Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av forslag i revidert nasjonalbudsjett 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2021

Vår ref.: 21/2774

Høring om forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge, forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningsstøtte 2021 og forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. De tre aktuelle forskriftene er

 • forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge
 • forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021
 • forskrift om utdanningsstøtte

Oversikt over endringsforslag

Regjeringen la 11. mai 2021 frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Regjeringens forslag til endringer på utdanningsstøttefeltet krever forskriftsendringer. Departementet foreslår derfor følgende:

Rett til lån og stipend for deltagere i Menn i helse og lignende prosjekter
I forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge foreslår departementet å endre regelen som begrenser retten til lån og stipend for opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Nav. Departementet foreslår å legge til bestemmelsen at det blir gjort unntak for opplæringstiltak i perioder hvor deltagere ikke får livsoppholdsytelser fra Nav, slik som i prosjektet Menn i helse. Se omtale i høringsnotatets kapittel 2.

Utvidet betalingsutsettelser i 2021
Departementet foreslår i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 å forlenge ordningen med utvidede antall betalingsutsettelser til å gjelde for hele 2021. Dette er et unntak som følge av konsekvensene av korona-pandemien. Se omtale i høringsnotatets kapittel 3.

Utvidet rett til lån og stipend for studenter i utlandet som er i sitt siste semester med lån og stipend våren 2021 og som blir forsinket
Departementet foreslår i forskrift om utdanningsstøtte at studenter som er i sitt 16. og siste semester med rett til lån og stipend og som blir forsinket på grunn av pandemien, skal få utvidet retten til lån og stipend med 30 studiepoeng (tilsvarende ett semester) for å kunne fullføre utdanningen sin. Også studenter som normalt avlegger eksamen for et helt studieår, skal få utvidet retten til lån og stipend med 60 studiepoeng (tilsvarende ett studieår). Dette tilsvarer lignende endring i 2020. Se omtale i høringsnotatets kapittel 4.

Forslagene forutsetter bevilgningsvedtak i Stortinget.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres raskt. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en forkortet høringsfrist.

Høringsfristen settes til tirsdag 22. juni 2021. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id 2849277 . Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                               Erin Nordal
                                                                                              seniorrådgiver 

 • Abelia
 • Agder fylkeskommune
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bibliotekarforbundet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Econa
 • Elevorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unio
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund