Meld. St. 15 (2012–2013)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 8. mars 2013 om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner blir sendt Stortinget.

Til forsiden