Kommunal planlegging er viktig for å nå klimamålene

Rapport om verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven

Norge har satt konkrete mål for å redusere utslipp av klimagasser, og forpliktet seg internasjonalt til å nå disse. For å nå målene må det gjennomføres tiltak på alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer. Kommunene har en viktig rolle. Areal- og samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven kan påvirke utslipp både på kort og lang sikt. Planlegging kan påvirke bosetningsmønstre og transport, og bidra til å redusere utslipp ved arealbruksendringer. Gjennom planlegging kan det stilles klimakrav i reguleringsplaner og tilrettelegges for redusert eller fornybar energibruk  og næringer, adferd og aktiviteter som har lave klimagassutslipp.

AS Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet en rapport om verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven. Rapporten beskriver hvilke verktøy som finnes og hvordan de praktiseres, og AS Civitas presenterer forslag til forbedringer. Rapporten er en del av departementets oppfølging av evalueringen av plan- og bygningsloven, der lovens virkemidler for å redusere klimautslipp var ett av temaene som ble evaluert.

Rapporten kan du lese her:

Verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven. Status praktisering og forslag til forbedringer (pdf).