Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån med endringar frå 2023

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.01.2023

Vår ref.: 22/4652

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Høyringsutkastet er basert på regjeringas forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet. Forslaget til ny forskrift inneheld dei same vilkåra som i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022, sjå: https://lovdata.no/dokument/SF/‌forskrift/2021-12-15-3636. Det vedlagde høyringsnotatet inneheld berre omtale av den føresegna der departementet foreslår endring frå 2023. Satsar og grensar for inntekt og formue vil bli justert etter forventa auking i konsumprisindeks på eit seinare tidspunkt, og er difor ikkje ein del av høyringa.

For 2023 foreslår departementet to realitetsendringar. I vedlagde høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet:

 • å styrke ordninga for sletting av gjeld for låntakarar i Finnmark og dei sju utvalde kommunane i Nord-Troms (tiltakssona) blant anna ved å auke delen gjeld som blir sletta frå 10 til 20 prosent og å auke det maksimale beløpet ein kan få sletta frå 25 000 kroner til 30 000 kroner
 • å sette frist til 31. desember 2025 for å søke om sletting av gjeld for låntakarar frå utviklingsland, landa på Vest-Balkan, land i Aust-Europa og Sentral-Asia som har fått lån og stipend etter kvoteordninga

Dessa forslaga er avhengige av budsjettbehandlinga i Stortinget.

I tillegg foreslår departementet i vedlagt høyringsnotat ei forskrift som gjeld inntil han vert opphev, og strukturen er endra slik at tilbakebetalingsforskrifta vil likne meir forskrift om utdanningsstøtte som også er ein fleirårig forskrift. Eit utkast til ny forskrift om ligg difor også vedlagt høyringsnotatet.

 

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2023. Ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2022. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månadar som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 2. desember 2022. Departementet ber om at svar på høyringa blir sende elektronisk gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar, som ein i denne saka finn her: www.regjeringen.no/id2931859

 

 

Med helsing

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Erin Nordal                                                                                                                seniorrådgjevar

 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole
 • Norske Samers Riksforbund
 • Storfjord språksenter
 • Regelrådet
 • Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
 • Ruija kvenmuseum
 • Kvensk institutt
 • Kvenlandsforbundet v/ Bjørn Seppola
 • Abelia
 • Barneombudet
 • Halti kvenkultursenter IKS
 • Norsk studentorganisasjon
 • Agder kunstfagskole
 • AOF Vestland
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Din Kompetanse AS
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • NKI AS
 • Nordland Fagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • OSM Aviation Academy AS
 • Samisk videregående skole
 • Studieforbundet AOF Norge
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Fagskolen i Vestland
 • Alta kommune
 • Berlevåg kommune
 • Båtsfjord kommune
 • Gamvik kommune
 • Hammerfest kommune
 • Hasvik kommune
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Lebesby kommune
 • Loppa kommune
 • Måsøy kommune
 • Nordkapp kommune
 • Porsanger kommune
 • Sør-Varanger kommune
 • Tana kommune
 • Nesseby kommune
 • Vadsø kommune
 • Vardø kommune
 • Kåfjord kommune
 • Skjervøy kommune
 • Nordreisa kommune
 • Kvænangen kommune
 • Karlsøy kommune
 • Lyngen kommune
 • Storfjord kommune