Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalgets utredning sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2023

Vår ref.: 22/6260

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene på høring.

Høringsfristen er utvidet til 4. januar 2023. 

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet og omfordeler skatteinntekter mellom kommuner. Inntektssystemet består i dag av tre hovedelementer: innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning, ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og en omfordeling av skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen. Utvalget skulle vurdere dagens inntektssystem for kommunene og de ulike elementene i dette, samt komme med et forslag til utforming av inntektssystemet.

Utvalgets utredning ble overlevert til Kommunal- og distriktsministeren 29. august 2022.

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger og sender derfor utredningen på høring. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hilde Marie Skarvang
seniorrådgiver

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring

Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre