Høring - forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder på høring. Regelendringene som kommer gjennom loven og dens forskrifter vil være helt sentrale for gjennomføringen av den bærekraftige, sirkulære økonomien i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2023

Vår ref.: 23/4257

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder på høring. Regelendringene som kommer gjennom loven og dens forskrifter vil være helt sentrale for gjennomføringen av den bærekraftige, sirkulære økonomien i Norge.

Bakgrunn for lovforslaget

Gjennom EØS-samarbeidet har Norge over tid ønsket og støttet en regelverksutvikling i EU/EØS som skal føre til omstilling til en mer sirkulær økonomi i Europa. Omstilling til sirkulær økonomi som nedfelt i EUs handlingsplan fra 2020 er ett av de viktigste områdene under EUs grønne giv. En mer ressurseffektiv økonomi skal redusere klima- og miljøbelastningen fra produkter i Europa og globalt, styrke EUs konkurransekraft og tilgang på ressurser i EU/EØS. Et mer bærekraftig produksjons- og forbruksmønster må bli den nye normalen og bruken av materialgjenvunnet (sekundær) råvare må dobles de neste ti årene. EUs handlingsplan inneholder 35 tiltakspunkter hvorav et flertall innebærer revidert eller nytt regelverk på fellesskapsnivå. Det største nye grepet er et forsterket produktrammeverk for bærekraftige produkter. Det er dette nye produktregelverket som utløser behov for ny norsk lovgivning.

Ut fra erkjennelsen av at så mye som 80 % av produkters bærekraftsegenskaper blir bestemt i designfasen har EU-kommisjonen foreslått et omfattende rammeverk for å fremme bærekraftige produkter som er designet for en sirkulær økonomi (forslag til ny økodesignforordning).

Gjeldende økodesigndirektiv omfatter energirelaterte produkter, og hovedfokuset har vært på energieffektivitet. Forslaget til økodesignforordning, som skal erstatte direktivet, foreslås å omfatte alle slags produkter med unntak av mat, fôr, legemidler, levende planter og dyr og avlsmateriale. Forordningen vil etablere rammene for et sett bindende, overordnede bærekraftskrav slik som gjenvinnbarhet, levetid og kvalitet, innhold av materialgjenvunnet råvare, at produkter lettere skal kunne repareres, oppgraderes og vedlikeholdes og krav knyttet til klima- og miljøfotavtrykk. Dette rammeverket (økodesignforordningen) skal suksessivt utfylles og konkretiseres gjennom mer detaljerte, produktspesifikke underliggende forordninger. Forslaget inneholder også nye regler for destruksjon av usolgte forbrukerprodukter, produktpass og grønne offentlige anskaffelser.

I tillegg utvikles det i Europa regelverk for mer sirkulære verdikjeder for utvalgte produktgrupper. Handlingsplanen for sirkulær økonomi prioriterer syv områder av stor økonomisk og miljømessig betydning. Dette gjelder blant annet emballasje, plast, tekstil, elektriske og elektroniske produkter, batterier og kjøretøy. Disse regelverkene skal gjøre hele livsløpet, fra produksjonsstadiet, via bruksfasen og til og med avfallsstadiet, mer sirkulært og ressurseffektivt. Utstrakt bruk av forordninger som skal gjennomføres likt i alle EU/EØS-land, og en betydelig satsing på harmonisert, pålitelig og lett tilgjengelig produktinformasjon, styrking av private og offentlige markedsaktørers stilling og krav om digitalisering, skal ytterligere optimalisere virkemåten i et sirkulært indre marked. På område etter område tas konsistente lovgivningsgrep for å strømlinjeforme regelverket. Selv om endringene foretas i en rekke ulike rettsakter, er resultatet i realiteten ett sammenhengende byggverk som setter ny kurs for utviklingen i det indre marked.

Denne regelreformen er i kjernen av det indre marked, og må gjennomføres raskt og samtidig i Norge. Norsk lovgivning har ikke noe motstykke til det som nå utvikles i EU. Ny lovgivning er nødvendig for å sikre tilstrekkelig nasjonalt hjemmelsgrunnlag for gjennomføring av rettsakter i EU/EØS om bærekraftige produkter og muliggjøre en effektiv og samtidig gjennomføring i norsk rett. Utviklingen er i tråd med norsk politikk, og er en type regelverksutvikling som det er hensiktsmessig at de europeiske landene gjør i samarbeid og ikke hver for seg, blant annet av hensyn til klima og miljø og næringslivetets behov for like rammebetingelser.

Lovforslagets innhold og avgrensning

Det foreslås en ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder. Formålet med loven er å fremme bærekraftige produkter og verdikjeder for produkter som bidrar til et ressurseffektivt og bærekraftig produksjons- og forbruksmønster for produkter i en sirkulær økonomi. Loven vil gi hjemmel for hensyn og formål hvor gjeldende norsk miljølovgivning i dag ikke har tilstrekkelig grunnlag. Den vil være et supplement til regelverket om forurensning, avfall og helse- og miljøfarlige kjemikalier i forurensningsloven og produktkontrolloven.

Lovforslaget omfatter for det første nytt regelverk om at produkter skal utformes (designes) for å være bærekraftige i form av en foreslått ny forordning for såkalt økodesign. Økodesignforordningen foreslås å gjelde som norsk lov. Utfyllende rettsakter til forordningen planlegges gjennomført som norske forskrifter.

For det andre foreslås en generell forskriftshjemmel for å kunne vedta norske forskrifter til gjennomføring av EØS-rettslige krav i hele verdikjeder på områdene batterier og kjøretøy, emballasje, plast, elektriske og elektroniske produkter og tekstiler. På disse områdene utvikler EU både nye rettsakter og endrer eksisterende, for å gjøre det indre marked til et mer effektivt sirkulært marked.

For det tredje inneholder forslaget tilsyns- og kontrollbestemmelser og tildeling av myndighet til Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Klima- og miljødepartementet vil ha hovedansvaret for loven, og Olje- og energidepartementet vil ha ansvar for energieffektivitet i energirelaterte produkter etter gjeldende økodesignregelverk som videreføres i dette lovforslaget.

Lovforslaget medfører i all hovedsak ikke økonomiske konsekvenser. Forslaget har en betydelig administrativ forenklingseffekt da det muliggjør effektiv og samtidig gjennomføring av nye rettsakter på dette området, noe som er nødvendig av hensyn til Norges EØS-forpliktelser, miljø og næringsliv. De EØS-rettsaktene som planlegges gjennomført på forskriftsnivå, vil imidlertid få miljømessige, økonomiske og administrative konsekvenser av ulik karakter. Konsekvenser av de enkelte rettsaktene vil bli vurdert og utredet på vanlig måte.

Høring

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet nedenfor. 

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 23/4257, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 1. oktober 2023. 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Spørsmål til Klima- og miljødepartementet kan sendes til postmottak@kld.dep.no. 

Med hilsen

Hæge Johanna Andenæs (e.f.)
ekspedisjonssjef

Mona Aarhus (e.f.)
avdelingsdirektør

A/S Norske Shell

Abelia

Advokatforeningen

AF-gruppen

Akademikerne

Alle departementer

Alle statsforvaltere

Animalia

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidstilsynet

Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum

Artsdatabanken

Asker kommune

Askim- frukt og bærpresseri

Asplan Viak AS

Attac Norge

Autoretur

Avfall Norge

Avinor AS

Bane Nor

Bane NOR SF

Barne- og familiedepartementet

Batteriretur

Bergen kommune

Besteforeldrenes klimaaksjon

Bioteknologirådet

Bivdu

Bjerknessenteret for klimaforskning

Boligbyggelaget USBL

Bygg og Bevar

Byggenæringens landsforening

Byggevareindustriens forening

Byggfakta AS

Byggmesterforbundet

Bærum kommune

CICERO Senter for klimaforskning

Circular Norway

COWI AS

Dagligvarehandelens miljøforum AS

Dagligvareleverandørenes forening

Dekkretur

Deloitte

Den norske Helsingforskomité

Den norske turistforening

Det norske veritas - DNV GL

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Drammen kommune

Drivkraft Norge

Elektronikk industri Foreningen EIF

Emballasjeforeningen

Emballasjegjenvinning AS

Energi Norge

Enova SF

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Equinor

Esso Norge AS

Fagpressen

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstiuttet SIFO Oslo Met

Foreningen fredet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Fortum Oslo Varme AS

Forum for miljøteknologi

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Fretex

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftsrådenes landsforbund

Gartnerhallen SA

Greenpeace

Grønt punkt

Hafslund AS

Handel og Kontor i Norge

Handelens Miljøfond

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hold Norge Rent

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigruten AS

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Industri Energi

Infinitum

Innovasjon Norge

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Kornbøndenes interesseorganisasjon

Kristiansand kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet

Kystrederiene

Kystskogbruket

Kystvakten

Kystverket

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Lillestrøm kommune

Luftfartstilsynet

MARFO

Maskinentreprenørenes forbund

Matmerk

Mattilsynet

Mediebedriftenes landsforening

Mepex

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Naturhistorisk museum Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Natur og ungdom

Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum

Naturvernforbundet

Nelfo

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

NF&TA (Norwegian fashion and textile agenda)

NHO Logistikk og Transport

NHO Luftfart

NHO Mat og drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og handel

NHO Sjøfart

NHO Transport

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NOAH for dyrs rettigheter

Nofima AS

Norcem AS

Norconsult AS

Nord universitet

Nordic Market Place

Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)

Norges astma- og allergiforbund

Norges Automobil-Forbund (NAF)

Norges bilbransjeforbund

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kystfiskarlag

Norges Lastebileier-Forbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges pelsdyralslag

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsirk

Norsirk AS

Norsk almenningsforbund

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk byggtjeneste AS

Norsk eiendom

Norsk elbilforening

Norsk fjernvarme

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk gartnerforbund

Norsk gjenvinning AS

Norsk Hydro ASA

Norsk industri

Norsk inistitutt for luftforskning

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Journalistlag

Norsk klimastiftelse

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbrukssamvirke

Norsk maritimt museum

Norsk metallgjenvinning

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Resy

Norsk sau og geit

Norsk senter for sirkulærøkonomi

Norsk vann BA

Norsk varme

Norsk varmepumpeforening

Norsk zoologisk forening

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

Norske felleskjøp SA

Norske havner

Norske landbrukstjenester

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

NORSKOG

Norsus

Nortura SA

NTNU Vitenskapsmuseet

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets NOx-fond

Odfjell Oceanwind

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oslo kommune

OsloMet - storbyuniversitetet

Personvernkommisjonen

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Rambøll Norge AS

Recipo

Regelrådet

Regelrådet

Regnskogfondet

Renas

Restarters Norway

Riksantikvaren

Ringnes retursystem

Ruteretur

Røde Kors

Rådgivende ingeniørers forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Sandnes kommune

Serva

Sintef

SINTEF

Sirkel

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småkraftforeninga

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Vegdirektoratet Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statkraft

Statnett SF

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statskog SF

Stavanger kommune

Stavanger maritime museum

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljømerking

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Svalbards Miljøvernfond

Sysselmannen på Svalbard

Tekna

TINE SA

Tolldirektoratet

Transportøkonomisk institutt

Tromsø kommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trondheim kommune

TYR Norsk kjøttfeavlslag

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen

Utenriksdepartementet

Utmarkskommunenes sammenslutning

Utviklingsfondet

Veidekke ASA

Vellenes fellesorganisasjon

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

WWF-Norge

Yara Norge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation

Zero Emissions Resource Organization

ØKOKRIM