Høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Endringene gjelder videreføringen av midlertidige tilpasninger i utdanningsstøtteregelverket for utdanning i utlandet til vår 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2020

Vår ref.: 20/5661

Høring- Forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Denne forskriften ble fastsatt 1. juli 2020 og supplerer forskrift om utdanningsstøtte.

Retten til lån og stipend for å studere i utlandet forutsetter at søkeren faktisk reiser til studiestedet og er borteboer. For 2020 ble det gitt unntak fra disse kravene, og studenter i utlandet fikk beholde retten til lån og stipend selv om utdanningen ble tilbudt nettbasert eller samlingsbasert, og midlertidig flytting til foreldrene påvirket ikke retten til lån og stipend. I det vedlagte høringsnotatet foreslår departementet å videreføre disse unntakene for vår 2021. I forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 foreslås derfor følgende endringer:

 • Nettbaserte eller samlingsbaserte tilpasninger for utdanninger i utlandet som ellers oppfyller kravet om å være stedbasert, tillates våren 2021 dersom utbruddet av covid-19 er årsaken til tilpasningene.
 • Studenter og elever i utlandet som må starte vårsemesteret 2021 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av covid-19-pandemien, vil ha rett til lån og stipend.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres raskt. Det er viktig for studentene å få forutsigbarhet for dette før vårsemesteret. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en kort høringsfrist på 5 uker.

Høringsfristen settes til 11. desember 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2784229.
Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                               

                                                                  Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                  førstekonsulent

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund