Meld. St. 15 (2012–2013)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

Del 3
Økonomiske og administrative konsekvenser

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Justis- og beredskapsdepartementet har et koordineringsansvar for regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner. Utfordringene på området kan ikke møtes med justispolitiske virkemidler alene, men må møtes med en tverrsektoriell tilnærming.

Meldingen til Stortinget skisserer hovedlinjene regjeringen mener bør følges i den videre innsatsen mot vold i nære relasjoner og presenterer en rekke tiltak som skal bidra til å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Tiltakene i meldingen fordrer ikke vesentlige systemendringer eller administrative tiltak. Det legges til grunn at allerede eksisterende strukturer skal videreutvikles og styrkes. De skisserte tiltakene vil derfor i begrenset grad medføre administrative konsekvenser for statlig eller kommunal virksomhet.

Vista Analyse anslår at vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Gode voldsforebyggende tiltak vil kunne spare samfunnet for store kostnader og den voldsutsatte for store lidelser. Regjeringen legger til grunn at gode tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner, slik at vold ikke oppstår eller gjentas, på sikt vil innebære innsparinger for både stat og kommune i form av reduserte utgifter til hjelpe- og behandlingstilbud og i politiet og domstolsapparatet. Utgifter til konkrete tiltak vil i så måte kunne betraktes som utgifter til utgiftsreduksjon.

Flere av tiltakene som løftes fram i meldingen er knyttet til behovet for et bedre samvirke mellom ulike aktører og forvaltningsnivåer i arbeidet mot vold i nære relasjoner, både i det forebyggende arbeidet og i hjelpe- og behandlingstilbudet. Et bedre samvirke mellom ulike instanser vil også sikre en bedre samlet utnyttelse av ressursene.

Tiltakene som er omtalt i meldingen dekkes innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Omfang av tiltakene vil tilpasses de prioriteringer som gjøres innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Når det gjelder overgrepsmottakene og tiltak for å styrke kompetanse om vold og overgrep i kommunal legevakt, vil regjeringen komme tilbake til dette i de årlige budsjettframleggene.

Meldingen til Stortinget skal følges opp av en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 2014-2017. Tiltakene i handlingsplanen vil ikke gå ut over rammene for meldingen.

Til forsiden