Meld. St. 44 (2012–2013)

Likestilling kommer ikke av seg selv

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

Ansvaret for å samordne regjeringens likestillings- og diskrimineringspolitikk er forankret i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Samtidig baserer regjeringens arbeid med likestilling seg på sektoransvarsprinsippet. Det betyr at alle departementer har ansvar på sine områder for å fremme likestilling og vurdere nødvendige tiltak. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, aktivitets- og redegjørelsespliktene i diskrimineringslovgivningen, hovedbudsjettskrivet og utredningsinstruksen er alle eksempler på verktøy som støtter opp under sektoransvarsprinsippet.

Meldingen gir en bred omtale av status på viktige samfunnsområder og beskriver utfordringer, prioriteringer, igangsatte tiltak og nye strategier og grep for å fremme økt likestilling. Et hovedgrep i meldingen er at arbeidet med å fremme likestilling må skje lokalt der folk bor og arbeider. Skal de likestillingspolitiske målene nås må det i større grad utvikles en struktur som støtter opp under arbeidet i den enkelte kommune og i de ulike offentlige og private virksomhetene.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil videreutvikle sitt arbeid for kjønnslikestilling. I meldingen foreslås etablert en landsomfattende statlig struktur med inntil fire regionale kompetansesentre for likestilling organisert under Bufdir.

Kostnadene med å etablere og videreutvikle et nytt statlig likestillingsapparat dekkes innenfor BLDs årlige budsjettrammer.

Kartlegginger viser at det fortsatt er et stort potensiale i å ta likestillingsloven bedre i bruk ved å øke innsatsen på bevisstgjøring, informasjon, opplæring, erfaringsutveksling og veiledning. I denne meldingen til Stortinget varsler regjeringen en treleddet strategi for å styrke arbeidet med å fremme likestilling mellom kjønnene. Strategien omfatter:

  • Styrke samarbeidet mellom departementene for å sikre bedre integrering av likestillingsperspektivet i politikkutviklingen

  • Økt innsats for å fremme utviklingsarbeid og kompetanseheving av statlige etater

  • Tettere oppfølging av likestillingsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner

Utvikling og iverksetting av strategien må blant annet sees i sammenheng med etableringen av et nytt statlig likestillingsapparat.

Arbeidsmarkedet er et viktig område for å fremme økt likestilling. I meldingen omtales derfor et forbedret trepartssamarbeid som skal bidra til å bedre likestillingen i arbeidslivet. Regjeringen vil komme tilbake til de ulike tiltak i det enkelte års statsbudsjett og det tas forbehold om at de vil bli gjennomført når det er budsjettmessig dekning.

Til forsiden