Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Norsk økonomi er kommet til et vendepunkt der oljen ikke lenger vil ha den samme posisjonen i fremtiden som motor i vår økonomiske vekst. Vi trenger både nye bedrifter og nye arbeidsplasser i eksisterende selskaper for å sikre kommende generasjoner god velferd. Oppdrettsnæringen er en del av Norges fremtid.

Oppdrettslaks og -ørret fra Norge er unike kvalitetsprodukter som eksporteres og spises verden over. Fisk fra oppdrett svarer på et grunnleggende globalt behov: Vi trenger mer mat og vi trenger sunn mat. Norsk lakse- og ørretnæring er nær ved å utnytte sin produksjonskapasitet fullt ut innenfor dagens gitte rammebetingelser. Ytterligere vekst forutsetter i stor grad nye tillatelser eller økt kapasitet på eksisterende tillatelser. Det er samtidig nødvendig å løse de miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor for å legge til rette for en mest mulig effektiv og bærekraftig produksjon i et langsiktig perspektiv. Forskning og teknologiutvikling er derfor et viktig premiss for vekst.

Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. En forutsigbar vekstpolitikk innebærer at den må ligge fast over tid. Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen. En forutsigbar vekstpolitikk som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke næringens konkurransekraft. Med styrket konkurransekraft i oppdrettsnæringen legger vi til rette for effektiv ressursbruk og matproduksjon, samtidig som vi skaper trygge arbeidsplasser langs kysten.

Til forsiden