Meld. St. 15 (2012–2013)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Ahnfelt, E. (1987): Kvinnemishandling fra privat problem til offentlig ansvar. En dagsordensbyggingsprosess. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Alsaker, K. (2008): Quality of life among women who have experienced intimate partner violence. A one year follow-up study among women at Norwegian women's shelters. Avhandling (dr.polit). Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Alternativ til vold og Tyrilistiftelsen (2010): Prosjekt Rus & vold – et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Alternativ til Vold. Sluttrapport til Helsedirektoratet. Oslo.

Amnesty International Norge (2005): Glansbildet slår sprekker: En rapport om norske kommuners arbeid mot vold mot kvinner. Oslo: Amnesty International Norge.

Amnesty International Norge (2008): Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge. Oslo: Amnesty International Norge.

Annerbäck, E-M, Wingren, G., Svedin, C. G. og Gustafsson, P. (2010): “Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden – findings from a population-based youth survey.” Acta Paediatrica, nr. 99, 1229-1236.

Apple, A. E. og Holden, G. W. (1998): “The co-occurrence of spouse and physical child abuse: A review and appraisal.” Journal of Family Psychology, 12:578-599.

Archer, J. (2000): “Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review.” Psychological Bulletin, 126(5), 651–680.

Askeland, I. R., Evang, A. og Heir, T. (2010): “Association of violence against partner and former victim experiences: A sample of clients voluntarily attending therapy.” Journal of Interpersonal Violence. OnlineFirst, published on June 28.

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J-F., Heir, T. og Tjersland, O. A. (2012): Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. NKVTS Rapport 4/2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Bakketeig, E., Berg, M., Myklebust, T. og Stefansen, K. (2012): Barnehus-evalueringen 2012. Delrapport 1. Barnehus-modellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. PHS Forskning 2012:6. Oslo: Politihøgskolen.

Baldry, A. C. (2003): Bullying in schools and exposure to domestic violence. Child Abuse & Neglect, v.27, p.713-732, Jul. 2003.

Barne- og likestillingsdepartementet (2005): Handlingsplan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn (2005-2009).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010a): Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf. krisesenterlova. Veileder for kommunene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010b): Tilsyn med krisesentertilbudet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011): Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2012): Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse2012.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013): Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige bergrensninger av unges frihet (2013-2016).

Bengtson, M., Steinsvåg, P. Ø., Terland, H. (2004): Ungdom bak volden. Om forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjelland, H. F. (2011): Den voldsomme balansen: en kvantitativ studie av betydningen av relativ makt for forekomsten av partnervold. Universitetet i Oslo.

Bourlet, A. (1990): Police intervention in marital violence. Milton Keynes: Open University Press.

BRÅ (2009): Våld mot kvinnor och män i nära relationer – våldets karaktär och offerets erfarenheter av kontakter med rättsväsentet. Rapport 2009:12. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Carney, M., Buttel, F. og Dutton, D. (2007): “Women who perpetrate intimate partner violence: A review of the literature with recommendations for treatment.” Aggression and Violent Behaviour 2007 (12):108-115.

Daly, J. E. og Pelowsky, S. (2000): “Predictors of Dropout Among Men Who Batter: A Rewiew of Studies With Implications for Research and Practice”. Violence and Victims 15(No. 2), 137-160.

Dobash, R. og Dobash, R. (1980): Violence against women. Shepton Mallet: Open Books.

Dutton, D. G. og Nicholls, T. L. (2005): “The gender paradigm in domestic violence research and theory: Part 1. The conflict of theory and data.” Aggression and Violent Behavior, 10(6), 680-714.

Dovelius, A. M., Holmberg, S. og Öberg, J. (2006): Stalkning i Sverige. Rapport 2006:3. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Elvegård, K., Frigstad, S. A. og Thorshaug, K. (2011): Tilrettelagte samtaler ved familievold. Evaluering av familievoldsprosjektet til Konfliktrådet i Trondheim. Rapport 2011. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Fergus, L. (2012): “What Causes Violence against Women?” Kvinner Sammen 15(4): 8-11

Ferraro, K. (2006): Neither Angels nor Demons. Women, Crime and Victimization. Boston: Northeastern University Press.

Friestad, C. og Skog Hansen I. L. (2004): Levekår blant innsatte. FAFO rapport 429. Oslo: FAFO Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning.

Friestad, C. (2005): Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte. Fafo-rapport 488. Oslo: FAFO Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning.

Giles-Sims, J. (1998): “The Aftermath of Partner Violence”, Pp. 44-72 i Jasinski, J. og Williams, L. (Eds). Partner Violence, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Grøvdal, Yngvil (2011): En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet. Avhandling for graden PhD. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Gundhus , H. I., Egge M., Strype J. og Myhrer T-G (2008): Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak. PHS forskning 2008:4. Oslo: Politihøgskolen.

Guy, L. (2006): Can radical Feminism Coexist with the Public Health Paradigm? Washington Coalition of Sexual Assault Programs (WCASP).

Halvorsen, S., Killén, K. og Grøgaard, J. (2013): “Hvorfor overser vi barnemishandling? ” Tidsskrift for Den norske legeforening 1/2013 .

Hedin, L. W. og Janson, P. O. (2000): “Domestic violence during pregnancy: The prevalence of physical injuries, substance use, abortions and miscarriages.” Acta obstericia et Gynecologica Scandinavica 79(8):625-630.

Helsedirektoratet (1986): Helsetjenesten og privat vold. Handlingsplan.

Helsedirektoratet (2007): Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. IS-1457.

Helweg-Larsen, K., Kruse, M., Sørensen, J., Brønnum og Hansen, H. (2010): Voldens pris - samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Rockwool Fonden.

Hester, M. og Westmarland, N. (2005): Tackling domestic violence: effective interventions and approaches. Home Office Research Study 290. Home Office Research, Development and Statistics Directorate: 132 p.

Hjemdal, O. K. og Stefansen K. (2003): Hjelpeapparatets rutiner for avdekking og registrering av vold. Rapport fra et delprosjekt under regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner. HiO-notat nr. 13. Oslo: Høgskolen i Oslo, Kompetansesenter for voldsofferarbeid.

Hjemdal, O. K. og Engnes K. (2009): Å spørre om vold ved svangerskapskontroll. Rapport frå et forsøksprosjekt i fire kommuner. NKVTS rapport 1/2009. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hjemdal, O. K., Sogn, H., Schau, L (2012): Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. NKVTS rapport 1/2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Holmberg, C., Smirthwaite, G. og Nilsson, A. (2005): Mäns våld mot missbrukande kvinnor - ett kvinnofridsbrott bland andra Mobilisering mot narkotika. Narkotikapolitisk samordning, 2005:8.

Holmberg, C. og Stjernquist U. (2008): Våldsamt lika och ulika. Et skrift om våld i samkønade relationer. RFSL.

Hoyle, C. (1998): Negotiating Domestic Violence. Police, Criminal Justice and Victims. Oxford: Clarendon Press.

Hoyle, C. og Sanders, A. (2000): “Police Response to Domestic Violence: From Victim Choice to Victim Empowerment.” I British Journal of Criminology, årgang 40 (1), 14-36.

Haaland, T., Clausen, S. E. og Schei, B. (2005): Vold i parforhold – ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. NIBR-rapport 2005:3. Oslo: Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR).

Isdal, P. (2000): Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.

Jensen, B. (2011): Å fortelle om vold og overgrep gjør en selv sterkere. Master i sosialt arbeid. Universitetet i Stavanger.

Johansson, P. (2010): Behandlingsforskning - utøvere av vold mot partner. Oversikt over forskning på feltet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nettpublikasjon.

Johnsen, G. E., Hunskår, S., Alsaker, K., Nesvold, H. og Zachariassen S. M. (2012): Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011. Rapport nr. 3/2012. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research.

Johnson, M. P. (1995): “Patriarchal terrorism and common couple violence. Two forms of violence against women.” Journal of Marriage and the Familiy 57(2):283-294.

Johnson, M. P. (2011): “Gender and types of inter partner violence: A response to anti-feminist literature review.” Aggresion and violent behaviour 16 (July/August): 289-296.

Jonassen, W., & Paulsen, M. (2007): Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer. En nasjonal kartlegging av tilbud. NKVTS notat 1/2007. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jonassen, W., Sogn H., et al. (2008): Kunnskap – kvalitet – kapasitet. En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse. NKVTS rapport 2/2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jonassen, W. og E. Skogøy (2010): Et hjem for oss et hjem for deg. En studie om endringer i brukersammensetningen og bruk av krisesentrene. NKVTS rapport 1/2010. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jonassen, W. og Sandmoe, A. (2012): Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. NKVTS rapport 3/2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Justis- og politidepartementet(2000): Handlingsplan om vold mot kvinner (2000-2003).

Justis- og politidepartementet(2004): Handlingsplan for å bekjempe vold nære relasjoner (2004-2007).

Justis- og politidepartementet (2005): Æ e itj fornærma æ e forbanna. Rapport fra arbeidsgruppe.

Justis- og politidepartementet (2007): Handlingsplan mot vold i nære relasjoner«Vendepunkt» (2007-2011).

Justis- og politidepartementet (2009): Gode krefter. Kriminalitetsforebyggende handlingsplan.

Justis- og beredskapsdepartementet (2012): Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet (2012): Handlingsplan mot voldtekt (2012–2014)

Kirkengen, A. L. (2005): Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget

Krisesentersekretariatet (2008): Kvinnerommet. Jubileumshefte 30 1978-2008

KRIPOS (2013): Voldtektssituasjonen 2012. Oslo

Kvam, M. H. (2001): Seksuelle overgrep mot barn. Oslo: Universitetsforlaget.

Lund, V. (1992): Mishandlede kvinners erfaring med politiet. Forskningsprogram om Kvinnemishandling. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd.

Lundgren, E. (red.) (2001): Slagen dam: Mäns vold mot kvinnor i jamställda Sverige: en omfångsundersøkning. Umeå: Brottsoffermyndigheten.

Lundgren, E. (2004) Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)

McFarlane, J. M., Groff, et al. (2006): “Secondary prevention of intimate partner violence. A randomized controlled trial.” Nursing Research 55(1): 52-61.

Meld.St. 12 (2011-2012). Stat og kommune – styring og samspel. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Meld.St. 13 (2011-2012). Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Mossige, S., og Stefansen, K. (2007): Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport nr. 20/07. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Mossige, S. og Dyb, G. (2009):Voldsutsatte barn og unge i Oslo - Forekomst og innsatsområder for forebygging. NOVA Rapport 22/2009. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Avgitt til Justis- og politidepartementet.

NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv nye rettigheter. Avgitt til Justis- og politidepartementet.

NOU 2008: 9 Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004-2009. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 2011: 13 Juryutvalget. Når sant skal skrives. Avgitt til Justis- og politidepartementet.

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling. Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

NOU 2011: 19 Ny våpenlov. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov. Avgitt til Justis- og politidepartementet.

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nøttestad, J. Å. og Lynum, C. (2012): Bedømming av risikoen for gjentatt partnervold(SARA: SV)Versjon 2 Brukermanual. Norsk versjon.

OECD (2011): Better life index - http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/

Olsvik, V. M. (2010): Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nettpublikasjon.

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004). Om lov om straff (straffeloven). Oslo: Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 109 (2004-2005). Om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.). Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007). Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Ot.prp. nr. 96 (2008-2009). Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Pape, H. og Stefansen, K. (2004): Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og overgrep. NKVTS rapport 1/2004. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Piispa M. og Heiskanen M. (2001): The Price of Violence, The Costs of Men’s Violence against Women in Finland. Statistics Finland and Council for Equality. Helsinki.

Piispa, M., Heiskanen, M., Kääriäinen, J. og Sirén, R., (2006): Violence against women in Finland. National Research Institute of Legal Policy. Publication, 225. Helsingfors: The European Institute for Crime Prevention and Control.

Politidirektoratet (2010): Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010. Seksjon for analyse og Forebygging. Oslo: Politidirektoratet

Politidirektoratet (2011): Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2011. Seksjon for analyse og Forebygging. Oslo: Politidirektoratet

Politidirektoratet (2012): Evaluering av politirådene – politiets oppfatning av samarbeidet. Oslo: Politidirektoratet.

Rejmer, A., Sonander A., Agevall, C. (2010): Våldsutsatta kvinnor berättar. En utvärdering av project Karin. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Retterstøl, N., Ekeberg, Ø., og Mehlum, L. (2002). Selvmord – et personlig og samfunnsmessig problem. Oslo: Gyldendal

RVTS Sør (2011): Psykisk syke og rusmisbrukende kvinner som brukere av krisesentertilbud.

Sentio Research Norge (2011): Rapportering fra krisesentrene 2010. Trondheim: Sentio Research AS.

Sentio Research Norge (2012): Rapportering fra krisesentertilbudene 2011. Trondheim: Sentio Research AS.

Socialstyrelsen (2009): Folkhälsorapport 2009. www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen (2006): Kostnader för våld mot kvinnor – En samhällsekonomisk analys. www.socialstyrelsen.se

Sogn, H. (2007): Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler Forslag til nasjonal implementeringsplan for å styrke ulike grunn-, videre- og spesialistutdanninger med hensyn til kunnskap om vold i nære relasjoner, Notat nr. 2/2007. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sogn, H. og Hjemdal, O.K. (2009): Vold mot menn i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nettpublikasjon.

Sosialdepartementet (1983): Handlingsprogrammet for tiltak mot kvinnemishandling.

Stanko, E. A. (1989): “Missing the mark? Policing battering.” I Hanmer, J., Radford, J. og Stanko E. A. (red): Women, policing and male violence: International perspectives. London: Routeledge.

Statistisk Sentralbyrå (2007): Levekårsundersøkelsen.

Stefansen, K., Gundersen, T. og Bakketeig, E. (2012): Barnehusevalueringen 2012. Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. NOVA rapport 9/2012. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Stenson, K. (2004): Men’s Violence against Women – a Challenge in Antenatal Care. Medisinska Fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Uppsala: Uppsala universitetet.

St.meld. nr. 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 35 (2006-2007): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 8 (2008-2009): Om menn, mannsroller og likestilling. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Testa, M., Quigley, B.M. og Leonard, K.E. (2003): Does alcohol make a difference? Journal of Interpersonal violence 18 (7):735-743.

UN Women (2011): Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice (2011-2012)

UNODC (2011): Global stydy on homicide. Vienna.

Walker, L. E. (1979): The battered women. New York: Harper Row.

Wathen, C. N. og MacMillan, H. L. (2003): Interventions for violence against women. Scientific review. JAMA. 2003;289(5):589-99

Vatnar, S. K. B. og Bjørkly, S. (2011): Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap. En systematisk litteraturgjennomgang. Rep. No. 2011-12. Oslo: Oslo University Hospital, Centre for Forensic Research and Education.

WHO (2005): Multi-country study on women's health and domestic violence against women.

Vista analyse (2012): Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Rapport 2012/41.

Zoomer, O. J. (1989): “Policing Women Beating in the Netherlands” i: Hanmer, Jalna, Jill Radford & Elizabeth A. Stanko (red): Women, Policing and Male Violence. International Perspectives. London: Routledge

Rødberg, L. (2011): «Hvordan kan vold mot barn avdekkes i psykisk helsevern?» Tidsskriftet for Norsk Psykologforening Vol 48, nummer 6, 2011.

Øverlien, C. (2012): Vold i hjemmet. Barns strategier. Oslo: Universitetesforlaget

Aas, G. (2013): Politiets arbeid med vold i nære og familiære relasjoner – fra utrykning til tiltale. Oslo: Politihøgskolen.

Konvensjoner mv.

Europarådet (2011): European Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.

International Labour Organisation (1989): Indigenous and Tribal Peoples Convention.

United Nations (1976): International Covenant on Civil an Political Rights (ICCPR).

United Nations (1976): International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

United Nations (1980): Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW).

United Nations (1990): Convention on the Rights of the Child (CRC).

United Nations (2006): Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

United Nations (2007): Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Til forsiden