Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Justis- og beredskapsdepartementet sender NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig på en ny, forenklet høring. Utredningen inneholder forslag til endringer i blant annet avhendingslova for å øke bruken av tilstandsrapporter med formål om å redusere konfliktnivået ved salg av bolig. Høringen omfatter i tillegg et forslag til mindre endringer i bestemmelsen om selgerens utbedringsrett i avhendingslova § 4-10.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2018