Høring Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er stede sammen med eleven (fjernundervisning). Et tilsvarende forslag om endringer i opplæringsloven angående adgangen til bruk av fjernundervisning har allerede vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2021

Vår ref.: 20/6068

Høring om forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning).

I NOU 2019: 23 Ny opplæringslov foreslår utvalget at det åpnes for bruk av fjernundervisning generelt og under visse vilkår. Utvalget anbefaler: «[..] at det skal være tillatt å gjennomføre opplæringen uten at læreren er fysisk til stede sammen med eleven som får opplæring (fjernundervisning), dersom læreren og eleven kan kommunisere effektivt med tekniske hjelpemidler, og at kommunen dessuten må godtgjøre at det er gode grunner for å organisere opplæringen slik, og at opplæringen er trygg og pedagogisk forsvarlig.»

Utvalget presiserer at undervisning der læreren er fysisk til stede sammen med eleven fortsatt skal være normalordningen, og at fjernundervisning skal være unntaket. 

Med bakgrunn i bl.a. regjeringens satsing på digitalisering, og erfaringene med bruk av nettbasert undervisning under korona-pandemien, tar departementet sikte på å følge opp  forslaget om regelendringer knyttet til fjernundervisning i en egen prosess med sikte på fremleggelse av lovproposisjon våren 2021 og ikrafttredelse av eventuelle endringer i både opplæringsloven og friskoleloven høsten 2021.

Departementets utgangspunkt er at adgangen til bruk av fjernundervisning bør være den samme for frittstående grunnskoler og videregående skoler som for offentlige skoler. 

Forslaget om lovendringer om fjernundervisning har vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23. Forslaget har derimot ikke vært på høring når det gjelder frittstående skoler (friskoler).

I tillegg til å legge frem forslag om og på hvilke vilkår det i en normalsituasjon bør åpnes for fjernundervisning i grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven, foreslår departementet også at det tas inn en hjemmel i friskoleloven til å gi forskrift om rapportering og dokumentasjon ved bruk av fjernundervisning.  

Høringsfristen settes til 15. januar 2021.

Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2787365.

 Med hilsen (e.f.)

Lars Vasbotten 
avdelingsdirektør                                                  Roger Spidsberg
                                                                                 seniorrådgiver

 • Departementene

 • Sametinget
           
 • Barneombudet           
 • Datatilsynet    
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen        
 • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 
 • Kompetanse Norge   
 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger     
 • Utdanningsdirektoratet          


 • Fylkesmennene

 • KS

 • Longyearbyen lokalstyre     
    
 • Elevorganisasjonen


 • Lærernes Yrkesforbund        
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet  
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet 


 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter       
 • Fagforbundet 
 • Landsorganisasjonen i Norge          
 • Næringslivets Hovedorganisasjon    
 • Unio   
 • YS      


 • Abelia
 • Friskolenes kontaktforum nina.johansen@montessorinorge.no
 • Hovedorganisasjonen Virke 
 • Kristne Friskolers Forbund    
 • Montessori Norge      
 • Norske fag- og friskolers forbund
 • Steinerskoleforbundet


 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Innvandrernes Landsforbund