Høring Forslag til endringer i friskoleloven Oppheving av adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil Endring av tittelen på loven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven. Forslaget går ut på å oppheve hjemmelen til å godkjenne private skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil. I tillegg foreslås det å endre tittelen på loven fra friskoleloven til privatskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2022

Vår ref.: 21/6609

Høring om forslag til endringer i friskoleloven – oppheving av adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil – endring av tittelen på loven

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven (privatskoleloven).

Som oppfølging av Hurdalsplattformen foreslår departementet i høringsnotatet å oppheve de to godkjenningsgrunnlagene vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil, jf. friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i). Departementet foreslår at skoler som i dag er godkjent på disse to grunnlagene kun skal ha adgang til å få godkjent nødvendige driftsendringer.

I tillegg foreslås det i høringsnotatet at skoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i), men som ennå ikke har kommet i drift, må starte sin virksomhet høsten 2022 for å beholde sine godkjenninger.

Departementet  legger også frem forslag om å endre tittelen på loven fra lov om frittstående skolar (friskolelova) til lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Høringsfristen settes til 28. januar 2022.

Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle. Vi ber om at høringsuttalelser

sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2891949

 

 

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)                                                              Roger Spidsberg
avdelingsdirektør                                                                  fagdirektør 

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Kommunene
 • Sametinget
 • Abelia – forum for friskoler
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Elevorganisasjonen
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Friskolenes kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio)
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Kristne friskolers forbund
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
 • Lærernes Yrkesforbund (LY)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nettverket for samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter
 • NIFU STEP
 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handicapforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norske Fag- og Friskolers landsforbund
 • Montessori Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olympiatoppen
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i skolen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) ved Utdanningsdirektoratet
 • Samordna Opptak
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Steinerskoleforbundet
 • UNIO
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utdanningsforbundet
 • Universitet- og høgskolerådet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Campus Blå videregående skole AS
 • Møbelsnekkerskolen AS
 • Natur videregående skole
 • Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet
 • Tveit vidaregåande skule
 • Hjerleid handverksskole AS
 • Plus-Skolen AS
 • Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
 • Vinterlandbruksskulen på Jæren
 • Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS
 • Norges Realfagsgymnas Bærum AS
 • Norsk restaurantskole
 • Haugesund Toppidrettsgymnas AS
 • Wang Fredrikstad AS
 • Wang Hamar AS
 • Wang Romerike AS
 • Wang Tønsberg AS
 • Halden montessoriskole AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS
 • Neverdal Enspire skole AS
 • Nidaros idrettsungdomsskole
 • Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bergen AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Kongsvinger AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Tromsø AS
 • Stiftelsen nyskolen i Oslo
 • Telemark Toppidrett ungdomsskole Skien AS
 • Trondheim idrettsungdomsskole AS
 • Voll skole AS
 • Wang Ung Oslo AS
 • Wang Ung Sandefjord AS
 • Wang Ung Sandnes AS
 • Wang Ung Stavanger AS
 • Telemark Toppidrett ungdomsskole Porsgrunn AS
 • Fresvik Enspire skule AS
 • Vollan skole
 • Tresfjord Friskule SA
 • All-I-Skolen AS
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Asker AS
 • Wang Ung Follo AS  
 • Frikult grunnskole AS
 • Havbruksakademiet Nord AS
 • Neso Byggfagskole AS
 • Enspire Norge AS