Lov om europeiske samvirkeforetak

Frist 22.12.05

Justisdepartementet har sendt et forslag til ny lov om europeiske samvirkeforetak på høring. Forslaget tar sikte på å gjennomføre en rådsforordning om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) i norsk rett. (28.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200506634 EP IHO/bj

22.09.2005

Høring – gjennomføring av rådsforordningen om europeiske samvirkeforetak

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny lov om europeiske samvirkeforetak. Med forslaget tas det sikte på å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) i norsk rett. Vedlagt følger også forordningen i norsk oversettelse.

Vi ber om høringsuttalelser innen 22. desember 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til adressen ingeborg.olebakken@jd.dep.no.

Vi ber dessuten om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adresselisten. Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig på internett på Justisdepartementets sider på Odin under nettadressen http://www.odin.dep.no/jd/norsk/dok/hoeringer.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Alle departementene

Brønnøysundregistrene

Den Norske Stats Husbank

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens landbruksforvaltning/Omsetningsrådet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Bergen kommune

Oslo kommune

Trondheim kommune

Akademikerne

AksjeNorge

AL Norske Boligbyggelags Landsforbund

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bergen og Omegn Boligbyggelag

Coop NKL BA

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Garnerhallen AL

Geno BA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

HOFF Norske Potetindustrier

KBL Kommunale boligadministrasjoners landsråd

Kjøttbransjens Landsforbund

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunenes Sentralforbund

Landbrukets utredningskontor

Landkreditt

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Leieboerforbund

Norges Pelsdyralslag BA

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges Skogeierforbund

Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norsk Investorforum

Norsk Kjøttsamvirke BA

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk senter for Bygdeforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Blomsterprodusenter BA

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Felleskjøp

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Siviløkonomers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Næringsmiddelindustriens Landsforening

Norsvin BA

NTL-skatt

OBOS

Oppgaveregisteret

Oslo Taxi BA

Prior Norge

Private barnehagers Landsforbund

Q-Meieriene AS

Samvirkeutvalget

Sparebankforeningen i Norge

Synnøve Finden ASA

Tine BA

TONO BA

Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

USBL

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund