Høring — NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2005


Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende. Dokumentene er i PDF-format.

Bioteknologinemnda
Kristiansand kommune m/ vedlegg
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Folkehjelp m/ vedlegg
Universitets- og høgskolerådet
Nissedal kommune
Statens råd for funksjonshemmede
Porsgrunn kommunem/ vedlegg
Sarpsborg kommune m/ vedlegg
Hole kommune
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og
vernepleiere

Tinn kommune m/ vedlegg
Nærings- og handelsdepartementet
Sykehuset i Vestfold HF
Universitet i Oslo m/ vedlegg
Næringslivets hovedorganisasjon
Nøtterøy kommune
Krødsherad kommune
Domstoladministrasjonen
Datatilsynet m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Likestillingsombudet
Eidsvoll kommune
Universitet i Bergen
Pasientombudskollegiet
Kristiansand kommune
Ål kommune
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Den Norske tannlegeforening
Moderniseringsdepartementet m/ vedlegg
Fagforbundet
Sykehusapotekene
Fylkesmannen i Hedmark
Sykehuset Asker og Bærum HF m/ vedlegg
Helse Fonna HF m/ vedlegg
Holmestrand kommune m/ vedlegg
Tønsberg kommune m/ vedlegg
Aker universitetssykehus HF
Den norske lægeforeningvedlegg
Skien kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
St Olvas Hospital HF Brukerutvalget
Norske Fysioterapeutforbund
Fiskeri- og kystdepartementet
Landslaget for offentlige pensjonister
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Utdannings- og forskningsdepartementet
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Aust-Agder
Vestvågøy kommune
Oppdal kommune
Forbrukerrådet
Midt-Troms regionrådm/ vedlegg
Lier kommune
Høylandet kommune m/ vedlegg
Sunnaas sykehus m/ vedlegg
Sandefjord kommune m/ vedlegg
Landsforeningen for trafikkskadde
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Ressurssenter for omstilling i kommune
Østfold fylkeskommune
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsrådet Voss lokalsykehusområde
Høgskolen i Oslo
Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidsgiverforeningen NAVO
St Olav Hospital HF
Andebu kommune m/ vedlegg
Helse Vest RHF
Stokke kommune
Sørlandet sykehus HF
Ombudsnettverket
Norske rehabiliteringsintitusjoner
Sosial- og helsedirektoratet m/ vedlegg
Den norske advokatforeningen
Norsk Psykologforening
Sørum kommune m/ vedlegg
Fylkesmannen i Vest-Agder
Nordreisa kommune
Studentsamskipnaden i Oslo
Skedsmo kommune m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF- Adm.direktør m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF – Barn og familieklinikken m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF- Sykehus Levanger m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF Samarbeidsutvalget m/ vedlegg
Norges Diabetesforbund
Norges Apotekerforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Asker kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk Ergoterapeutforbund
Øvre Eiker kommune m/ vedlegg
Sykehuset Innlandet HF
Landforbundet Mot Stoffmisbruk m/ vedlegg
Juss Buss ved Psykiatri og gjeldsgruppen m/ vedlegg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Uvdal kommune
Den Norske Kirkens Presteforening
Bergen kommune
Statens helsetilsyn
Steinkjer kommune
Trøgstad kommune
Frelsesarmeen
Sykehuset Østfold HF
Levanger kommune
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Studentunion
Presteforeningen
Drammen kommune m/ vedlegg
Norges Forskningsråd
Fylkesmannen i Vestfold
Stord kommune m/ vedlegg
Verdal kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Barneombudet
Den norske jordmorforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Bærum kommune
Bryn-Jensen Berit
Akershus universitetssykehus HF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Sykehus Buskerud HF
Nord-Troms Regionråd DA
Kompetansesenter for IT i helsevesenet
Norske kvinners sanitetsforening m / vedlegg 1,
vedlegg 2
og vedlegg 3
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Norsk Sykepleieforbund
Sametinget
Universitet i Tromsø m/ vedlegg
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Rådet for psykisk helse m/ vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Aurora støtteforening
Trondheim kommune m/ vedlegg
Ullevål universitetssykehus HF m/ vedlegg 1,
vedlegg 2
og vedlegg 3
Alta kommune
Randaberg kommune
Fylkesmannen i Troms
Organisasjonen Voksne for Barn
Nasjonalt senter for telemedisin
Røros kommune m/ vedlegg
Oslo Kommune
Helse Bergen HF
Rælingen kommune
Lierne kommune m/ vedlegg
Hjartdal kommune
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Kommunal- og regionaldepartementet
Stormbo Dag
Helse Øst RHF
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Steinkjer kommune
Kragerø kommune m/ vedlegg
Østfold fylkeskommune
Drammen kommune m/ vedlegg 1 og
vedlegg 2
Norsk Pensjonistforbund