Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Justis- og beredskapsdepartementet sender NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig på en ny, forenklet høring. Utredningen inneholder forslag til endringer i blant annet avhendingslova for å øke bruken av tilstandsrapporter med formål om å redusere konfliktnivået ved salg av bolig. Høringen omfatter i tillegg et forslag til mindre endringer i bestemmelsen om selgerens utbedringsrett i avhendingslova § 4-10.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2018

Vår ref.: 17/6220 EP KMW/HBER/bj

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10


I NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig vurderte Takstlovutvalget mulige lovendringer for å sikre at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingsloven, foreligger relevant informasjon om boligen. Utredningen inneholder forslag til endringer i blant annet avhendingslova og eiendomsmeglingsloven og forslag til tilknyttede forskrifter. Justisdepartementet sendte utredningen på høring 5. juni 2009 med frist 1. oktober 2009. Utredningen er så langt ikke fulgt opp i form av noen lovproposisjon.

Stortinget vedtok 26. november 2015 en anmodning til regjeringen om å «vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte» (vedtak nr. 47 (2015–2016)). Anmodningen er presisert i nye anmodningsvedtak 20. juni 2017, som inneholder noe mer detaljerte føringer (vedtak nr. 1036, 1037, 1038, 1039 og 1040 (2016–2017)). 

Justis- og beredskapsdepartementet har fortløpende vurdert behovet for lovendringer, blant annet i lys av det tidligere bransjeinitiativet på området. Departementet vurderer det nå slik at det er aktuelt å følge opp forslagene i Takstlovutvalgets utredning. På grunn av tiden som har gått siden utredningen var på høring i 2009, ønsker departementet innspill fra høringsinstansene om eventuelle endringer som kan ha betydning for forslagene i utredningen. Departementet tar også imot innspill dersom det er høringsinstanser som nå har andre oppfatninger enn tidligere om behovet for lovregulering av tilstandsrapporter. Departementet vil for øvrig ta utgangspunkt i høringsinnspillene fra forrige høringsrunde. Det er dermed ikke behov for at høringsinstansene gjentar standpunkter eller opplysninger som fortsatt må anses dekkende. Vi ber om at eventuelle nye innspill begrenses til hovedsakelig å gjelde endrede rettslige eller faktiske forhold. NOU 2009: 6 ligger vedlagt høringen som en lenke på Regjeringen.no.

Anmodningsvedtak nr. 1042 (2016–2017) fra 20. juni 2017 gjelder selgerens utbedringsrett og er ikke direkte knyttet til forslagene om tilstandsrapporter. På bakgrunn av anmodningsvedtaket følger som vedlegg et høringsnotat om reglene om selgerens utbedringsrett etter avhendingslova § 4-10. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene og vurderingene i høringsnotatet. 

Frist for å sende inn høringssvar er 15. januar 2018

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 


Med vennlig hilsen 

Kaja Moen Welo e.f.
fung. lovrådgiver 

Håkon Bergsjø
førstekonsulent

 

Departementene 

Ambita
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens kartverk

Bergen kommune
Bodø kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune 

Anticimex
Arkitektbedriftene i Norge
Bedriftsforbundet
BoligMentoren – Norges Huseierforbund
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Eiendom Norge
EL og IT Forbundet
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Norsk Eiendom
Forum for plan- og bygningsrett
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bygg- og Eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Murmesteres Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)
Regnskap Norge
Rørentreprenørene Norge
Rådgivende Ingeniørers Forening
SINTEF
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Takentreprenørenes Forening
Tekna 

Handelshøyskolen BI
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet