Meld. St. 1 (2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

2 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 2.1 BNI. Mill. kroner

2016

2017

2018

Bruttonasjonalprodukt

3 117 040

3 321 686

3 393 550

BNP Fastlands-Norge

2 717 317

2 815 732

2 927 274

Rente- og stønadsbalansen

93 651

102 671

110 340

Overskudd på driftsbalansen

120 565

193 471

136 799

Bruttonasjonalinntekt

3 266 922

3 468 800

3 549 196

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 2.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981– 1990

1991–2016

1971–2017

2017

2018

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,8

2,1

1,5

1,5

Private fastlandsnæringer2

3,0

1,7

2,0

2,2

2,0

2,0

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,8

1,5

1,5

0,9

1,0

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,9

1,7

1,6

1,9

1,9

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2018. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet1

Danske Bank

Jun 2017

2,3

2,0

3,0

..

DNB

Aug 2017

2,0

1,6

2,5

4,2

Handelsbanken

Apr 2017

1,9

1,0

2,5

4,1

LO

Sep 2017

2

..

4

Nordea

Sep 2017

2,6

1,0

2,7

4,0

Norges Bank

Sep 2017

2,0

1,3

2,8

3,9

NHO

Sep 2017

2,2

..

..

4,1

OECD

Jun 2017

2,1

1,8

..

4,2

SEB

Aug 2017

2,3

1,4

2,8

4,0

Statistisk sentralbyrå

Sep 2017

2,1

1,9

3,0

4,1

Swedbank

Aug 2017

2,5

1,8

2,7

4,0

Gjennomsnitt

2,2

1,6

2,8

4,1

Finansdepartementet

Sep 2017

2,5

1,6

3,0

4,0

1 I prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 2.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

USA

1,6

2,2

2,3

1,3

2,0

2,3

4,9

4,4

4,1

Japan

1,0

1,8

0,7

-0,1

0,4

0,5

3,1

2,8

2,7

Euroområdet

1,7

2,1

1,9

0,2

1,5

1,4

10,1

9,3

8,8

Tyskland

1,8

2,0

1,8

0,4

1,6

1,5

4,2

3,8

3,7

Frankrike

1,1

1,6

1,8

0,3

1,2

1,3

10,0

9,5

9,0

Italia

1,0

1,5

1,1

-0,1

1,4

1,2

11,7

11,4

11,0

Spania

3,2

3,1

2,5

-0,2

2,0

1,5

19,6

17,1

15,6

Nederland

2,1

3,1

2,6

0,1

1,3

1,4

6,0

5,1

4,9

Storbritannia

1,8

1,7

1,5

0,6

2,6

2,6

4,9

4,4

4,4

Sverige

3,1

3,0

2,4

1,4

2,0

1,7

6,9

6,6

6,3

Danmark

1,3

1,8

1,7

0,2

0,9

1,1

6,2

5,8

5,7

Finland

1,4

2,8

2,3

0,4

0,9

1,2

8,8

8,7

8,1

Russland

-0,2

1,8

1,6

7,0

4,2

3,9

5,8

5,5

5,5

Kina

6,7

6,8

6,5

2,1

1,8

2,4

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2017

2018

Revidert nasjonalbudsjett 2017

1,1

1,2

Nasjonalbudsjettet 2018

0,9

0,9

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 2.6 Finansdepartementets anslag for 2017 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis endring fra året før

RNB17

NB18

Handelspartnerne

BNP

2,3

2,4

Norge

BNP Fastlands-Norge

1,6

2,0

Sysselsatte personer

0,6

0,7

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

4,3

4,3

Årslønn

2,4

2,4

Konsumprisindeksen (KPI)

1,9

1,9

KPI-JAE2

1,7

1,6

Råoljepris, kroner per fat, nivå3

444

438

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå4

133,3

149,8

Underliggende, reell utgiftsvekst

2,6

2,4

Strukturelt, oljekorrigert underskudd5

7,7

7,7

1 Revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB17) og Nasjonalbudsjettet 2018 (NB18).

2 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.

3 Løpende priser.

4 Inklusive Statens pensjonsfond. Anslaget er justert sammenlignet med Meld. St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017. Se Prop. 142 S (2016–2017).

5 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.7 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2016

2017

2018

Offentlig konsum

757,6

1,7

1,2

Statlig

382,6

1,1

1,0

Kommunalt

374,9

2,3

1,4

Offentlige investeringer

164,6

5,4

1,5

Statlig

94,6

10,5

1,9

Kommunalt

70,0

-1,5

1,0

Bruttoprodukt

586,4

1,6

1,3

Statlig

272,8

0,9

1,1

Kommunalt

313,6

2,2

1,4

Sysselsetting, mill. timeverk

1 094,7

1,1

0,5

Statlig

460,5

0,2

0,2

Kommunalt

634,1

1,7

0,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

A. Totale inntekter

1716 078

1710 554

1710 325

1805 913

1834 262

-0,3

0,0

5,6

1,6

Formuesinntekter

376 200

375 589

339 434

378 679

377 050

-0,2

-9,6

11,6

-0,4

Skatt- og pensjonspremier

1221 394

1198 913

1214 108

1274 583

1304 420

-1,8

1,3

5,0

2,3

2.1 Oljeskatter

146 271

76 200

56 213

96 500

85 800

-47,9

-26,2

71,7

-11,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

354 692

367 231

384 163

399 042

415 466

3,5

4,6

3,9

4,1

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

720 431

755 483

773 731

779 041

803 154

4,9

2,4

0,7

3,1

Andre overføringer, bøter mv.

10 171

21 075

37 213

28 901

25 611

107,2

76,6

-22,3

-11,4

Gebyrinntekter mv

108 312

114 977

119 571

123 750

127 180

6,2

4,0

3,5

2,8

B. Totale utgifter

1440 798

1521 630

1584 223

1641 406

1701 255

5,6

4,1

3,6

3,6

Renteutgifter og utbytte

21 001

20 322

17 503

14 463

15 800

-3,2

-13,9

-17,4

9,2

Overføringer til utlandet

32 442

35 747

36 145

35 964

37 086

10,2

1,1

-0,5

3,1

Subsidier mv.

61 372

65 735

68 980

70 808

72 974

7,1

4,9

2,6

3,1

Stønader til husholdninger

428 595

457 142

475 306

490 897

511 365

6,7

4,0

3,3

4,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

44 072

48 266

50 533

52 347

54 332

9,5

4,7

3,6

3,8

Lønnskostnader

441 361

462 530

477 829

495 548

513 538

4,8

3,3

3,7

3,6

Produktinnsats

194 728

206 011

215 029

222 587

228 116

5,8

4,4

3,5

2,5

Produktkjøp til husholdninger

68 021

71 651

75 432

78 457

81 138

5,3

5,3

4,0

3,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

144 517

151 875

164 946

177 761

183 999

5,1

8,6

7,8

3,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-957

-2 236

-1 865

-1 545

-1 556

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

5 646

4 587

4 385

4 119

4 462

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

275 280

188 924

126 102

164 507

133 007

-31,4

-33,3

30,5

-19,1

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

692 035

729 144

758 367

787 146

815 160

5,4

4,0

3,8

3,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

A Totale inntekter

1469 765

1440 104

1427 470

1517 676

1536 116

-2,0

-0,9

6,3

1,2

Formuesinntekter

356 295

355 855

322 029

361 235

359 247

-0,1

-9,5

12,2

-0,6

Skatt- og pensjonspremier

1051 588

1014 536

1017 552

1075 021

1097 849

-3,5

0,3

5,6

2,1

2.1 Oljeskatter

146 271

76 200

56 213

96 500

85 800

-47,9

-26,2

71,7

-11,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

344 528

355 645

371 197

385 781

401 833

3,2

4,4

3,9

4,2

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

560 789

582 692

590 141

592 740

610 216

3,9

1,3

0,4

2,9

Overføringer innen offentlig forvaltning

8 252

2 845

2 705

2 725

2 836

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

4 914

14 832

30 832

22 368

18 779

201,8

107,9

-27,5

-16,0

Gebyrinntekter mv

48 715

52 036

54 353

56 327

57 404

6,8

4,5

3,6

1,9

B. Totale utgifter

1171 287

1241 380

1289 795

1344 900

1387 963

6,0

3,9

4,3

3,2

Renteutgifter og utbytte

10 187

10 130

7 928

4 670

6 007

-0,6

-21,7

-41,1

28,6

Overføringer til utlandet

32 442

35 747

36 145

35 964

37 086

10,2

1,1

-0,5

3,1

Subsidier mv.

46 465

49 562

52 085

53 132

54 594

6,7

5,1

2,0

2,8

Stønader til husholdninger

415 759

443 506

460 142

475 008

494 802

6,7

3,8

3,2

4,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

29 138

32 444

33 481

34 502

35 766

11,3

3,2

3,0

3,7

Overføringer innen offentlig forvaltning

208 173

217 046

228 516

245 946

248 102

4,3

5,3

7,6

0,9

Lønnskostnader

192 610

204 471

208 954

215 539

222 966

6,2

2,2

3,2

3,4

Produktinnsats

103 948

109 999

116 198

120 218

122 916

5,8

5,6

3,5

2,2

Produktkjøp til husholdninger

42 748

45 514

47 833

49 574

50 941

6,5

5,1

3,6

2,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

85 364

89 061

94 693

107 074

111 177

4,3

6,3

13,1

3,8

Netto kjøp av tomter og grunn

221

1 060

512

555

544

Kapitaloverføringer

4 232

2 840

3 308

2 719

3 062

C Nettofinansinvestering (A-B)

298 478

198 724

137 675

172 775

148 153

-33,4

-30,7

25,5

-14,3

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

346 535

368 694

382 950

395 924

409 375

6,4

3,9

3,4

3,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

A. Inntekter i alt

461 907

485 354

512 412

537 397

548 496

5,1

5,6

4,9

2,1

Formuesinntekter

19 443

19 367

17 066

17 094

17 453

-0,4

-11,9

0,2

2,1

Skatteinntekter

166 796

177 471

194 165

200 401

205 333

6,4

9,4

3,2

2,5

Skatt på inntekt og formue

156 632

165 885

181 199

187 140

191 700

5,9

9,2

3,3

2,4

Produksjonsskatter

10 164

11 586

12 966

13 261

13 633

14,0

11,9

2,3

2,8

Overføringer fra statsforvaltningen

210 814

219 332

229 582

245 946

249 102

4,0

4,7

7,1

1,3

Gebyrinntekter mv

59 597

62 941

65 218

67 423

69 776

5,6

3,6

3,4

3,5

Andre overføringer

5 257

6 243

6 381

6 533

6 832

18,8

2,2

2,4

4,6

B. Totale utgifter

486 725

500 195

525 964

545 176

564 229

2,8

5,2

3,7

3,5

Renteutgifter

10 814

10 192

9 575

9 793

9 793

-5,8

-6,1

2,3

0,0

Overføringer til private

42 677

45 631

49 111

51 410

53 509

6,9

7,6

4,7

4,1

Overføringer til statsforvaltningen

9 041

2 899

3 020

2 725

2 836

-67,9

4,2

-9,8

4,1

Lønnskostnader

248 751

258 059

268 875

280 009

290 572

3,7

4,2

4,1

3,8

Produktinnsats

90 780

96 012

98 831

102 369

105 200

5,8

2,9

3,6

2,8

Produktkjøp til husholdninger

25 273

26 137

27 599

28 883

30 197

3,4

5,6

4,7

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

59 153

62 814

70 253

70 687

72 822

6,2

11,8

0,6

3,0

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 178

-3 296

-2 377

-2 100

-2 100

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 414

1 747

1 077

1 400

1 400

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-24 818

-14 841

-13 552

-7 779

-15 733

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

345 500

360 450

375 417

391 222

405 785

4,3

4,2

4,2

3,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2014

2015

2016

2017

2018

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 051 588

1 014 536

1 017 552

1 075 021

1 097 849

Skatt på inntekt, formue og kapital

387 754

326 643

308 630

340 396

333 448

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

32 430

29 486

47 691

56 597

66 766

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

140 157

69 715

49 700

89 600

78 900

Fellesskatt

199 642

215 445

196 722

178 230

173 044

Finansskatt

-

-

-

2 250

2 915

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

15 525

11 997

14 517

13 719

11 823

Produksjonsskatter

350 642

362 129

377 710

392 681

408 733

Merverdiavgift

243 800

255 181

269 215

279 815

294 709

Avgifter på oljeutvinning

6 114

6 485

6 513

6 900

6 900

Andre produksjonsskatter

100 728

100 464

101 982

105 965

107 124

Trygde- og pensjonspremier

313 192

325 764

331 211

341 944

355 668

Fra arbeidstakere

127 062

134 510

138 173

140 078

145 345

Fra arbeidsgivere

186 130

191 254

193 038

201 867

210 323

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

169 806

184 377

196 556

199 562

206 571

Skatt på inntekt og formue

159 642

172 791

183 590

186 301

192 938

Produksjonsskatter

10 164

11 586

12 966

13 261

13 633

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 221 394

1 198 913

1 214 108

1 274 583

1 304 420

Skatter som andel av BNP

38,8

38,4

39,0

38,4

38,4

Skatter utenom petroleumsvirksomhet.

Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,3

42,8

42,6

41,8

41,6

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.12  Finanspolitiske indikatorer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

374,4

409,9

359,8

311,7

225,0

113,0

149,8

141,3

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-79,4

-100,9

-116,5

-160,0

-185,3

-208,4

-232,4

-255,4

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-95,9

-111,2

-125,3

-149,4

-172,5

-198,7

-219,6

-231,1

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,2

-7,7

-7,7

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

1,7

1,6

2,5

3,1

2,8

2,6

2,4

1,0

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,6

3,2

3,3

3,0

2,3

2,4

2,0

2,5

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

375,5

410,6

331,3

275,3

188,9

126,1

164,5

133,0

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

13,4

13,8

10,8

8,7

6,1

4,0

5,0

3,9

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-4,5

-4,5

-5,5

-6,8

-7,1

-7,4

-8,3

-8,6

Påløpte skatter. Prosent av BNP

42,0

41,5

39,9

38,8

38,4

39,0

38,4

38,4

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,7

43,4

42,9

42,3

42,8

42,6

41,8

41,6

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

43,7

42,9

44,0

45,8

48,8

50,8

49,4

50,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

56,5

55,4

55,8

56,7

58,1

58,3

58,3

58,1

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

152,3

161,5

201,1

243,7

280,4

284,4

278,8

282,4

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

123,0

133,7

169,1

210,3

245,6

247,7

244,6

249,4

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

27,4

29,1

29,7

27,3

31,8

35,3

34,6

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

25,0

26,9

25,4

25,5

25,5

27,3

27,1

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,5

13,4

13,5

13,6

13,8

13,8

13,9

13,9

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,3

17,4

17,5

17,4

17,8

18,2

18,5

18,1

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

15,9

15,8

15,8

15,7

15,8

16,1

16,3

16,2

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,9

18,8

18,9

18,8

18,8

18,9

19,1

19,1

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

1,9

2,3

1,3

1,4

3,8

2,8

1,4

0,1

Kommunal deflator. Prosent endring

3,9

3,4

3,9

3,1

2,4

2,6

2,3

2,6

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

74,8

75,3

74,7

74,0

73,4

73,3

72,4

72,3

Frie inntekter, reell endring fra året før1

1,1

2,1

0,6

0,7

3,5

2,8

0,7

-0,1

Aktivitetsendring i pst. fra året før2

1,2

0,3

2,5

1,1

2,0

2,4

1,1

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,4

12,7

13,2

13,4

13,5

14,2

13,6

13,7

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

2,5

3,1

2,9

1,3

3,0

4,0

-

-

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

3,0

3,5

3,3

1,5

3,2

4,2

-

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-4,4

-3,9

-5,1

-5,6

-3,2

-2,7

-1,5

-3,0

Netto gjeld. Prosent av inntekter3

33,3

32,0

31,0

32,2

30,9

29,5

-

-

Netto gjeld utan pensjonsreserver. Pst av inntekter3

41,7

41,3

43,4

47,4

47,8

48,0

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Beregnet aktivitetsvekst i 2010 er medregnet et ekstraordinært vedlikeholdstilskudd.

3 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2016

2017

2018

Inntekter

313 732

374 773

388 349

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

124 779

175 373

183 049

– Renteinntekter og utbytte mv

188 953

199 400

205 300

Utgifter

212 516

232 373

255 366

– Overføring til statskassen

212 516

232 373

255 366

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

101 216

142 400

132 983

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

7509 873

7898 454

8224 136

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2016

2017

2018

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1162 481

1229 350

1252 912

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

152 594

202 373

208 049

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

47 606

76 805

91 105

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

104 988

125 568

116 944

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

67 188

89 300

76 900

– Renteinntekter

3 806

3 700

3 300

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

23 277

23 500

22 200

– Andre petroleumsinntekter

10 717

9 068

14 544

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1009 888

1026 977

1044 863

Skatter fra Fastlands-Norge

916 762

940 248

971 803

– Skatt på inntekt, formue og kapital

545 218

565 770

573 600

– Produksjonsavgifter

371 544

374 478

398 203

Overført fra Norges Bank

26 589

17 726

14 500

Renteinntekter

12 345

12 431

12 260

Andre inntekter

54 192

56 573

46 300

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 246 091

1 286 350

1 325 229

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

27 815

27 000

25 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

27 815

27 000

25 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1218 276

1 259 350

1 300 229

Kjøp av varer og tjenester

233 552

212 960

217 036

– Sivile formål

184 975

161 438

162 195

– Forsvarsformål

48 578

51 522

54 841

Overføringer

984 724

1 046 390

1 083 193

– Til kommuneforvaltningen

217 247

232 847

234 823

– Renteutgifter

10 848

8 939

8 933

– Til private og utlandet

756 629

804 603

839 437

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-83 610

-57 000

-72 317

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

124 779

175 373

183 049

C.2 Oljekorrigert overskudd

-208 388

-232 373

-255 366

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

212 516

232 373

255 366

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

4 127

0

0

D Lånetransaksjoner, netto

52 367

48 128

-62 403

1 Utlån

37 589

-2 831

-62 403

2 Gjeldsavdrag

14 778

50 959

0

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

48 240

48 128

-62 403

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eiendeler

396

469

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

60. Kontantbeholdning

98

93

85

75

52

109

89

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

61. Spesielle fond og forsikringer

2

8

421

653

639

885

1 039

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

619

605

847

1 012

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

12

12

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

62. Verdipapir

9

11

53

69

72

85

94

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

191

203

216

217

216

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

hvorav: Statsbankene

140

153

170

179

189

191

189

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

64. Ordinære fond

0

0

8

15

34

41

46

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

176

153

145

136

139

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

hvorav: SDØE

55

113

151

125

117

119

121

129

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

0

0

0

14

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

70 -73. Mellomværender

8

6

0

-3

-3

-6

-7

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

-3

0

2

4

2

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

Gjeld og egenkapital

396

469

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

80. Statsgjelden

165

291

286

279

291

340

321

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

17

39

45

51

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

82. Virksomheter med spesielle fullmakter

0

0

1

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

21

9

16

11

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

9

7

7

7

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

840

813

1 056

1 235

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

198

185

184

198

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

Korrigert for kontolån2

211

178

285

284

279

286

303

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

Tabell 2.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2017. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1

2

3

4

5-

6=5-1

Saldert budsjett

Endring

RevidertNasjonal

budsjett

Endring

Nasjonal-budsjettet

2018

Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

1016 800

526

1017 326

9 652

1026 977

10 177

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

935 615

-3 793

931 822

8 425

940 248

4 632

Renteinntekter

11 912

93

12 004

426

12 431

519

Overføringer fra Norges Bank

17 700

26

17 726

0

17 726

26

Andre inntekter

51 573

4 200

55 773

800

56 573

5 000

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1276 306

-9 199

1267 107

-7 757

1259 350

-16 956

Renteutgifter

11 658

-2 566

9 092

-153

8 939

-2 719

Dagpenger

16 380

-1 850

14 530

-650

13 880

-2 500

Andre utgifter

1248 268

-4 783

1243 485

-6 954

1236 531

-11 737

C Oljekorrigert overskudd (A-B)

-259 506

9 724

-249 782

17 409

-232 373

27 133

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

138 271

40 900

179 171

-3 798

175 373

37 102

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-121 235

50 624

-70 611

13 611

-57 000

64 235

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

207 500

-3 600

203 900

2 900

206 800

-700

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

86 265

47 024

133 289

16 511

149 800

63 535

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.18 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2018. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2016

2017

2018

2019

Realøkonomien

Privat konsum

1,5

2,3

3,2

3,2

Offentlig konsum

2,1

1,7

1,2

..

Bruttoinvesteringer i fast kapital

-0,2

3,9

2,5

3,0

Herav: Offentlig forvaltning

5,9

5,4

1,5

..

Oljeutvinning og rørtransport

-16,9

-6,5

2,2

7,7

Etterspørsel fra Fastlands-Norge1

2,6

3,1

2,5

2,4

Eksport

-1,8

1,1

0,9

1,9

Herav: Varer utenom olje og gass

-8,2

1,7

3,8

5,0

Import

2,3

3,2

3,3

3,6

Bruttonasjonalprodukt

1,1

1,9

1,5

1,9

Herav: Fastlands-Norge

1,0

2,0

2,5

2,6

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, personer (prosentvis vekst)

0,3

0,7

1,1

1,1

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,7

4,3

4,0

3,8

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)2

3,0

2,7

2,6

2,5

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

1,7

2,4

3,0

3,0

KPI

3,6

1,9

1,6

1,7

KPI-JAE

3,0

1,6

1,8

1,9

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

379

438

438

441

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

1,1

0,9

0,9

1,2

Importveid kronekurs, årlig endring i pst.4

1,9

-1,1

1,0

0,8

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

208,4

232,4

255,4

..

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

198,7

219,6

231,1

..

Prosent av fondskapitalen

2,7

2,9

2,9

..

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,2

7,7

7,7

..

Budsjettimpuls, prosentenheter5

0,7

0,4

0,1

..

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

2,6

2,4

1,0

..

1 Utenom lagerendring.

2 Målt som andel av arbeidsstyrken i AKU.

3 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september.

4 Positivt tall angir svakere krone.

5 Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Macrobond, Reuters, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden