Meld. St. 1 (2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Det samlede overskuddet på offentlige budsjetter kan endre seg betydelig fra år til år uten at dette er uttrykk for endringer i budsjettpolitikken. For å få et best mulig bilde av den underliggende innretningen av budsjettet er det hensiktsmessig å se på utviklingen i budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter fra petroleumsvirksomheten (oljekorrigert budsjettbalanse). I tillegg er det hensiktsmessig å korrigere for blant annet virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter og ledighetstrygd, slik at en får fram den underliggende utviklingen i budsjettbalansen i en normalsituasjon (strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse). For å komme fra den oljekorrigerte til den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen gjøres følgende korreksjoner:

  • For å justere for virkningen av at konjunkturene avviker fra en normalsituasjon, beregnes budsjettvirkningene av at ulike skatte- og avgiftsinntekter avviker fra sine trendverdier. Videre tas det hensyn til at også utbetalingen av ledighetstrygd avhenger av konjunktursituasjonen.

  • Det korrigeres for forskjellen mellom de faktiske nivåene og de anslåtte normalnivåene på statens renteinntekter og renteutgifter og overføringene fra Norges Bank.

  • Det korrigeres for regnskapsmessige omlegginger og for endringer i funksjonsfordelingen mellom stat og kommune som ikke påvirker den underliggende budsjettbalansen. Videre korrigeres det for avviket mellom faktiske pensjonspremier i helseforetakene og anslåtte normalnivåer, se nærmere omtale i vedlegg 1 i Nasjonalbudsjettet 2017.

Oppdelingen av offentlige inntekter og utgifter i en konjunkturell og en strukturell del kan ikke baseres på direkte observasjoner, men må anslås med utgangspunkt i analyser av regnskapstall, økonomisk statistikk og prognoser for årene fremover. Vanligvis trekkes skillet mellom konjunkturelle og strukturelle endringer med utgangspunkt i beregnede trendnivåer for de størrelsene som inngår. Resultatene vil kunne påvirkes av nye tall for den økonomiske utviklingen, også etter at statsregnskapet for det enkelte år foreligger.

Beregningen av strukturelle skatter og avgifter tar utgangspunkt i data for faktiske, inntektsførte tall i statsregnskapet, samt anslag for prognoseperioden. Beregningene omfatter også skatt på inntekt og formue til kommuneforvaltningen og dekker stort sett perioden 1960–2016, forlenget med anslag fram til 2025. For fremskrivingsperioden er det tatt utgangspunkt i Finansdepartementets mellomlangsiktige fremskrivinger og videreføring av det foreslåtte skatte- og avgiftsopplegget for 2018. Punktvis kan forutsetningene oppsummeres slik:

  • Skatt på arbeid. Kategorien omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden og personskatter, inklusive formuesskatt fra personer. Utviklingen i antall sysselsatte normalårsverk er en viktig indikator for utviklingen i arbeidsgiveravgift til folketrygden og samlede personskatter. I fremskrivingene legges det til grunn en vekst i sysselsatte normalårsverk på 1,1 pst. i 2018 og 2019. Anslagene bygger på befolkningsfremskrivingene fra Statistisk sentralbyrå.

  • Skatt på kapital. Kategorien omfatter etterskuddsskatter fra selskaper og andre ikke-personlige skattytere utenom petroleumsvirksomhet og kildeskatt. Det er lagt til grunn at skatter fra foretak utenom petroleumsvirksomheten vil holde seg om lag uendret som andel av BNP for Fastlands-Norge etter 2018.

  • Avgifter. Kategorien omfatter merverdiavgift, engangsavgift på motorkjøretøyer og øvrige særavgifter, herunder dokumentavgift og diverse sektoravgifter. Utviklingen i privat konsum er særlig viktig for utviklingen i avgiftene.

På budsjettets utgiftsside korrigeres utgiftene til arbeidsledighetstrygd for utviklingen i konjunkturene. Disse justeringene tar utgangspunkt i beregnede trendavvik for antall dagpengemottakere.

Finansdepartementets metode for å beregne det strukturelle underskuddet avviker fra metodene som benyttes av internasjonale organisasjoner som OECD, IMF og EU-kommisjonen. Årsaken er først og fremst at departementet har tilgang til mer detaljert informasjon om skattegrunnlagene, noe som gir mulighet til en mer disaggregert aktivitets- og oppleggskorrigering av skattegrunnlagene. OECD, IMF og EU-kommisjonen benytter forholdvis aggregerte metoder basert på utviklingen i BNP. Dette må ses i sammenheng med behovet disse organisasjonene har for sammenlignbare analyser for flere land og tilgang til mindre detaljerte data om enkeltlandene.

Utviklingen i de tre hovedgruppene av skatter og avgifter, samt antall dagpengemottakere, er vist i figur 1.1A-1.1D. Skatt på arbeid anslås i 2018 å ligge nær trendnivået, mens skatt på kapital og avgifter ligger under trenden. Den kraftige økningen i skatt på kapital innbetalt i 2017 skyldes store innbetalte tilleggsforskudd fra fastlandsforetakene, og da særlig fra finansnæringen. Erfaringsmessig er det store årlige svingninger i utliknede skatter fra finansnæringen som følge av gevinster og tap på finansielle instrumenter.

Figur 1.1 Underliggende trender i skatter, avgifter og antall dagpengemottakere

Figur 1.1 Underliggende trender i skatter, avgifter og antall dagpengemottakere

1 For årene fram til og med 2016 vises faktiske skatter ifølge statsregnskapet justert for endringer i skattesatser og skattegrunnlag og omregnet til faste 2015-kroner.

2 Det korrigeres for at dagpengemottakere kan være delvis ledige ved å regne om antall mottakere til heltidsekvivalenter.

Kilde: Finansdepartementet og NAV.

Utviklingen i det oljekorrigerte og det strukturelle, oljekorrigerte overskuddet på statsbudsjettet fremgår av tabell 1.2. Overskuddene i årene 1987–1988 og de små underskuddene i 2001 og 2007 må ses i sammenheng med at dette var år på slutten av langvarige og kraftige oppgangskonjunkturer. Med unntak av disse årene har statsbudsjettet etter 1975 stort sett vist et betydelig løpende underskudd når inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten og Statens pensjonsfond utland holdes utenfor, men med store variasjoner gjennom perioden. I tråd med handlingsregelen for bruk av oljeinntekter har det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet gradvis økt de siste årene og anslås nå til 7,7 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge, se figur 1.2A.

Svingningene i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet må ses i sammenheng med at budsjettet i perioder aktivt er blitt brukt til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Figuren viser at utslagene i det oljekorrigerte underskuddet er klart større enn utslagene i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Dette skyldes at en har søkt å la de automatiske stabilisatorene i budsjettet få virke, slik at konjunkturelle variasjoner i skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien skal slå ut på budsjettets utgiftsside. De beregnede aktivitetskorreksjonene er vist i figur 1.2B. Forløpet for aktivitetskorreksjonene i perioden 2016–2018 er i betydelig grad påvirket av tilpasninger til skattereformen blant private skattytere, og da særlig økt skatt på utbytte, samt gevinster i finansnæringen.

Figur 1.2 Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Figur 1.2 Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Kilde: Finansdepartementet.

Erfaringer viser at det er vanskelig å skille virkningen av konjunkturer fra den underliggende trendutviklingen i skatteinntektene. Anslaget på det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet kan derfor bli betydelig revidert i lys av ny informasjon. Tabell 1.1 gir en oversikt over revisjonene i anslagene over budsjettets stilling siden 2003. Finansdepartementets metode for beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse er nærmere forklart i et arbeidsnotat som kan lastes ned fra departementets hjemmeside (www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/arbeidsnotater/).

Tabell 1.1 Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NB03

-3,1

RNB03

-3,1

NB04

-3,3

-3,9

RNB04

-3,9

-4,2

NB05

-3,8

-4,5

-4,9

RNB05

-4,1

-4,5

-4,8

NB06

-4,0

-4,4

-4,6

-4,6

RNB06

-3,7

-4,2

-4,0

-4,5

NB07

-3,5

-3,9

-3,8

-4,3

-4,6

RNB07

-3,1

-3,6

-3,7

-3,8

-4,3

NB08

-2,9

-3,2

-3,3

-3,6

-4,3

-4,5

RNB08

-2,7

-3,0

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

NB09

-2,8

-3,2

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,5

-3,7

-3,9

-3,6

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,4

-3,7

-3,8

-3,5

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-3,3

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-3,4

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

NB16

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-2,9

-3,3

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

RNB16

-2,9

-3,0

-3,0

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-4,9

-4,3

-4,9

-5,1

-5,9

-6,4

-7,5

NB17

-2,9

-3,0

-3,0

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,5

-7,9

RNB17

-3,0

-3,1

-3,1

-2,7

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

NB18

-2,9

-3,0

-3,0

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,2

-7,7

-7,7

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Det strukturelle, oljekorrigerte overskuddet på statsbudsjettet. Mill. kroner

Oljekorrigert overskudd

(A)

Overføringer fra Norges Bank ognetto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Strukturelt, oljekorrigert overskudd

Mill. kroner (F=A-B-C-D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentpoeng

1980

-15 305

-2 304

-14

527

-13 514

-5,0

0,7

1981

-16 559

-1 200

-67

2 990

-18 281

-6,0

-1,1

1982

-20 139

-510

-129

58

-19 558

-5,8

0,2

1983

-23 204

-1 127

-795

-588

-20 694

-5,5

0,3

1984

-18 488

1 297

703

-3 326

-17 162

-4,2

1,4

1985

-14 378

2 141

805

6 697

-24 022

-5,3

-1,1

1986

-3 641

3 962

-208

17 957

-25 352

-5,1

0,2

1987

44

1 876

128

20 960

-22 919

-4,3

0,9

1988

1 840

8 218

335

8 704

-15 417

-2,7

1,6

1989

-13 517

12 909

-151

-5 377

-20 899

-3,4

-0,7

1990

-31 182

13 595

-1 162

-12 604

-31 011

-4,7

-1,3

1991

-59 212

10 664

-10 778

-21 154

-37 944

-5,4

-0,7

1992

-65 372

5 039

332

-23 897

-46 846

-6,4

-0,9

1993

-71 896

2 201

2 053

-29 969

-46 180

-6,0

0,4

1994

-54 499

985

1 470

-15 349

-41 605

-5,1

0,9

1995

-34 436

-808

7 581

-13 042

-28 167

-3,3

1,8

1996

-22 730

-2 864

5 276

-729

-24 412

-2,7

0,6

1997

-20 068

-9 081

1 181

7 083

-19 250

-2,0

0,7

1998

-17 454

-11 929

-1 923

17 528

-21 130

-2,1

-0,1

1999

-12 066

-7 271

1 770

13 184

-19 749

-1,9

0,2

2000

-7 943

1 276

-6 712

12 722

-15 230

-1,4

0,5

2001

-1 640

2 496

3 436

9 756

-17 328

-1,4

-0,1

2002

-62 392

-8 375

-19 356

-1 525

-33 136

-2,6

-1,2

2003

-66 150

-9 659

5 334

-22 211

-39 614

-2,9

-0,3

2004

-79 246

-11 915

1 994

-25 633

-43 692

-3,0

-0,1

2005

-64 763

-10 698

792

-8 819

-46 039

-3,0

0,0

2006

-44 002

-16 776

1 645

13 794

-42 665

-2,6

0,4

2007

-1 342

-4 450

2 292

45 502

-44 686

-2,6

0,0

2008

-11 797

-2 463

858

44 613

-54 805

-3,0

-0,4

2009

-96 561

-7 079

-6 058

11 517

-94 941

-4,9

-1,9

2010

-104 070

-7 563

-1 126

7 593

-102 975

-5,0

-0,1

2011

-79 399

-4 172

4 521

16 179

-95 927

-4,4

0,6

2012

-100 898

-6 448

- 1 505

18 276

-111 221

-4,9

-0,5

2013

-116 454

-8 217

9

17 073

-125 319

-5,2

-0,4

2014

-160 008

-7 866

-683

-2 105

-149 354

-5,9

-0,7

2015

-185 312

1 285

-626

- 13 460

- 172 511

-6,6

-0,6

2016

-208 388

16 630

258

- 26 558

- 198 718

-7,2

-0,7

2017

-232 373

10 524

-3 456

-19 838

-219 603

-7,7

-0,4

2018

-255 366

4 558

-21

- 28 769

- 231 134

-7,7

-0,1

Kilde: Finansdepartementet.

Til forsiden