Høring Forslag til endringer i friskoleloven. Endring av regler om realkompetansevurdering og internkontroll mm

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i friskoleloven på offentlig høring. Forslaget åpner for en forenkling av inntak av voksne søkere til friskoler. Forslaget kan bidra til at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag om å endre reglene om internkontroll tilsvarende det som er foreslått for offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd. Det vises til notatet "Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov" som Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring 26. april 2019

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2019

Vår ref.: 19/4050

Høring av forslag til endringer i friskoleloven (realkompetansevurdering og internkontroll m.m.)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i friskoleloven[1] på offentlig høring.

Forslaget åpner for en forenkling av inntaksreglene for voksne, ved at det i forskrift kan gis unntak fra kravet om realkompetansevurdering for inntak til friskoler. Forslaget skal bidra til å gjøre det enklere for voksne å bli tatt inn som elev på en friskole. En slik endring kan bidra til at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag om å endre reglene om internkontroll tilsvarende det som er foreslått for offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd. Det vises til notatet "Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov" som Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring 26. april 2019.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2664203.

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Høringsfristen er 25. november 2019.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.Med hilsen


Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                           Mariann Nilsen
                                                                                          førstekonsulent

 

[1] Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar

 • Abelia – forum for friskoler
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Atferdssenteret
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Departementene
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Frittstående grunnskoler
 • Frittstående videregående skoler
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kompetanse Norge
 • Kristne Friskolers Forbund (KFF)
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lykkelige barn – Forening for foreldre med evnerike barn
 • Lærernes Yrkesforbund (LY)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nord universitetet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Norges Døveforbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Olympiatoppen
 • Oslomet – storbyuniversitetet
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for estetiske fag
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
 • Statlige grunnskoler
 • Statlige høyskoler
 • Statlige videregående skoler
 • Steinerskoleforbundet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • The Association of Norwegian International Baccalaureate Schools
 • Unge funksjonshemmede
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vitenskapelige høyskoler
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)