Høring - forslag til endringer i forskrifter på frivillighets- og idrettsfeltet som følge av ny pengespillov

Departementets forslag viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. Departementet legger derfor opp til en kort høringsfrist.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2022

Vår ref.: 22/4920

Høring – forslag til endringer i forskrifter på frivillighets- og idrettsfeltet som følge av ny pengespillov

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrifter på frivillighets- og idrettsfeltet som følge av ny pengespillov, jf. Prop 220 L (2020 – 2021). Ny lov om pengespill (pengespilloven) trer i kraft 1. januar 2023, og forslag til endrede forskrifter gis med hjemmel i denne.

Departementets forslag viderefører både formålet med tilskuddsordningene og gjeldende prinsipper for tildelingen av tilskudd. De konkrete endringsforslagene innebærer i hovedsak en opprydning i terminologi, endring i aktuelle henvisninger og andre nødvendige tilpasninger i tråd med ny pengespillov. Departementet legger derfor opp til en kort høringsfrist.

I tillegg foreslås endringer i enkelte av forskriftene som følge av at ny pengespillov eller ny forskrift om pengespill (pengespillforskriften) gitt med hjemmel i denne, fastsetter felles bestemmelser. Høringsnotatet må derfor sees i sammenheng med Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til ny pengespillforskrift, som hadde høringsfrist 5. august 2022. Det vises til Høring av ny pengespillforskrift - regjeringen.no.

Departementet legger opp til at de nye forskriftene trer i kraft samtidig som ny pengespillov, dvs. 1.januar 2023. Fra samme tidspunkt vil gjeldende forskrifter gitt med hjemmel i dagens pengespillov oppheves.

Høringsfristen er satt til 18. november 2022.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Sletmo
fagdirektør

ADHD Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Barnekreftforeningen
Blå Kors Norge
Brystkreftforeningen
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Cerebral Parese-foreningen
Den Norske Turistforening
Diabetesforbundet
Dyrebeskyttelsen Norge
Dysleksi i Norge
Epilepsiforbundet
Finansdepartementet
Forandringsfabrikkens stiftelse
Foreningen for hjertesyke barn
Forsvarsdepartementet
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Frelsesarmeen
Fundraising Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Hørselshemmedes Landsforbund
Innsamlingskontrollen i Norge
IOGT i Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kirkens SOS
Klagenemndssekretariatet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
KS - Kommunesektorens organisasjon
Kreftforeningen
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen uventet barnedød
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Mental Helse Norge
Multippel sklerose forbundet i Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges livredningsselskap
Norges Parkinsonforbund
Norsk cøliakiforening
Norsk epilepsiforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Friluftsliv
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk musikkråd
Norsk Tipping AS
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske redningshunder
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Organisasjonen voksne for barn
Psoriasis- og eksemforbundet
Redd Barna
Redningsselskapet
Røde Kors
Rådgivning for spiseforstyrrelser
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Stiftelsen Dam
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo
Stiftelsen livsglede for eldre
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tverga
Utenriksdepartementet