Høring - nordisk avtale i inndrivingssaker

Justisdepartementet sender på høring forslag til nordisk avtale om informasjonsutveksling mellom nordiske innkrevingsmyndigheter. (10.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.07.2004

Vår ref.: 200405421 EP VIL/an

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405421 EP VIL/an

06.05.2004

Høring – nordisk avtale om informasjonsutveksling i inndrivingssaker

Vedlagt følger høringsnotat om en planlagt konvensjon om informasjonsutveksling mellom nordiske innkrevingsmyndigheter. Konvensjonen medfører behov for mindre lovendringer i norsk rett. Høringsnotatet inneholder også en vurdering av hvilke kravstyper som bør omfattes av samarbeidet etter konvensjonen, og forslag til hvilke norske myndigheter som bør få oppgaver med å gi ut informasjon til andre nordiske innkrevingsmyndigheter. Høringsnotatet er utarbeidet i samråd med Finansdepartementet.

Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 2. juli 2004.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke I. Løvold
lovrådgiver

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Datatilsynet
Folketrygdkontoret for utenlandssaker
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trygdeetatens innkrevingssentral

Skattefogden i Oslo og Akershus

Oslo byfogdembete
Stavanger byfogdembete
Bergen byfogdembete
Trondheim byfogdembete

Underfogden i Fredrikstad
Namsmannen i Sandefjord

Asker og Bærum politidistrikt
Østfold politidistrikt
Agder politidistrikt
Rana politidistrikt
Politiet i Vadsø

Den Norske Advokatforening
Norges lensmann og politilederlag
NKK Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Finansnæringens hovedorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Norske Inkassobyråers Forening