Høring - Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble satt ned 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer. Ekspertutvalget overleverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet 30. juni 2022. Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette ekspertutvalgets rapport på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2022

Vår ref.: 22/5293

Høringsbrev

 • Departementene
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Oljedirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Eksfin
 • Enova SF
 • Innovasjon Norge
 • Investinor
 • Landbruksdirektoratet
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Nysnø Klimainvesteringer AS
 • Statkraft
 • Statnett SF
 • Statsbygg
 • Statskog SF
 • Akademikerne
 • Avfall Norge
 • Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Byggenæringens landsforening
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Drivkraft Norge
 • Energi Norge
 • Europabevegelsen
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Forbrukerrådet
 • Forum for miljøteknologi
 • Forum for utvikling og miljø
 • Framtiden i våre hender
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Greenpeace
 • Handelshøyskolen BI
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Industri Energi
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og ungdom
 • Norges Naturvernforbund
 • Nei til EU
 • Nord universitet
 • Norges bondelag
 • Norges bygg- og eiendomsforening
 • Norges forskningsråd
 • Norges handelshøyskole
 • Norges miljøvernforbund
 • Norges rederiforbund
 • Norges skogeierforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk bioenergiforening
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk elbilforening
 • Norsk fjernvarme
 • Norsk industri
 • Norsk klimastiftelse
 • Norsk landbrukssamvirke
 • NORSKOG
 • Norsk olje og gass
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Regelrådet
 • Regnskogfondet
 • SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
 • Samfunnsbedriftene
 • SINTEF
 • Skift
 • Spire - Utviklingsfondets ungdom
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Tekna
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • WWF-Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • ZERO - Zero Emission Resource Organisation