Meld. St. 44 (2012–2013)

Likestilling kommer ikke av seg selv

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aalberg, Toril og Anders Todal Jenssen (2007) «Gender Stereotyping of Political Candidates. An Experimental Study of Political Communication» i Nordicom Review 28 (2007) 1, pp.17-32.

Aarkrog, Vibe og S.W. Bang (2013) Resultater af evalueringer af Kunnskapsløftet: En syntese. Aarhus universitet

Aars, Jacob og Dag Arne Christensen (2012) Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport. Uni Rokkansenteret rapport 2-2012.

Andersen, Arne, Tonje Køber og Elisabeth Rønning (2008) Skift og turnus – omfang og mønster. Rapporter 2008/28. Statistisk sentralbyrå.

Arnesen, Clara (2010) Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet 1999 og 2009. NIFU rapport 44/2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Aune, Helga (2012) «Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser: Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller » i Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.) (2010) Artikkelsamlingen: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm Forlag

Bakken, Anders (2008) «Er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus?» Tidsskrift for ungdomsforskning (1), side 85-93.

Bakken, Anders, Elin Borg, Kristin Hegna og Elisabeth Backe-Hansen (2008) Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. NOVA rapport nr. 4/2008. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Bakken, Anders, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten og Ingrid Smette (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Lærere og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. NOVA rapport nr. 1/12. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair (2008) Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole: en resultatrapport. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk institutt.

Berdahl, Jennifer 2007 «The Sexual Harassment of Uppity Women» i Journal of Applied Psychology 2007, Vol. 92, No. 2, side 425-437.

Berglund Frode (2005) Likestilte politikere? Om rekruttering og frafall i lokalpolitikken. NIBR-rapport 2005:18. Norsk institutt for by- og regionforskning.

Bjørkeng, Birgit (2011) Jenter og realfag i videregående opplæring. Rapporter 2011/3. Statistisk sentralbyrå.

Bjørklund, Tor og Johannes Bergh (2013) Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge. Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm.

Bjørnstad, Roger, Marit Linnea Gjelsvik, Anna Aasen Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen (2010) Demand and supply of labour by education towards 2030. Rapporter 2010/39. Statistisk sentralbyrå.

Brekke, Idunn og Arne Mastekaasa (2009) «Arbeidsinntekt blant innvandrere og etterkommere av innvandrere» i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.) Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag.

Brekke, Idunn og Liza Reisel (2012) Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv. En kunnskapsstatus. ISF rapport nr. 6/2012. Institutt for samfunnsforskning.

Bringedal, Kristin Horn og Trude Lappegård (2012 a) «Bruk av foreldrepermisjon: Likere deling av foreldrepermisjon» i Samfunnsspeilet nr. 1/2012. Statistisk sentralbyrå.

Bringedal, Kristin Horn og Trude Lappegård (2012b) «Holdninger til fedrekvote: Småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote» i Samfunnsspeilet nr.1/2012. Statistisk sentralbyrå.

Bråten, Mona, Rolf K. Andersen, og Jørgen Svalund (2008) HMS-tilstanden i Norge 2007. Fafo-rapport 2008:20.

Bye, Torstein, Christoffer Berge og Helge Nome Næsheim (2010) «Det komplekse sykefraværet» i Samfunnsøkonomen, Årg. 64, nr.3 (2010), s. 29-34. Samfunnsøkonomenes forening.

Byrhagen, Karen N., Torberg Falch og Bjarne Strøm (2006) Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke. SØF-rapport 08/06. Senter for økonomisk forskning.

Bø, Tor Petter, Ragni Hege Kitterød, Tonje Køber, Sølve Mikal Nerland og Tor Skoglund (2008) Arbeidstiden, mønstre og utviklingstrekk. Rapporter 2008/12. Statistisk sentralbyrå.

Cools, Sara, Jon H. Fiva and Lars Johannessen Kirkebøen (2011) «Causal effects of paternity leave on children and Parents» i Discussion Papers No. 657, July 2011 Statistics Norway, Research Department.

Christensen, Dag Arne, Anne Homme og Tor Midtbø (2010). Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag. Uni Rokkansenteret.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2009) På sporet av kjønnsperspektivet – Integrering av et kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet. Difi-rapport 2009:1.

Disch, Per Gunnar og Einar Vetvik (2009) Framtidas omsorgsbilde – slik ser det ut på tegnebrettet. Rapport nr 1/2009. Senter for omsorgsforskning

Drugli, May Britt (2011) «Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole» i Spesialpedagogikk nr 4/ 2011.

Daatland, Svein Olav, Marijke Veenstra og Ivar A. Lima (2010) «Norwegian sandwiches – On the prevalence and consequences of familiy and work role squeezes over the life course» i Eur J Ageing (2010) 7, side 271-281.

Egeland, Cathrine og Cecilie B. Neumann (2010) Evalueringsrapport: Regionale sentre for likestilling og mangfold. AFI-rapport/2010. Arbeidsforskningsinstituttet.

Egeland, Cathrine, Heidi Enehaug, Sigtona Halrynjo, Selma T. Lyng og Helge Svare (2008) Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. AFI-rapport 2/2008. Arbeidsforskningsinstituttet.

Einarsson, Charlotte (2003) Lärares och elevers interaction i klassrummet. Betydelsen av kön, alder, ämne och klasstorlek samt läreres uppfatninger om interaktionen. Institutionen for beteendevetenskap, Linköping universitet.

Ekeland, Tor-Johan og Vidar Myklebust (1997) Evaluering av foreldremekling etter ny ekteskapslov; foreldremekling. Brukerperspektivet. Forskningsrapport nr 23. Høgskulen i Volda. Møreforskning.

Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (eds.) (2004) Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk.

Ellingssæter, Anne Lise og Karin Widerberg (red.) (2012) Velferdstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.

Fasting, Kari (2011) «Seksuell trakassering og overgrep i idretten: forekomst og forebygging». Norsk idrett: indre spenning og ytre press. Akilles idrettsforlag.

Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk og Knut Røed (2009) «Omsorg for foreldre – hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?» i Søkelys på arbeidslivet, 1-2009, side113-123. Institutt for samfunnsforskning.

Finnvold, Jon Erik (2011) «Kommunanes bruk av omsorgslønn 2010», NOVA. Oppdrag for Kaasa-utvalget/Helsedirektoratet. Vedlegg 1 i NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010) Statlige virksomheters redegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Veileder.

Fougner, Elisabeth (2009) «Fedres uttak av foreldrepenger etter fødsel» i Arbeid og velferd nr. 1/2009. Nav.

Gautun, Heidi (2008) Arbeidstakereog omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma. Fafo rapport 2008:40.

Grambo, Anne Cathrine og Sigrid Myklebø (2009) Moderne familier – tradisjonelle valg – en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon. Nav rapport 2/2009.

Gulbrandsen, Trygve, Fredrik Engelstad, Trond Beldo Klausen, Hege Skjeie, Mari Teigen og Øyvind Østerud (2002) Norske makteliter. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Gyldendal Akademisk.

Guldvik, Ingrid, Mona Renolen, Signe Opsahl, Tonje Lauritzen, Tina Mathisen, Janneke van der Ros, Dag Eirik Orbakk og Goro Ree-Lindstad (2011) Vedvarende vikeplikt. En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Likestillingssenteret og Østlandsforskning.

Hagemann, Gro (1977) «Særvern av kvinner – arbeidervern eller diskriminering?» i Ida Blom og Gro Hagemann (red.) Kvinner selv. Sju bidrag til norsk kvinnehistorie. H. Aschehoug & co.

Hagen, Anna, Marjan Nadim og Torgeir Nyen (2008) Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet. Fafo-rapport 2008:29.

Hagestad, Gunhild (2006) Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv. Forskningsprosjekt 2002–2005. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Halrynjo, Sigtona og Selma Therese Lyng (2008) «Kjønnet permisjonspraksis, kjønnet arbeid/familiemønster og kjønnede karrierestrukturer – om konsekvenser av graviditet og foreldrepermisjon i høytutdanningsyrker» i Egeland, Cathrine, Heidi Enehaug, Sigtona Halrynjo, Selma T. Lyng og Helge Svare (red.) (2008) Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. AFI-rapport 2/2008. Arbeidsforskningsinstituttet.

Halrynjo, Sigtona og Selma Therese Lyng (2010) «Fars forkjørsrett – mors vikeplikt? Karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner» i Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51, nr. 2 2010, side 249-280.

Hansen, Inger Lise Skog og Hilde Haualand (2012) Diskriminerende barrierer i arbeidslivet. Aktivitets- og rapporteringsplikt som virkemiddel for området nedsatt funksjonsevne. Fafo-rapport 2012:25.

Hansen, Ketil Lenert (2012) Likestilling blant samer. En kunnskapsstatus. Universitetet i Tromsø.

Hansen, Marianne Nordli (2005) «Utdanning og ulikhet – valg, prestasjoner og sosiale settinger». Tidsskrift for samfunnsforskning 2/2005. Universitetsforlaget.

Hansen, Marianne Nordli (2011) «Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning» i Søkelys på arbeidslivet nr. 3/2011. Universitetsforlaget.

Hansen, Thomas (2012) Å gi omsorg – hvor belastende er det? Nova-artikkel 30. november 2012. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hansen, Thomas og Britt Slagsvold (red.) (2012) Likestilling hjemme. NOVA rapport 08/2012. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hardoy, Inés og Pål Schøne (2007) Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Hvor mye betyr barn? Rapport 2007:3. Institutt for samfunnsforskning.

Hegewisch, Ariane og Janet C. Gornick (2011) «The impact of work-family policies on women’s employment: a review of research from OECD countries» i Community, Work & Family, Vol.14(2): 119-138. Routledge.

Hegna, Kristinn (2005) Likestillingsprosjektets barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. NOVA rapport 21/05. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hellum, Anne og Else McClimans (2011) Kartlegging av Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Helseth, Hannah (2007) Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing blant barn og unge. Utdanningsdirektoratet.

Henriksen Kristin, Dag Ellingsen og Lars Østby (2010) (red.) Innvandring og innvandrere 2010. Statistiske analyser 119. Statistisk sentralbyrå.

Hoel, Anette, Vegard Johansen og Mona Renolen (2010) Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør og hva vi tror. Status for likestillingsarbeid i norske barnehager 2010. Likestillingssenteret.

Holter, Øystein Gullvåg, Helge Svare og Cathrine Egeland (2008) Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 1/2008. Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet.

Hovden, Jorid (2011) «Kjønn og leiarskap i norsk idrett – kvinner i kjønnsklemme» i Dag Vidar Hanstad, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.) Norsk idrett. Indre spenning og ytre press. Akilles forlag.

Håland, Inger og Marit Getz Wold (2011) Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser. Rapporter 2011/48. Statistisk sentralbyrå.

Håpnes, Tove og Bente Rasmussen (2007) «Familievennlig kunnskapsbedrifter: Fleksible versus byråkratiske organisasjonsformer?» i Elin Kvande og Bente Rasmussen (red.): Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. Fagbokforlaget.

Ingebretsen, Reidun (2010) Omsorg for eldre innvandrere. NOVA rapport nr. 15/10. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Innst. 388 S (2011-2012) fra utenriks- og forsvarskomiteen om et forsvar for vår tid.

Innst. 55 L (2012-2013) fra familie- og kulturkomiteen om endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon).

Innst. 221 L (2012-2013) fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.).

Innst. 248 S (2012-2013) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap.

Jensberg, Heidi, Roland Mandal og Erling Solheim (2012) Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990-2010. Kontinuitet eller endring? SINTEF rapport A21906.

Jensen, An-Magritt og Stein Erik Clausen (1997) Samvær og fravær. Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med. NIBR notat 1997:103. Norsk institutt for by og regionsforskning.

Johansson, Elly-Ann (2010) Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner. IFAU – Institutt for Arbeidsmarknadspolitisk utvärdering. Rapport 2010:15.

Johnsen, julian V. og Katrine V. Løken (2011) Økonomisk registerforskning på likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk. Uni Rokkansenteret. Working Papers in Social Insurance, University of Bergen; 111.

Kavli, Hanne C. og Marjan Nadim (2009) Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Fafo-rapport 2009:39.

Kavli, Hanne C., Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk (2010): Stønadsordningen for enslige forsørgere: hvordan fungerer den for mottakere med innvandrerbakgrunn? Fafo-rapport 2010:32.

Kitterød, Ragni Hege og Marit Rønsen (2011) «Hvem er hjemmearbeidende i dag?» Samfunnsspeilet nr. 1/02 2011. Statistisk sentralbyrå.

Kitterød, Ragni Hege og Marit Rønsen (2012)» Kvinner i arbeid ute og hjemme. Endring og ulikhet» i Anne Lise Ellingssæter og Karin Widerberg (red.) 2012 Velferdstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal, Akademisk.

Kitterød, Ragni Hege, Marit Rønsen og Ane Seierstad (2011) Mobilising female labour market reserves. What promotes women’s transitions from part-time to full-time work? Discussion Papers, No 658/2011. Statistisk sentralbyrå.

Kjeldstad, Randi og Erik H. Nymoen (2004) Kvinner og menn i deltidsarbeid. Fordeling og forklaringer. Rapporter 2004/29. Statistisk sentralbyrå.

Kleven, Laila og Oddbjørn Haugen (2004) «Norske tenåringsmødre – få, men fattige» i Samfunnsspeilet 2004/3. Statistisk sentralbyrå.

Knudsen, Knud (2012) «European grandparents’ solicitude: Why older men can be relatively good grandfathers». Acta Sociologica nr. 3/2012 side 231–250. USA: Sage publications.

Knudsen, Knud og Kari Wærness (2009) «Shared or separate? Money management and changing norms of gender equality among Norwegian couples». Community, Work & Family, 12:1, side 39-55.

Koritzinsky, Theo (2006) Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring. Universitetsforlaget.

Koritzinsky, Theo (2010) «Likestilling i skolen». Kronikk i Dagsavisen 3. november 2010.

Kotsadam, Andreas og Henning Finseraas (2011): «The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave» i Social Science Research 40 (6) (2011), side 1611-1622. University of Central Florida.

Kvande, Elin (2007) Doing Gender in Flexible Organisations. Fagbokforlaget.

Kvinnepanelets rapport (2010).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda (2012) Årsrapport 2012.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2008) Milepæler i den norske kvinnehistorien.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2010) Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser. Erfaringer 2007-2009.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2011) LDOs klagesaker 2007-2010 for utvalgte diskrimineringsgrunnlag og områder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2012) Statens likestillingsarbeid 2011-2012. En gjennomgang av statens likestillingsredegjørelser.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2012) Årsrapport 2012.

Lødding, Berit og Solveig Holen (2012). Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra prosjektet karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. NIFU rapport 28/2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Mannspanelets konklusjonsnotat (2008).

Markussen, Eifred, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding og Nina Sandberg (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. NIFU STEP. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Martinussen, Willy (2003) «Demokrati og sosial ulikhet. Politisk deltakelse i Norge i etterkrigstida» i Sosiologisk tidsskrift nr. 3 2003 – 11.årgang.

Mathiesen, Ida Holth, Trond Buland og Brita Bungum (2010) Kjønn i skolens rådgivning – et glemt tema? Sintef rapport A13924.

Meld. St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon-Mestring-Muligheter. Ungdomstrinnet. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit. Arbeidsdepartementet.

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Meld. St. 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging av bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen og Jon Rogstad (2012) Diskrimineringens omfang og årsaker. ISF rapport 2012:1. Institutt for samfunnsforskning.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Kommende doktorgradsavhandling) Determining Discrimination: A Multi-Method Study of Employment Discrimination Among Descendants of Immigrants in Norway.

Moland, Leif E og Ketil Bråthen (2012) Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012-14.

Mossige, Svein og Kari Stefansen (red.) (2007) Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport 20/07. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Myklebø, Sigrid og Ola Thune (2010) «Sykefravær blant gravide» i Arbeid og Velferd nr. 2-2010. Nav.

Mykletun, Arnstein og Kjell Vaage (2012). Rapport etter ekspertmøte om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær.

Naper, Sille Ohrem (2010) «Kvinner som får engangsstønad ved fødsel» i Arbeid og velferd nr 2 /2010. Nav.

Narud, Hanne Marthe og Henry Valen (2007) Demokrati og ansvar. Politisk representasjon i et flerpartisystem. N.W. Damm & Søn AS.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2009) Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse. Universitetsforlaget.

Nicolaisen, Heidi og Ketil Bråthen (2012) Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49.

Nordfjell, Ole og Leif Askland (red.) (2007) Gender Loops. Om integrering av perspektiver på kjønn og likestilling i føreskolelærerutdanningens fagplaner. Reform, Høgskolen i Oslo.

NOU 1991: 3 Mannsrolleutvalgets sluttrapport.

NOU 1995: 15 Et apparat for likestilling.

NOU 1996: 13 Offentlige overføringer til barnefamilier.

NOU 1997: 10 Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn.

NOU 2004: 29 Kan flere jobbe mer? – Deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv.

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

NOU 2008: 17 Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget.

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

NOU 2010: 13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren.

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid.

NOU 2011: 14 Bedre integrering. Mål, strategier og tiltak.

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling.

NOU 2012: 11 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012.

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling.

Ot.prp. nr. 23 (1974-75) Lov om barnehager mv. (Forbruker- og administrasjonsdepartementet.)

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Barne- og familiedepartementet.

OECD (2010) Education at a Glance. Paris OECD.

Proba samfunnsanalyse (2012) Innspill til Likestillingsutvalget. Om konsekvenser av mulige tiltak. Upublisert notat.

Prop. 14 L (2009-2010) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) Barne- og likestillingsdepartementet.

Prop. 92 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (utvidelse i fedrekvoten mv.) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prop. 126 L (2011-2012) Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prop. 72 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri). Arbeidsdepartementet.

Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Forsvarsdepartementet.

Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid). Arbeidsdepartementet.

Prop. 85 L (2012-2013) Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prop. 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Reform 2012 Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme. Innspill og anbefalinger fra eksperter i Norden. Rapport fra ekspertseminar i Oslo 29. og 30. november 2012.

Rege, Mari og Ingeborg F. Solli (2010) The impact of paternity leave on Long –term Father Involvement. CESifo, Center for Economics Studies & Ifo Institute for economic research.

Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars (2008) Får vi også være med? Om kvinner i norsk lokalpolitikk. Notat 3-2008. Uni Rokkansenteret.

Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars (2010) Nominering og konstituering i norske kommunar. Bergen. Notat 13-2010. Uni Rokkansenteret.

Roksvaag, Kristian og Inger Texmon (2012) Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Rapporter 2012/14. Statistisk sentralbyrå.

Rønning, Elisabeth (2010) «Ulønnet omsorgsarbeid: Dobbeltarbeidende seniorer», Samfunnsspeilet nr. 2/2010. Statistisk sentralbyrå.

Rønsen, Marit og Marianne Sundstrøm (1996) «Maternal employment in Scandinavia: A comparison of the after-birth employment activity of Norwegian and Swedish women» i Journal of Population Economics, 9, side 267-285.

Rønsen, Marit og Marianne Sundstrøm (2002) «Family policy and after-birth employment among new mothers – a comparison of Finland, Norway and Sweden» i European Journal of Population/Revue europeenne de demographie, 18, side 121-152.

Røthing, Åse (2011a) «Kjønn, seksualitet, identitet og kompleksitet» i Postholm, May Britt, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.) Elevmangfold i skolen 1-7. Høyskoleforlaget.

Røthing, Åse (2011b) «’De norske har det mer i seg …’ Norsk kjønnslikestilling i skolen» i Sosiologi i dag, nr. 3-4/2011, side 67-87.

Røthing, Åse and Stine H. Bang Svendsen (2009) Seksualitet i skolen: Perspektiver på undervisning. Cappelen Akademisk Forlag.

Saglie, Jo (2009) «Hvorfor delta i lokalpolitikken – og hvorfor ikke?» i Jo Saglie (red.) Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt Forlag.

Schou, Line Anita (2009) «Utdanningsvalg og innvandrerbakgrunn – mot en etnisk arbeidsdeling i høyere utdanning?» i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.) Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag.

Skjeie, Hege (1992) Den politiske betydningen av kjønn. ISF-rapport. Institutt for samfunnsforskning.

Skjeie, Hege og Mari Teigen (2003) Menn imellom. Maktdominans og likestillingspolitikk, Makt- og demokratiutredningen 1998–2005. Gyldendal.

Skjelbred, Dagrun og Bente Aamotsbakken (2003) Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler.Sluttrapport. Rapport 16/2003. Høgskolen i Vestfold.

Skjørten, Kristin, Rolf Barlindhaug og Hilde Lidén, (2007) Delt bosted for barn. Gyldendal, Akademisk.

Smette, Ingrid og Kristinn Hegna (2010) «Har vi endelig fått forklaring på likestillingsparadokset?» Kronikk på forskning.no, 11. mars 2010.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami 2011) Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011. Status og utviklingstrekk.

Statistisk sentralbyrå (2009) Levekårsundersøkelsen.

Steine, Iris M. mfl. (2012) «Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge». Fagartikkel i Tidskrift for Norsk psykologforening, oktober 2012, VOL 49. Oslo

St.meld. nr. 70 (1991-92) Likestillingspolitikk for 1990-åra. Barne- og familiedepartementet.

St.meld. nr. 55 (1996-97) Om skolefritidsordningen. Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 36 (2006-2007) Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. Forsvarsdepartementet.

St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 8 (2008 – 2009) Om menn, mannsroller og likestilling. Barne- og likestillingsdepartementet.

St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet.

St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Strand, Anne Hege Henden (2012) On the economic consequences of partnership dissolution Norway and Britain, Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen.

Strøm, Frøydis (2007) «Fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn med innvandrerbakgrunn» i Kristian Rose Tronstad (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn – Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. Rapporter 2007/1. Statistisk sentralbyrå.

Støren, Liv Anne (2010) Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid. NIFU STEP rapport 45/2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Støren, Liv Anne, Erica Waagene, Clara Öse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen (2010) «Likestilling er jo ikke lenger det helt store..»: likestillingsarbeid i skolen 2009 – 2010. NIFU STEP rapport 15/2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Suseg, Helle, Anne Skevik Grødem, Kirsti Valset og Svein Mossige (2008) Seksuelle krenkelser via nettet – hvor stort er problemet? NOVA rapport nr. 16/08. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Teigen, Mari (2012) Norske makteliter 2001-2011. En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen. Notat. Institutt for samfunnsforskning.

Tronstad, Kristian Rose (2010) Mangfold og likestilling i arbeidslivet – Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte. Fafo rapport 2010: 39.

Tronstad, Kristian Rose og Jon Rogstad (2012) Stemmer de ikke? Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Fafo- rapport 2012: 26.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2007) Gutter i mannsdominerte yrkesfag: valg av utdanning og arbeid. Masteroppgave i sosiologi, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Vaage, Odd Frank (2002) Til alle døgnets tider. Tidsbruk 1971-2000. Statistiske analyser 52, Statistisk sentralbyrå.

Vaage, Odd Frank (2012) Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Statistiske analyser 125/2012. Statistisk sentralbyrå.

World Health Organization WHO (2011) World report on disability.

Ødegård, Guro og Johannes Bergh (2011) Unge i tradisjonell politikk. Deltakelse i valg, kommunestyrer og partier. Et forskningsbasert notat. Institutt for samfunnsforskning.

Øia, Tormod (2011) Nordiske ungdommers holdninger til likestilling. NOVA rapport nr. 25/11. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Østrem, Solveig, Harald Bjar, Line Rønning Føsker, Hilde Dehnæs Hogsnes, Turid Thorsby Jansen, Solveig Nordtømme og Kristin Rydjord Tholin (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Høgskolen i Vestfold. Rapport 1/2009.

Ådnanes, Marian, Gry Mette D. Haugen, Heidi Jensberg, Minna Rantalaiho og Tonje Lossius Husum (2011) Rapport: Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. SINTEF A20162

Til forsiden