Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abramovsky, L., Battistin, E., Fitzsimons, E., Goodman, A., & Simpson, H. (2011). Providing Employers with Incentives to Train Low-Skilled Workers: Evidence from the UK Employer Training Pilots. Journal of Labor Economics, 29(1), s. 153–193. DOI:10.1086/656372.

Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2019a). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. Journal of Economic Perspectives, 33(2), s. 3–30. DOI: 10.1257/jep.33.2.3.

Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2019b). Artificial intelligence, automation and work. I A. Agrawal, J. Gans & A. Goldfarb (red.), The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda (s. 197–236).

AFI (2020). Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse – preliminære funn per 6. april 2020.

BDO (2019). Kartlegging av etter- og videreutdanning i Norge for sekretariatet for ekspertutvalget om etter- og videreutdanning. Rapport 11. mars 2019.

BIS (2011). Employment and Earning Outcomes from Train to Gain Extension Analysis. BIS Research paper No. 48 Annex 3. Department for Business Innovation & Skills, juni 2011.

Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2016). Voksne som tar fagbrev. Fafo-notat 11/2016.

Børing, P. & Skule, S. (2013). Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata. NIFU Arbeidsnotat 3/2013. EVU-utvalget (2018). Kunnskapsgrunnlaget. Etter- og videreutdanning i andre land. Arbeidsnotat publisert 16. oktober 2018.

Departementene (2019). Strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19. Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet 7. april 2020.

EVU-utvalget (2019). NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling. Livslang Læring for omstilling og konkurranseevne.

Fagskoleutvalget (2014). NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg.

Finansdepartementet (2017). Beregning av Norges nasjonalformue til Perspektivmeldingen 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/beregning-av-norges-nasjonalformue-til-perspektivmeldingen-2017/id2548710/.

Fouarge, D., Schils, T. & Grip, A. (2013). Why do low-educated workers invest less in further training? Applied Economics, 2013, 45(18), s. 2587–2601. DOI: 10.1080/00036846.2012.671926.

Hagen, A. & Skule, S. (2008). Kompetansereformen og livslang læring. Status 2008. Fafo-rapport 07/2008.

Haugum, M., Sæther, B., Lerfald, M. & Sand, R. (2017). Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell. Trøndelag Forskning og Utvikling, rapport 3/2017.

House of Commons Committee of Public Accounts (2010). Train to Gain: Developing the skills of the workforce. Sixth Report of Session 2009–10 Published on 21 January 2010 by authority of the House of Commons.

Høst, H., Aamodt P.O., Hovdehaugen, E. & Lyby, L. (2019). Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU-rapport 15/2019.

Jensen, R.S. & og Lidahl, N.K. (2018). Realkompetanse i varehandelen. En følgeevaluering. Fafo-notat 10/2018.

Jones, H. og & Ryssevik, J. (2019). Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra to år med forberedende voksenopplæring. Ideas2evidence, rapport 8/2019.

Kauhanen, A. (2018). The Effects of an Education Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes. ETLA Working Papers 56.

Kunnskapsdepartementet (2017). Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021.

Langset, M. & Vinsand, G. (2015). Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter – samarbeidsmodeller i mindre markeder. NIVI Rapport 8/2015.

Leirvik, M.S. & Staver, A.B. (2019). Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet? NIBR, rapport 2/2019.

Livsoppholdsutvalget (2018). Voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Finansiering av livsopphold. NOU 2018: 13.

Mäkitie, T., Andersen, A.D., Hanson, J., Normann, H.E. & Thune, T.M. (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector’s influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production, 177(10), s. 813–823.

Mørken, K. & Dæhlen, M. (2019, 22. september). Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til? Khrono. Hentet fra https://khrono.no/daehlen-frafall-meninger/er-frafallet-i-hoyere-utdanning-et-sa-stort-problem-som-noen-vil-ha-det-til/406268.

NTNU (2019). Kandidatundersøkelsen 2019. Rapport. November 2019.

OECD (2014). OECD Skills Strategy: Action Report Norway.

OECD (2017). Education at a Glance 2017.

OECD (2019). Getting Skills Right: Engaging low-skilled adults in learning.

OECD (2020). Strengthening the Governance of Skills Systems – Lessons from six OECD Countries.

Olsen, D.S., Bubikova-Moan, J., Aamodt, P.O., Skjelbred, S.-E., Elken, M., Waagene, E. & Larsen, E.H. (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. NIFU-rapport 10/2018.

Opplæringslovutvalget (2020). NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

Renkema, A.G. (2006). Individual learning accounts: a strategy for lifelong learning? Ph.D Thesis CINOP, University of Groningen.

Riksrevisjonen (2019). Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet, Dokument 3:12 (2018–2019).

Ruhose, J., Thomsen, S.L. & Weilage, I. (2019). The benefits of adult learning: Work-related training, social capital, and earnings. Economics of Education Review, 72, s. 166–186.

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten T.C. (2017). NHOs Kompetansebarometer 2017. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017. NIFU, arbeidsnotat 7/2017.

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & og Carlsten T.C. (2018). NHOs Kompetansebarometer 2018. Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018. NIFU-rapport 23/2018.

Samfunnsøkonomisk analyse (2018a). Insentiver for investeringer i humankapital. Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 30/2018.

Samfunnsøkonomisk analyse (2018b). Kartlegging av kompetanseutviklingsstrategier i norsk næringsliv. Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 32/2018.

Schwerdt, G., Messer, D., Woessmann, L. & Wolter, S.C. (2012). The impact of an adult education voucher program: Evidence from a randomized field experiment. Journal of Public Economics 96(7-8), s. 569–583. DOI: doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.03.001.

Singer, C. & Toomet, O.-S. (2013). On government-subsidized training programs for older workers. IAB-Discussion Paper 21/2013.

Skjerve, T. & Simeou, E. (2018). Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet. Notat Virke 2018.

Skålholt, A. & Olsen, D.S. (2019). Forberedt for fag. En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. NIFU, arbeidsnotat 20/2019.

Solberg, E., Børing, P., Larsen, K.A., Gleinsvik, A. & Olsen, D.S. (2013). Bedriftskultur for læring. En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter. NIFU-rapport 27/2013.

Statistisk sentralbyrå (2019). Over 58 000 flere jobber. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/over-58-000-flere-jobber.

Støren, L.A., Reiling, R.B., Skjelbred, S., Ulvestad, M.E., Carlsten T.C. & Olsen, D.S. (2019). Utdanning for arbeidslivet. Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler. NIFU-rapport 3/2019.

Sønnesyn, J. (2014). Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – en oppsummering av dokumenterte effekter. VOX, notat 13/2014.

Teknisk beregningsutvalg (2018). NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene.

Tellman, S.M., Aamodt, P.O., Elken, M., Larsen, E.H. & Skule, S. (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet. En underveisevaluering. NIFU-rapport 9/2017.

Thursfield, D., Smith, V., Holden, R. & Hamblett, J. (2002). Individual learning accounts: honourable intentions, ignoble utility? Research in Post-Compulsory Education, 7(2), s. 133–146. DOI: 10.1080/13596740200200128.

Tomini, F., Groot, W. & van den Brink, H.M. (2016). The effectiveness of the voucher training programs: A systematic review of the evidence from evaluations. Tier Working Paper Series. 08/2016.

Ulstein, J.H. (2019a). To forskjellige kilder: Videreutdanningsstall fra registersøk og lærevilkårsmonitoren. Kompetanse Norge, notat 23/2019.

Ulstein, J.H. (2019b). Livslang læring 2019: Hovedtall om voksnes deltakelse i utdanning og opplæring. Kompetanse Norge, rapport.

Underthun, A., Drange, I. & Borg, E. (2017). Partssamarbeidets kompetanseeffekter. AFI, rapport 03/2017.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ( 2019). Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 –2021.

Universitets- og høyskolelovutvalget (2020). NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Utvalg om videregående opplæring (2018). NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring.

Utvalg om videregående opplæring (2019). NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring.

Wiborg, Ø., Sandven, T. & Skule, S. (2011). Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003–2010. Trender og resultater fra Lærevilkårsmonitoren. NIFU-rapport 5/2011.

Wiborg, Ø.N., Børing, P. & Skule, S. (2013). Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på Lærevilkårsmonitoren og registerdata. NIFU-rapport 8/2013.

Til forsiden