studieforbund
 • Senterpartiets Studieforbund
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet FUNKIS
 • Studieforbundet kultur og tradisjon
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Studieforbundet næring og samfunn
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Unio
 • Venstres opplysnings- og studieforbund
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund