M-3/2003 - Dispensasjon fra regler om innbetaling av skogavgift ved småsalg

R-1018 (19.03.2003)

Rundskriv
M-3/2003
R-1018

Saksnr. 2002/02189

19.03.2003

Til

Fylkesmennenes landbruksavdeling, Statens landbruksforvaltning

Dispensasjon fra regler om innbetaling av skogavgift ved småsalg

Departementet har mottatt henvendelser med ønske om at det fastsettes en nedre grense for innbetaling av skogavgift ved småsalg av ved til biobrensel. Hensikten med skogavgiften er å sikre de langsiktige investeringene på skogeiendommen. Generelt vil det være lite hensiktsmessig å kreve inn småbeløp med skogavgift. I mange tilfelle vil kostnaden med administrasjon av innkrevingen bli større enn beløpet som betales inn. Tilliten til ordningen vil styrkes når skogeier ikke blir innkrevd for småbeløp. Departementet mener derfor at dispensasjon fra gjeldende forskrifter bør innføres. Dispensasjonen gis med en beløpsgrense og blir gjeldende i de tilfeller der skogeier selv er ansvarlig for innbetaling av skogavgift uavhengig av sortiment.

Under henvisning til ovenstående fastsetter departementet følgende landsdekkende dispensasjoner:

Med hjemmel i §4 i Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v. gir Landbruksdepartementet dispensasjon fra å trekke skogavgift i de tilfeller som dekkes av forskriftens §2-2, nest siste ledd. Dispensasjonen gjelder der samlet skogavgiftsbeløp gjennom året er under kr 500,-.

Med hjemmel i §5 i Forskrift om skogavgift for 2003 gir Landbruksdepartementet dispensasjon fra forskriftens §1. Dispensasjonen gjelder i de tilfeller som faller inn under
§2-2, nest siste ledd i Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v. og det samlede skogavgiftsbeløp gjennom året er under kr 500,-

Departementet ber om at fylkesmennene orienterer kommunene om vedtaket.

Med hilsen

Ivar Ekanger
Avdelingsdirektør

   
   

Svein Jetlund
rådgiver