Høring — vurdering av revisjonsplikten for norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF)

Høringsfrist: 13. februar 2006

Resultat: Vurdering i forbindelse med lovutvalget som skal utrede revisjonsplikten for små foretak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2019 FM pcb

17.11.2005

Høring – vurdering av revisjonsplikten for norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF)

Vedlagt følger høringsnotat fra Skattedirektoratet 3. oktober 2005 om vurdering av revisjonsplikten for norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF).

I høringsnotatet foreslås det at NUF med selskapsform som i det vesentlige tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven som utgangspunkt skal ha revisjonsplikt. Det foreslås dermed at norske aksjeselskaper og utenlandske foretak med tilsvarende selskapsform skal likebehandles hva gjelder revisjonsplikten.

På et senere tidspunkt vil det etter departementets oppfatning være naturlig å vurdere revisjonsplikten for små foretak, herunder for AS og NUF. Dette vil inngå i en bredere vurdering av små foretaks revisjonsplikt som vil bli foretatt i forbindelse med gjennomføring av bestemmelser i EUs åttende selskapsrettsdirektiv.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 13. februar 2006. Det bes om at høringssvar sendes på e-post til: postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Skattedirektoratet

Høringsnotat utarbeidet av Skattedirektoratet 3. oktober 2005.

Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Juristfirmaet Claes Zangenberg
KS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM
Økonomiforbundet