Høring NOU 2023:14 - Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet

Forsvarskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021. Kommisjonen skulle vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2023

Vår ref.: 2023/749

Regjeringen ønsket spesielt at kommisjonen skulle se på følgende spørsmål:

 1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske
  veivalg Norge står overfor på mellomlang og lang sikt?
 2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren på overordnet nivå videreutvikles og
  organiseres for å ivareta norske sikkerhetsinteresser?
 3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og
  militærstrategiske utviklingstrekk?
 4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at
  utfordringsbildet treffer bredere, på flere samfunnsområder og berører stadig flere sektorer samtidig?
 5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren, herunder sektorens samhandling med sivile sektorer i rammen av totalforsvaret?
 6. Hvordan vil bærekraftsmål, og klima og miljøendringer, påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover?
 7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre
  forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde og hva kan prioriteres ned for å gi rom for dette?

 

Forsvarskommisjonen la frem sin utredning 3. mai 2023. Rapporten er tilgjengelig på regjeringens nettside: NOU 2023: 14 - regjeringen.no

 

Fristen for å sende inn høringssvar er: 31. august 2023

 

Les og svar på høringen her.

Vi ber om at innspillene i tillegg blir sendt på e-post til forsvarskommisjonensrapport@fd.dep.no.

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens nettside.

Forsvarsdepartementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

 1. Agder fylkeskommune
 2. Akademikerne
 3. Amnesty Norge
 4. Andøy kommune
 5. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 6. Arbeidsgiverforeningen Spekter
 7. Barne- og familiedepartementet
 8. Befalets fellesorganisasjon
 9. Birkenes Kommune
 10. Bodø kommune
 11. Creo – forbundet for kunst og kultur
 12. Cyberland (Gjøvik-regionen, Lillehammer-regionen og Innlandet Fylkeskommune)
 13. Datatilsynet
 14. Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen – Norge
 15. Det frivillige Skyttervesen
 16. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 17. Distriktsrådet HV-08
 18. Elverum kommune
 19. Evenes kommune
 20. Fellesforbundet
 21. Finansdepartementet
 22. Folk og Forsvar
 23. Forsvaret ved FST
 24. Forsvarets forskningsinstitutt
 25. Forsvarets høgskole
 26. Forsvarets sanitet
 27. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
 28. Forsvarsbygg
 29. Forsvarsforum Trøndelag
 30. Forsvarskommunene Midt-Troms, Bardu, Målselv og Sørreisa
 31. Forsvarsmateriell
 32. Fridtjof Nansens Institutt
 33. Fylkestinget i Agder
 34. Fylkesutvalget innlandet
 35. Heimevernet
 36. Helse- og omsorgsdepartementet
 37. Høgskolen i Innlandet
 38. Inmarsat
 39. Innlandet fylkeskommune
 40. Institutt for Forsvarsopplysning
 41. Institutt for forsvarsstudier
 42. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
 43. Iveland Kommune
 44. Justis- og beredskapsdepartementet
 45. Klima- og miljødepartementet
 46. Kommunal- og distriktsdepartementet
 47. Kommunesektorens organisasjon (KS)
 48. Kongsberg Defence og Aerospace
 49. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
 50. Kristiansand kommune
 51. Kultur- og likestillingsdepartementet
 52. Kunnskapsdepartementet
 53. Landbruks- og matdepartementet
 54. Landsorganisasjonen i Norge
 55. Landsrådet for Heimevernet
 56. Lillesand kommune
 57. Lindesnes kommune
 58. Luftmilitært Samfund
 59. Marinens Sanitetsoffisersforening
 60. Nammo
 61. Narvik Havn KF
 62. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 63. Nei til Atomvåpen
 64. Nordland fylkeskommune
 65. Nord-universitetet
 66. Norges Forsvarsforening
 67. Norges Fredslag
 68. Norges Fredsråd
 69. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 70. Norges offisers- og spesialistforbund
 71. Norges Røde Kors
 72. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 73. Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner
 74. Norsk Folkehjelp
 75. Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO)
 76. Norsk Polarinstitutt
 77. Norsk Reservistforbund
 78. Norsk Romsenter
 79. Norsk tjenestemannslag
 80. Norsk Totalforsvarsforum
 81. Norsk utenrikspolitisk institutt
 82. Norske Kvinners Sanitetsforening
 83. Norske leger mot atomvåpen
 84. Nærings- og fiskeridepartementet
 85. Næringslivets Hovedorganisasjon
 86. Olje- og energidepartementet
 87. Ombudsmannen for Forsvaret
 88. OsloMet
 89. Parat Forsvaret
 90. Peace Research Institute Oslo
 91. Politidirektoratet
 92. Region Kristiansand
 93. Samferdselsdepartementet
 94. SINTEF
 95. Sjømilitære Samfund
 96. Space Norway
 97. Stopp NATO
 98. Sør-Varanger Utvikling
 99. Tekna
 100. Teleplan Globe
 101. Terningen Arena
 102. Thales
 103. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
 104. Tranduminstituttet
 105. Troms og Finnmark fylkeskommune
 106. UiT Norges arktiske universitet
 107. Ungdomsrådet i Fredrikstad
 108. Unio
 109. Universitetet i Bergen
 110. Universitetet i Oslo
 111. Utenriksdepartementet
 112. Vefsn kommune og Helgelandsrådet
 113. Vennesla kommune
 114. Vest-Finnmark Rådet
 115. Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner
 116. Virke
 117. Våler kommune
 118. Øst-Finnmarkrådet
 119. Åmot kommune