Høringer

Høring - forslag til endringer i midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Departementet sender utkast til endringer i forskrift om midlertidig forskrift 30. juni 2022 nr. 1273 om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2023

Vår ref.: 22/213

Høringsbrev - forslag til endringer i midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Departementet sender med dette utkast til endringer i forskrift om midlertidig forskrift 30. juni 2022 nr. 1273 om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, på høring. 

Høringen er en oppfølging av Prop. 116 L (2022-2023) og Prop. 118 S (2022-2023) om å forlenge ordningene med strømstøtte som følge av vedvarende høye strømpriser. 

Endringsforslagene er først og fremst av teknisk karakter, men det foreslås bl.a. å gjøre registeringsfristen for jordbruksforetak noe lempeligere. 

Departementet ber høringsinstansene om å sende høringsutkastet til underliggende organ og andre virksomheter som kan ha interesse av å komme med innspill. 

Høringsfristen er 17. november 2023

Høringen er lagt ut på https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2997326/. Bruk den digitale løsningen for å svare på høringen ved å klikke på “Send inn høringssvar”. Høringsinnspill er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Med hilsen 

Nils Øyvind Bergset (e.f.)
avdelingsdirektør

Hans Edvin Flugund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Navn

Adresse

Postnr/Sted

E-post

Gartnerhallen SA

Postboks 111 Alnabru

0509 OSLO

post@gartnerhallen.no

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

Schweigaardsgt 34 F

0191 OSLO

eldbjorgm@gartnerforbundet.no

Landbruksdirektoratet

Postboks 1450 Vika

0116 OSLO

postmottak@landbruksdirektoratet.no

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 OSLO

bondelaget@bondelaget.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41

0158 OSLO

post@smabrukarlaget.no

Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34F

0191 OSLO

ngf@gartnerforbundet.no

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Postboks 2520

6404 MOLDE

sfmrpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Agder

Postboks 504

4804 ARENDAL

sfagpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 LILLEHAMMER

sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Nordland

Postboks 1405

8002 BODØ

sfnopost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 MOSS

sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland

Postboks 59

4001 STAVANGER

sfropost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815 VADSØ

sftfpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734 STEINKJER

sftlpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103 TØNSBERG

sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestland

Statens hus, Njøsavegen 2

6863 LEIKANGER

sfvlpost@statsforvalteren.no