Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Til innholdsfortegnelse

3 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 3.1 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

2018

2019

2020

Bruttonasjonalprodukt

3 530,9

3 595,6

3 781,0

BNP Fastlands-Norge

2 906,9

3 062,7

3 229,6

Rente- og stønadsbalansen

49,1

119,5

121,9

Overskudd på driftsbalansen

254,2

208,9

246,1

Bruttonasjonalinntekt

3 632,4

3 751,0

3 940,4

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 3.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2018

1971–2018

2018

2019

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,9

2,1

1,1

1,0

Private fastlandsnæringer2

3,0

1,7

2,1

2,2

1,6

0,8

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,5

1,4

0,8

0,6

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,7

1,7

1,5

1,5

0,6

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2020. Prosentvis endring fra året før

BNP Fast- lands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet1

Danske Bank

Jun 2019

2,3

1,7

3,8

..

DNB

Aug 2019

1,7

1,9

3,3

3,6

Handelsbanken

Apr 2019

1,6

1,5

3,5

3,5

LO

Sep 2019

2,2

2,0

..

3,7

Nordea

Sep 2019

1,9

2,0

3,3

3,4

Norges Bank

Sep 2019

1,9

2,0

3,3

3,4

NHO

Aug 2019

2,3

..

..

3,6

OECD

Jun 2019

1,9

2,1

..

3,5

SEB

Sep 2019

2,1

2,1

3,5

3,6

Statistisk sentralbyrå

Sep 2019

2,2

1,8

3,6

3,7

Swedbank

Sep 2019

1,6

1,8

3,3

3,6

Gjennomsnitt

2,0

1,9

3,5

3,5

Finansdepartementet

Sep 2019

2,5

1,9

3,6

3,4

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 3.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

USA

2,9

2,3

1,9

2,4

1,8

2,1

3,9

3,8

3,9

Japan

0,8

0,9

0,5

1,0

0,7

0,8

2,4

2,4

2,4

Euroområdet

1,8

1,1

1,1

1,8

1,3

1,4

8,0

7,6

7,6

Tyskland

1,5

0,5

0,7

1,9

1,5

1,6

3,4

3,2

3,6

Frankrike

1,7

1,3

1,2

2,1

1,2

1,4

9,1

8,7

8,6

Italia

0,9

0,0

0,4

1,2

0,8

1,1

10,6

10,0

10,3

Spania

2,4

2,3

1,9

1,7

0,9

1,2

15,3

14,1

14,2

Nederland

2,6

1,5

1,4

1,6

2,5

1,6

3,8

3,5

3,6

Storbritannia

1,4

1,1

0,9

2,5

1,9

2,0

4,1

3,9

4,3

Sverige

2,3

1,5

1,4

2,0

1,8

1,7

6,3

6,6

6,8

Danmark

1,5

1,7

1,5

0,8

1,1

1,4

5,0

4,9

4,9

Finland

1,7

1,4

1,2

1,2

1,2

1,4

7,5

6,7

6,8

Russland

1,7

1,1

1,8

2,9

4,3

4,0

4,8

4,8

4,8

Kina

6,6

6,2

5,9

1,9

2,4

2,3

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 3.5 Fremskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2019

2020

Revidert nasjonalbudsjett 2019

1,5

1,7

Nasjonalbudsjettet 2020

1,6

1,7

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 3.6 Finansdepartementets anslag for 2019 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis endring fra året før

RNB19

NB20

Handelspartnerne

BNP

1,9

1,8

Norge

BNP Fastlands-Norge

2,7

2,7

Sysselsatte personer

1,4

1,6

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

3,7

3,5

Årslønn

3,2

3,2

Konsumprisindeksen (KPI)

2,3

2,3

KPI-JAE2

2,6

2,4

Råoljepris, kroner per fat, nivå3

559

538

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå4

263,0

242,3

Underliggende, reell utgiftsvekst

2,0

2,0

Strukturelt oljekorrigert underskudd5

7,7

7,8

1 Revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB19) og Nasjonalbudsjettet 2020 (NB20).

2 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.

3 Løpende priser.

4 Inklusive Statens pensjonsfond.

5 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.7 Hovedtall for offentlig konsum.1 Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2018

2019

2020

Offentlig konsum

832,4

1,6

1,7

Statlig

417,0

2,2

2,8

Kommunalt

415,4

1,0

0,6

Offentlige investeringer

192,7

1,3

0,3

Statlig

113,8

2,1

0,6

Kommunalt

78,8

0,0

0,0

Bruttoprodukt

645,6

1,4

1,2

Statlig

300,1

1,5

1,4

Kommunalt

345,4

1,2

0,9

Sysselsetting, mill. timeverk

1121,8

0,5

0,3

Statlig

464,8

0,5

0,4

Kommunalt

657,0

0,5

0,2

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning.1 Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosenvis endring fra året før

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

A. Totale inntekter

1 708 811

1 813 939

2 011 662

2 033 360

2 110 261

6,2

10,9

1,1

3,8

Formuesinntekter

344 466

380 132

442 454

432 774

441 991

10,4

16,4

-2,2

2,1

Skatt- og pensjonspremier

1 208 296

1 281 855

1 412 989

1 437 359

1 503 975

6,1

10,2

1,7

4,6

2.1 Oljeskatter

45 848

85 260

158 173

136 800

142 900

86,0

85,5

-13,5

4,5

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

384 884

403 447

426 202

436 113

453 195

4,8

5,6

2,3

3,9

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

777 563

793 148

828 614

864 445

907 880

2,0

4,5

4,3

5,0

Andre overføringer, bøter mv.

37 404

28 179

26 413

28 318

26 131

-24,7

-6,3

7,2

-7,7

Gebyrinntekter mv.

118 646

123 774

129 805

134 909

138 164

4,3

4,9

3,9

2,4

B. Totale utgifter

1 583 600

1 650 391

1 722 986

1 788 383

1 860 826

4,2

4,4

3,8

4,1

Renteutgifter og utbytte

16 035

13 999

15 844

18 734

20 541

-12,7

13,2

18,2

9,6

Overføringer til utlandet

36 145

34 460

34 033

36 665

38 832

-4,7

-1,2

7,7

5,9

Subsidier mv.

69 523

71 167

75 182

78 536

82 420

2,4

5,6

4,5

4,9

Stønader til husholdninger

475 090

489 777

501 915

518 807

542 320

3,1

2,5

3,4

4,5

Overføringer til ideelle organisasjoner

50 125

55 494

58 138

60 670

62 896

10,7

4,8

4,4

3,7

Lønnskostnader

477 809

499 356

523 280

542 965

565 215

4,5

4,8

3,8

4,1

Produktinnsats

216 051

230 253

238 190

248 502

259 300

6,6

3,4

4,3

4,3

Produktkjøp til husholdninger

75 336

76 428

78 459

82 382

85 712

1,4

2,7

5,0

4,0

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

165 507

175 770

192 663

200 524

206 260

6,2

9,6

4,1

2,9

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 239

-813

-484

-6 268

-9 818

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

4 218

4 500

5 766

6 864

7 149

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

125 211

163 548

288 676

244 977

249 435

30,6

76,5

-15,1

1,8

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

759 468

797 492

832 403

868 221

908 237

5,0

4,4

4,3

4,6

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen.1 Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

A. Totale inntekter

1 428 038

1 523 589

1 703 997

1 714 581

1 784 174

6,7

11,8

0,6

4,1

Formuesinntekter

327 056

363 307

422 130

408 626

417 825

11,1

16,2

-3,2

2,3

Skatt- og pensjonspremier

1 012 877

1 078 285

1 198 775

1 218 834

1 281 121

6,5

11,2

1,7

5,1

2.1 Oljeskatter

45 848

85 260

158 173

136 800

142 900

86,0

85,5

-13,5

4,5

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

371 918

389 211

411 311

420 883

437 905

4,6

5,7

2,3

4,0

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

595 110

603 814

629 291

661 150

700 315

1,5

4,2

5,1

5,9

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 705

2 909

3 174

3 160

3 292

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

31 633

23 065

20 275

21 820

19 297

-27,1

-12,1

7,6

-11,6

Gebyrinntekter mv.

53 768

56 024

59 642

62 141

62 640

4,2

6,5

4,2

0,8

B. Totale utgifter

1 290 087

1 346 685

1 395 550

1 447 591

1 507 646

4,4

3,6

3,7

4,1

Renteutgifter og utbytte

6 681

5 136

6 771

8 461

9 003

-23,1

31,8

25,0

6,4

Overføringer til utlandet

36 145

34 460

34 033

36 665

38 832

-4,7

-1,2

7,7

5,9

Subsidier mv.

53 130

54 588

57 678

60 452

63 764

2,7

5,7

4,8

5,5

Stønader til husholdninger

459 926

473 062

484 969

501 300

524 251

2,9

2,5

3,4

4,6

Overføringer til ideelle organisasjoner

33 078

37 271

38 886

40 780

42 328

12,7

4,3

4,9

3,8

Overføringer innen offentlig forvaltning

228 516

243 702

248 846

255 602

262 816

6,6

2,1

2,7

2,8

Lønnskostnader

208 954

217 890

227 866

236 425

247 504

4,3

4,6

3,8

4,7

Produktinnsats

117 323

124 029

128 293

135 295

143 829

5,7

3,4

5,5

6,3

Produktkjøp til husholdninger

47 834

47 687

48 203

51 123

53 388

-0,3

1,1

6,1

4,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

95 207

104 118

113 837

119 491

123 201

9,4

9,3

5,0

3,1

Netto kjøp av tomter og grunn

138

1 205

1 091

-4 168

-7 718

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

3 155

3 537

5 077

6 164

6 449

12,1

43,5

21,4

4,6

C. Nettofinansinvestering (A-B)

137 951

176 904

308 447

266 990

276 528

28,2

74,4

-13,4

3,6

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

384 255

401 304

416 987

437 323

463 044

4,4

3,9

4,9

5,9

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter.1 Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

A. Totale inntekter

511 467

536 916

558 036

578 497

592 979

5,0

3,9

3,7

2,5

Formuesinntekter

17 071

16 486

19 974

23 798

23 816

-3,4

21,2

19,1

0,1

Skatteinntekter

194 165

203 169

210 878

218 830

222 990

4,6

3,8

3,8

1,9

Skatt på inntekt og formue

181 199

188 933

195 987

203 600

207 700

4,3

3,7

3,9

2,0

Produksjonsskatter

12 966

14 236

14 891

15 230

15 290

9,8

4,6

2,3

0,4

Overføringer fra statsforvaltningen

229 582

244 397

250 883

256 602

263 816

6,5

2,7

2,3

2,8

Gebyrinntekter mv

64 878

67 750

70 163

72 768

75 524

4,4

3,6

3,7

3,8

Andre overføringer

5 771

5 114

6 138

6 498

6 834

-11,4

20,0

5,9

5,2

B. Totale utgifter

525 049

550 330

579 030

599 554

619 287

4,8

5,2

3,5

3,3

Renteutgifter

9 354

8 863

9 073

10 273

11 538

-5,2

2,4

13,2

12,3

Overføringer til private

48 604

51 517

53 702

55 482

57 293

6,0

4,2

3,3

3,3

Overføringer til statsforvaltningen

3 020

2 922

2 748

3 160

3 292

-3,2

-6,0

15,0

4,2

Lønnskostnader

268 855

281 466

295 414

306 540

317 711

4,7

5,0

3,8

3,6

Produktinnsats

98 728

106 224

109 897

113 208

115 472

7,6

3,5

3,0

2,0

Produktkjøp til husholdninger

27 502

28 741

30 256

31 259

32 323

4,5

5,3

3,3

3,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

70 300

71 652

78 826

81 033

83 059

1,9

10,0

2,8

2,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 377

-2 018

-1 575

-2 100

-2 100

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 063

963

689

700

700

-9,4

-28,5

1,6

0,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-13 582

-13 414

-20 994

-21 057

-26 308

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

375 213

396 188

415 416

430 897

445 193

5,6

4,9

3,7

3,3

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning.1 Mill. kroner

2016

2017

2018

2019

2020

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 012 877

1 078 285

1 198 775

1 218 834

1 281 121

Skatt på inntekt, formue og kapital

302 959

341 311

423 478

415 855

444 095

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

47 126

57 121

72 990

83 376

87 079

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

39 335

79 132

151 200

129 500

135 200

Fellesskatt

201 981

187 346

182 059

182 268

200 599

Finansskatt

-

2 547

3 411

4 487

4 648

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

14 517

15 165

13 818

16 224

16 569

Produksjonsskatter

378 431

395 338

418 284

428 183

445 605

Merverdiavgift

269 215

282 784

300 005

313 462

329 859

Avgifter på oljeutvinning

6 513

6 128

6 973

7 300

7 700

Andre produksjonsskatter

102 703

106 427

111 306

107 421

108 046

Trygde- og pensjonspremier

331 486

341 635

357 013

374 796

391 420

Fra arbeidstakere

137 633

139 463

144 983

150 528

157 268

Fra arbeidsgivere

193 853

202 172

212 030

224 267

234 152

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

195 419

203 570

214 214

218 525

222 854

Skatt på inntekt og formue

182 453

189 334

199 323

203 295

207 564

Produksjonsskatter

12 966

14 236

14 891

15 230

15 290

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 208 296

1 281 855

1 412 989

1 437 359

1 503 975

Skatter som andel av BNP

38,7

38,8

40,0

39,4

39,4

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,9

42,8

43,2

42,6

42,5

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.12 Finanspolitiske indikatorer1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

359,8

311,7

225,0

113,0

148,6

257,4

242,3

255,2

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-116,5

-160,0

-185,3

-208,4

-222,8

-218,5

-232,7

-241,1

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-126,3

-151,4

-175,8

-203,2

-218,3

-214,1

-239,0

-243,6

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,7

-7,2

-7,8

-7,6

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,5

3,1

2,8

2,6

1,9

0,7

2,0

0,8

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,3

3,0

2,3

2,5

2,1

2,9

2,9

3,0

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

331,3

275,3

188,9

125,2

163,5

288,7

245,0

249,4

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

10,8

8,8

6,1

4,0

5,0

8,2

6,8

6,6

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-5,5

-6,8

-7,1

-7,3

-8,0

-7,6

-7,6

-7,6

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,9

38,9

38,5

39,0

38,9

40,0

40,0

39,8

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,0

42,4

42,9

43,2

42,9

43,2

42,5

42,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

44,0

45,8

48,8

51,1

50,1

48,8

49,7

49,2

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

55,9

56,8

58,1

58,8

59,1

59,3

58,4

57,6

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP2

201,3

243,9

280,6

286,5

304,2

275,7

305,4

303,7

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

169,2

210,5

245,9

249,2

264,7

240,2

271,4

271,3

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

29,6

27,2

31,8

35,5

36,1

39,4

39,0

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

25,4

25,4

25,5

27,4

27,2

28,2

28,0

-

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser den 20. september 2019, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Revisjonene i SSBs tallserier for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er derfor ikke innarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2020.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,5

13,6

13,8

13,9

14,2

14,3

14,1

13,8

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,5

17,4

17,8

18,4

18,6

18,5

18,1

17,6

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

15,8

15,7

15,8

16,1

16,3

16,4

16,2

16,0

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,9

18,8

18,8

19,0

19,1

19,0

18,9

18,7

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

1,3

1,4

3,8

2,8

1,9

0,6

1,0

-0,4

Kommunal deflator. Prosent endring

3,9

3,1

2,4

2,6

2,4

3,1

3,0

3,1

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

74,7

74,0

73,4

73,5

73,0

72,6

72,3

72,3

Frie inntekter, reell endring fra året før1

0,6

0,7

3,5

2,8

1,4

0,2

0,8

-0,9

Aktivitetsendring i pst. fra året før

2,5

1,1

2,0

2,7

2,0

1,9

0,4

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,2

13,4

13,5

14,2

13,8

14,6

14,6

14,6

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

2,9

1,3

3,0

4,0

3,6

2,6

-

-

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

3,3

1,5

3,2

4,2

3,9

2,7

-

-

Nettofinansinvesteringer. Prosent av inntekter

-5,1

-5,6

-3,2

-2,7

-2,6

-3,9

-3,7

-4,6

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

30,9

32,6

30,9

29,1

26,6

31,8

-

-

Netto gjeld uten pensjonsreserver. Pst av inntekter

43,3

47,8

47,8

47,6

48,0

50,8

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2018

2019

2020

Inntekter

468 133

466 671

487 451

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

250 959

238 271

244 951

– Renteinntekter og utbytte mv

217 174

228 400

242 500

Utgifter

225 514

232 714

241 084

– Overføring til statskassen

225 514

232 714

241 084

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

242 619

233 957

246 367

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

8 243 409

9 500 029

9 984 663

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2018

2019

2020

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 350 591

1 387 202

1 446 428

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

273 513

266 271

272 951

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

117 287

132 901

139 901

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

156 226

133 370

133 050

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

114 510

90 900

87 200

– Renteinntekter

3 096

2 800

2 600

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

23 636

20 200

22 900

– Andre petroleumsinntekter

14 984

19 470

20 350

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 077 078

1 120 931

1 173 477

Skatter fra Fastlands-Norge

986 440

1 030 715

1 084 779

– Skatt på inntekt, formue og kapital

582 341

612 815

650 240

– Produksjonsavgifter

404 099

417 900

434 539

Overført fra Norges Bank

14 333

14 798

13 900

Renteinntekter

14 409

14 999

13 982

Andre inntekter

61 896

60 418

60 816

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 318 145

1 381 645

1 442 561

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

22 555

28 000

28 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

22 555

28 000

28 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 295 590

1 353 645

1 414 561

Kjøp av varer og tjenester

218 699

227 032

232 452

– Sivile formål

162 389

167 720

171 825

– Forsvarsformål

56 309

59 311

60 627

Overføringer

1 076 892

1 126 613

1 182 109

– Til kommuneforvaltningen

238 000

244 200

251 027

– Renteutgifter

10 675

10 041

10 202

– Til private og utlandet

828 217

872 372

920 880

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

32 446

5 557

3 867

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

250 959

238 271

244 951

C.2 Oljekorrigert overskudd

-218 513

-232 714

-241 084

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

225 514

232 714

241 084

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

7 001

0

0

D. Lånetransaksjoner, netto

-56 120

73 878

10 113

1 Utlån

-100 019

9 777

10 113

2 Gjeldsavdrag

43 899

64 101

0

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

-63 122

73 878

10 113

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eiendeler

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

162

188

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

hvorav:

Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

240

239

62. Verdipapir

9

11

53

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

176

179

hvorav:

Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

191

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

479

481

hvorav:

Utlån til statsbankene

140

153

170

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

339

353

64. Ordinære fond

0

0

8

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

196

129

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

176

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

238

239

hvorav:

SDØE

55

113

151

129

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

195

193

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

78

59

70–72. Mellomværender

8

6

0

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

Forpliktelser og egenkapital

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

80. Statsgjelden

165

291

286

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

522

524

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

208

141

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

15

17

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

570

589

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

570

589

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2019. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1 Saldert budsjett

2 Endring

3 Revidert nasjonalbudsjett

4 Endring

5 Nasjonalbudsjettet 2020

6=5–1 Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 119 406

4 831

1 124 237

-3 306

1 120 931

1 525

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 032 098

2 507

1 034 605

-3 890

1 030 715

-1 383

Renteinntekter

15 051

-217

14 834

165

14 999

-52

Overføringer fra Norges Bank

12 000

2 798

14 798

0

14 798

2 798

Andre inntekter

60 256

-257

59 999

419

60 418

162

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1351 900

1 570

1 353 471

174

1 353 645

1 745

Renteutgifter

10 570

-583

9 988

53

10 041

-529

Dagpenger

10 338

-1 053

9 285

140

9 425

-913

Andre utgifter

1330 992

3 206

1 334 198

-19

1 334 179

3 187

C Oljekorrigert overskudd (A-B)

-232 494

3 260

-229 234

-3 480

-232 714

-220

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

285 822

-22 950

262 872

-24 601

238 271

-47 551

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

53 328

-19 690

33 638

-28 081

5 557

-47 771

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

225 700

3 700

229 400

7 300

236 700

11 000

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

279 028

-15 990

263 038

-20 781

242 257

-36 771

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.18 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2020. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2018

2019

2020

2021

Realøkonomien

Privat konsum

1,9

1,8

2,7

2,9

Offentlig konsum1

1,2

1,6

1,7

..

Bruttoinvestering i fast kapital

2,8

6,1

1,2

-0,5

Herav: Offentlig forvaltning1

6,8

1,3

0,3

..

Oljeutvinning og rørtransport

1,9

17,8

-3,5

-10,4

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

2,0

2,1

2,2

2,2

Eksport

-0,2

2,3

7,3

3,5

Herav: Varer fra Fastlands-Norge

2,0

5,6

5,0

5,1

Import

1,9

5,4

1,8

1,3

Bruttonasjonalprodukt

1,3

1,8

3,8

2,3

Herav: Fastlands-Norge

2,2

2,7

2,5

2,0

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

1,6

1,6

1,0

0,6

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,8

3,5

3,4

3,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

2,5

2,2

2,1

2,1

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

2,8

3,2

3,6

..

KPI

2,7

2,3

1,9

1,8

KPI-JAE

1,6

2,4

2,2

2,0

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

582

538

476

474

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

1,1

1,6

1,7

1,5

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.4

0,1

2,0

0,5

0,0

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

218,5

232,7

241,1

..

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

214,1

239,0

243,6

..

Prosent av fondskapitalen

2,5

2,9

2,6

..

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,2

7,8

7,6

..

Budsjettimpuls, prosentenheter5

-0,4

0,5

-0,2

..

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

0,7

2,0

0,8

..

1 Statistisk sentralbyrå publiserte nye tall for offentlige finanser 20. september, etter at det var satt sluttstrek for arbeidet med anslag for disse områdene til nasjonalbudsjettet. Alle tall for offentlig konsum og bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning er basert på nasjonalregnskapstall publisert 29. august.

2 Utenom lagerendring.

3 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september.

4 Positivt tall angir svakere krone.

5 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: ICE, Macrobond, Nav, Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden