Høring - Rapport om den norske filmbransjen

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring rapporten ”Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen” utarbeidet av Rambøll Management. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/03276 ME/ME2 ESH

21.12.2005

Høring - Rapport om den norske filmbransjen

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring rapporten ”Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen” utarbeidet av Rambøll Management. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. Rapporten finnes på: http://www.dep.no/kkd/norsk/dok/andre_dok/rapporter/043061-220002/dok-bn.html.

Bakgrunn
Den statlige filmpolitikken i Norge ble lagt om i 2001, jf. St.prp. nr 1 (2000-2001). Hovedmålsetningen bak omleggingen var å få økt publikumsoppslutning om norske filmer. For å oppnå dette, ble det lagt opp til en klarere ansvarsdeling mellom staten og bransjen. Det ble lagt til grunn at filmområdet skulle gjennomgås fem år etter omleggingen. Videre er departementet pålagt gjennom EØS-avtalen å evaluere regelverk og tilskuddsordninger med jevne mellomrom. Den gjeldende ordningen er godkjent av ESA fram til februar 2007.

Mandatet
Mandatet for rapporten var todelt:

  1. Departementet ønsker en vurdering av de statlige tilskuddsordningene og de øvrige statlige virkemidlene. Fungerer de slik de er tiltenkt i henhold til målene og ressursene? Det bør blant annet ses på pengestrømmene i den norske filmbransjen.
  1. Departementet ønsker en vurdering av hvordan en regional filmsatsning kan gjennomføres i Norge og hva statens rolle eventuelt kan være i en slik satsing.


Høringsuttalelser sendes innen 21. mars 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at merknadene også sendes elektronisk til: postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

Rapporten er utarbeidet av Rambøll Management. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Les rapporten "Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen"

Rapporten er i pdf-format. For å lese denne må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Bergen Media By
Cultiva v/Ivar Mykland
Film 3 AS
Filmcamp Målselv
Filmere v/ Torstein Nybø
Filmfondet Fuzz
Norsk filmkommisjon
Medieparken i Fredrikstad
Norsk filmforbund
Norske Dramatikeres forbund
Norske film og TV-produsenters forening
Norske Filmbyråers Forening v/Guttorm Petterson
Norske Filmregissører
NRK
Den norske filmskolen, Lillehammer v/Malte Wadman
Film&Kino
Nordnorsk Filmsenter
Norsk filmfond
Norsk filmutvikling
Norsk filminstitutt
Norske Kinosjefers forbund v/ Petter Benestad
Oppland fylkeskommune v/Camilla Vanebo
Sydvest film AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Hilde Vistnes
Troms fylkeskommune v/Eirin Gjelsås
Trondheim kommune v/Kjersti Lerseth
TV2
Vestnorsk filmsenter
Midtnorsk Filmsenter