Høring - utkast til endringer i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendere

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200303414/ ME KKL:MK

24.10.2003

Høringsbrev – utkast til endringer i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendere

1. Innledning

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift 22. november 1996 nr. 1080 om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere. Endringen vil eventuelt innebære at sendingene til de lokalfjernsynsselskapene som sender på NRK2s bakkesendere i tidsrom NRK2 selv ikke sender, kan inneholde reklame.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 24. januar 2004.

2. Bakgrunn

2.1 Generelt
Konsesjon til drift av lokalfjernsyn sendt over NRK2s bakkesendere på tider hvor NRK ikke selv benytter senderne er en ordning som ble etablert i 1996 for livssynsorganisasjoner og ideelle organisasjoner. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av St meld nr 13 (1995-96), Lokalfjernsyn, til at NRK kunne samarbeide med ideelle organisasjoner og lokalfjernsynskonsesjonærer om slike sendinger.

Sendingene skulle foregå på tidspunkt da NRK2 selv ikke hadde sendinger, dvs. fortrinnsvis om formiddagen. Stortinget forutsatte at disse sendingene skulle være reklamefrie.

Fjorten livssynsorganisasjoner har slike konsesjoner fram til 31. desember 2005. Konsesjonene gis av Statens medieforvaltning, og har vært gitt for tre år av gangen. I forbindelse med siste konsesjonstildeling våren 2003 ble konsesjonærene orientert om at ordningen mest sannsynlig vil bortfalle etter endt konsesjonsperiode. Perioden kan bli ytterligere begrenset dersom det skjer en overgang til digitale bakkesendinger.

2.2 Henvendelse fra konsesjonærene
Enkelte av livssynsorganisasjonene som har konsesjon til å sende over NRK2s sendere henvendte seg i februar 2003 til departementet. Organisasjonene bad blant annet om at forbudet mot at sendingene kan inneholde reklame blir opphevet. Det ble i denne forbindelse vist til at en opphevelse av forbudet vil bedre det økonomiske grunnlaget for driften. Det ble også vist til at flere av dagens konsesjonærer tidligere, frem til 1996, hadde konsesjon til å sende på frekvenser avsatt til lokalfjernsyn. I disse konsesjonene var det åpnet for å sende reklame. Konsesjonsordningen ble endret i 1996 ved at det bare ble gitt én konsesjon til allment lokalfjernsyn i hvert konsesjonsområde, noe som medførte at livvssynsorganisasjonene ikke fikk fornyet sine konsesjoner.

3. Mulige konsekvenser av en eventuell endring

3.1 Forholdet til andre private kringkastere
Det er mest naturlig å sammenligne livssynsorganisasjonenes sendinger med andre private kringkastere som har konsesjon til å sende via bakkenettet. De aktuelle kringkasterne er TV2 AS som har konsesjon til riksdekkende sendinger og de allmenne lokalfjernsynsselskapene som har konsesjon i sine respektive lokale konsesjons­områder. Disse konsesjonærene har anledning til å finansiere sine sendinger med reklame. Livssynsorganisasjonene må imidlertid kunne sies å ha et annet formål med sine sendinger enn TV2 og de lokale allmennfjernsynsselskapene. Samtidig er behovet for å kunne finansiere produksjonen av sendingene forholdsvis likt. Så langt har de aktuelle livvsynssorganisasjonene i hovedsak finansiert sine sendinger med bidrag i form av gaver fra medlemmer m.v. Det kan antas at potensialet for reklameinntekter fra disse sendingene er forholdsvis begrenset, samtidig som sendingene i stor grad har en annen målgruppe enn de øvrige kommersielle kringkasterne.

3.2 Forholdet til NRK
Livssynsorganisasjonene sender på NRK2s frekvens på de tidspunkt NRK2 ikke selv har sendinger. Noe av bakgrunnen for forbudet mot reklame i disse sendingene var at det ikke skal sendes reklame på kanaler som er så nært knyttet til NRKs sendinger. Departementet anser dette fortsatt som et relevant moment. NRK har samtidig ikke noe redaksjonelt ansvar for sendingene, og i tillegg fremstår sendingene i presentasjon og innhold som vesentlig forskjellige fra NRK2s sendinger. På denne bakgrunn kan det diskuteres i hvilken grad livssynsorganisasjonenes sendinger for seerne reelt sett kan forbindes med NRK2 sine sendinger, ut over at de sender på samme frekvens.

3.3 Departementets forslag
En endring i forskrift om lokalfjernsyn vil eventuelt innebære at det nåværende forbud mot reklame i sendingene til livssynsorganisasjonene blir opphevet. Departementet understreker at endringsutkastet er en oppfølging av henvendelsen fra de aktuelle livssynsorganisasjonene og det er følgelig ikke tatt stilling til realitetene i forslaget. Med høringsforslaget ønsker departementet å få synspunkter fra berørte parter på om reklameforbudet bør oppheves, og evt. konsekvenser og virkninger av forslaget.

Stortinget har som nevnt forutsatt at disse sendingene skal være reklamefrie. Dersom departementet etter høringsrunden vil foreslå å endre på dette, vil spørsmålet bli forelagt Stortinget før iverksetting.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriftsendringen anses ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget vil kunne få visse konsekvenser for reklamefinansierte kringkastere.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Forslag
til forskrift om endring i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere

I forskrift 22. november 1996 nr 1080 om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendere gjøres følgende endring:

I

§ 3 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft

Barne- og familiedepartementet
Allmennkringkastingsrådet
ACEM TV
ESTV
Familiekanalen
Filadelfiamenigheten Kristiansand
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Guds Lam Kirke TV
Karisma Senter TV
Kringkastingsringen
Kristelig kringkastingslag
Levende Ord TV

Mediebedriftenes Landsforening
Menigheten Livets Kilde
Norsk Forbund for Lokal-TV
Norsk Kabel-TV-Forbund
Norsk redaktørforening
Norske annonsørers forbund
Norsk rikskringkasting

Norske film- og TV-produsenters forening
Omega TV
Regnbuen TV Trondheim
Reklamebyråforeningen
Statens medieforvaltning
TV Islam Ahmadiyya
TV Livets Senter
TVNorge AS
TV2 AS
TV3 AS (Norge)
Visjon Bibel Center
Voice of Islam