Meld. St. 2 (2021–2022)

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Tabell 1.2 Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2022. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente. Prosent

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2022 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

Tabell 1.19 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2021. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 1.20 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjettet 2022. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

B07

-4,6

RNB07

-4,3

NB08

-4,3

-4,5

RNB08

-3,6

-4,3

NB09

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

NB16

-2,9

-3,3

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

RNB16

-2,6

-3,0

-4,9

-4,9

-4,3

-4,9

-5,1

-5,9

-6,4

-7,5

NB17

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,5

-7,9

RNB17

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

NB18

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,2

-7,7

-7,7

RNB18

-2,6

-3,0

-4,8

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,6

NB19

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,4

-7,5

RNB19

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,6

-7,2

-7,7

NB20

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,7

-7,2

-7,8

-7,6

RNB202

-2,6

-3,0

-5,0

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,1

-7,8

-8,0

-7,6

-8,0

-13,1

NB21

-2,6

-3,0

-4,9

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,0

-7,7

-8,0

-7,5

-7,9

-12,3

-9,4

RNB21

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,3

-6,1

-6,8

-7,7

-7,9

-7,4

-7,8

-11,7

-12,3

NB22

-2,6

-2,9

-4,8

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-6,0

-6,7

-7,6

-7,9

-7,3

-7,7

-11,5

-12,1

-9,5

RNB22

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,3

-7,4

-6,9

-7,3

-11,4

-10,8

-10,3

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

2 Som lagt frem i Meld. St. 2 (2019−2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i 2020 ble betydelig redusert etter Stortingets behandling av RNB20 og Prop. 127 S og anslås til -13,4 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i vedtatt revidert budsjett.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Overføringer fra Norges Bank og netto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Strukturelt oljekorrigert overskudd

Oljekorrigert overskudd (A)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Mill. kroner (E=A-B-C-D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentenheter

1980

-15 305

-3 717

-14

505

-12 079

-4,5

0,7

1981

-16 559

-2 680

-67

2 951

-16 763

-5,5

-1,1

1982

-20 139

-2 046

-129

-2

-17 962

-5,3

0,2

1983

-23 204

-2 708

-795

-669

-19 032

-5,1

0,2

1984

-18 488

-318

703

-3 421

-15 452

-3,7

1,4

1985

-14 378

504

805

6 589

-22 276

-4,9

-1,2

1986

-3 641

2 311

-208

17 822

-23 566

-4,8

0,2

1987

44

219

128

20 773

-21 076

-3,9

0,8

1988

1 840

6 857

335

8 443

-13 796

-2,4

1,5

1989

-13 517

11 831

-151

-5 837

-19 360

-3,1

-0,7

1990

-31 182

12 782

-1 162

-13 275

-29 528

-4,5

-1,4

1991

-59 212

10 103

-10 778

-22 002

-36 535

-5,2

-0,8

1992

-65 372

4 723

332

-24 884

-45 544

-6,2

-1,0

1993

-71 896

1 860

2 053

-31 024

-44 785

-5,8

0,4

1994

-54 499

627

1 470

-16 335

-40 261

-5,0

0,8

1995

-34 436

-1 175

7 581

-13 810

-27 032

-3,2

1,8

1996

-22 730

-3 231

5 276

-1 283

-23 492

-2,6

0,6

1997

-20 068

-9 437

1 181

6 755

-18 566

-2,0

0,7

1998

-17 454

-12 266

-1 923

17 400

-20 665

-2,1

-0,1

1999

-12 066

-7 580

1 770

13 174

-19 429

-1,8

0,2

2000

-7 943

1 000

-6 712

12 737

-14 969

-1,3

0,5

2001

-1 640

2 260

3 436

9 737

-17 074

-1,4

-0,1

2002

-62 392

-8 567

-19 356

-1 569

-32 901

-2,6

-1,2

2003

-66 150

-9 801

5 334

-22 326

-39 356

-2,9

-0,3

2004

-79 246

-12 005

1 994

-25 763

-43 472

-3,0

-0,1

2005

-64 763

-10 733

792

-8 913

-45 909

-3,0

0,0

2006

-44 002

-16 749

1 645

13 758

-42 655

-2,6

0,4

2007

-1 342

-4 359

2 292

45 620

-44 895

-2,6

0,0

2008

-11 797

-2 300

858

44 761

-55 116

-3,0

-0,4

2009

-96 561

-6 837

-6 058

11 557

-95 223

-4,9

-1,9

2010

-104 070

-7 232

-1 111

7 411

-103 138

-5,0

-0,1

2011

-79 399

-3 742

4 546

15 603

-95 806

-4,4

0,6

2012

-100 898

-5 907

-1 469

17 042

-110 564

-4,8

-0,4

2013

-116 454

-7 553

60

14 871

-123 832

-5,2

-0,3

2014

-160 008

-7 063

-615

-5 352

-146 978

-5,9

-0,7

2015

-185 312

2 241

-541

-17 799

-169 213

-6,5

-0,6

2016

-208 388

18 289

356

-29 014

-198 020

-7,3

-0,8

2017

-222 826

11 634

-3 110

-23 207

-208 142

-7,4

-0,1

2018

-218 513

6 189

399

-22 479

-202 621

-6,9

0,5

2019

-227 623

6 513

6 099

-16 463

-223 772

-7,3

-0,4

2020

-370 525

8 936

2 000

-20 382

-361 080

-11,4

-4,1

2021

-368 969

981

-4 987

-10 578

-354 385

-10,8

0,6

2022

-303 391

586

2 690

45 520

-352 186

-10,3

0,5

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

2021

2022

Bruttonasjonalprodukt

4 144,1

4 919,6

BNP Fastlands-Norge

3 265,3

3 533,7

Rente- og stønadsbalansen

88,1

99,5

Overskudd på driftsbalansen

1075,1

1086,4

Bruttonasjonalinntekt

4 334,7

5 038,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971-1980

1981-1990

1991-2019

1971-2020

2021

2022

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,6

1,9

1,6

0,3

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,7

1,8

2,0

1,6

0,0

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,2

1,3

1,7

0,7

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,8

1,4

1,4

1,9

0,9

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2022. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Apr 2022

4,0

3,3

3,7

.

DNB

Apr 2022

3,8

3,8

3,9

2,9

Handelsbanken

Mar 2022

3,6

3,3

.

.

LO

Apr 2022

3,5

3,3

.

3,5

Nordea

Mai 2022

3,5

4,1

4,5

.

Norges Bank

Mar 2022

4,1

3,4

3,7

.

NHO

Feb 2022

4,0

2,6

.

3,3

OECD

Des 2021

4,2

2,0

.

3,9

SEB

Feb 2022

3,7

3,0

3,5

3,9

Statistisk sentralbyrå

Mar 2022

3,6

3,3

3,6

3,5

Swedbank

Mai 2022

3,2

3,9

4,1

.

Gjennomsnitt

3,7

3,3

3,9

3,5

Finansdepartementet

Mai 2022

3,6

3,4

3,7

3,3

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonal-produkt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Euroområdet

5,3

2,7

2,6

5,1

7,7

7,3

Sverige

4,8

2,9

2,7

4,8

8,8

7,8

Storbritannia

7,4

3,7

2,6

7,4

4,5

4,2

USA

5,7

3,7

4,7

7,7

5,4

3,5

Danmark

4,1

2,3

1,9

3,8

5,1

5,1

Kina

8,1

4,4

0,9

2,1

4,0

3,7

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: IMF, Eurostat og Finansdepartementet.

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2021

2022

Nasjonalbudsjettet 2022

0,5

1,1

Revidert nasjonalbudsjett 2022

0,5

1,6

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2022 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

NB22

RNB22

Handelspartnerne

BNP

4,1

2,9

Norge

BNP Fastlands-Norge

3,8

3,6

Sysselsatte personer

1,4

3,0

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

4,1

3,3

Årslønn

3,0

3,7

Konsumprisindeksen (KPI)

1,3

3,4

Råoljepris, kroner per fat, nivå2

559

885

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

210,6

874,8

Underliggende, reell utgiftsvekst

-3,4

0,8

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

9,5

10,3

1 Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB22) og Nasjonalbudsjettet 2022 (NB22).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2020

2021

2022

Offentlig konsum

905,3

3,90,7
Statlig

449,8

3,01,7
Kommunalt

455,5

4,6-0,2
Offentlige investeringer

217,4

-3,11,1
Statlig

131,2

-0,91,5
Kommunalt

86,2

-6,40,5
Bruttoprodukt

693,8

3,90,8
Statlig

324,2

4,11,0
Kommunalt

369,6

3,70,7
Sysselsetting, mill. timeverk

1 159,7

2,8

-0,2

Statlig

467,2

2,8

-0,5

Kommunalt

692,4

2,8

-0,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A. Totale inntekter

2 014 568

2 071 679

1 908 305

2 437 629

3 171 448

2,8

-7,9

27,7

30,1

Formuesinntekter

429 506

443 990

367 423

486 371

721 825

3,4

-17,2

32,4

48,4

Skatt- og pensjonspremier

1 410 066

1 440 173

1 347 833

1 754 378

2 249 596

2,1

-6,4

30,2

28,2

2.1 Oljeskatter

148 687

119 721

22 514

300 203

715 000

-19,5

-81,2

1 233,4

138,2

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

421 061

429 064

434 881

460 325

495 785

1,9

1,4

5,9

7,7

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

840 318

891 388

890 438

993 851

1 038 810

6,1

-0,1

11,6

4,5

Andre overføringer, bøter mv.

26 536

29 255

36 691

31 424

26 751

10,2

25,4

-14,4

-14,9

Gebyrinntekter mv.

148 458

158 261

156 358

165 456

173 276

6,6

-1,2

5,8

4,7

Kapitaloverføringer

2

-

-

-

-

B. Totale utgifter

1 735 110

1 837 064

1 996 520

2 037 102

2 150 045

5,9

8,7

2,0

5,5

Renteutgifter og utbytte

17 726

18 609

15 830

12 410

17 968

5,0

-14,9

-21,6

44,8

Overføringer til utlandet

33 941

38 806

43 355

46 035

45 753

14,3

11,7

6,2

-0,6

Subsidier mv.

69 016

72 446

98 523

96 115

135 533

5,0

36,0

-2,4

41,0

Stønader til husholdninger

505 261

524 244

579 730

597 375

614 144

3,8

10,6

3,0

2,8

Overføringer til ideelle organisasjoner

58 997

63 217

70 478

73 796

73 203

7,2

11,5

4,7

-0,8

Lønnskostnader

519 757

545 218

556 721

581 404

605 342

4,9

2,1

4,4

4,1

Produktinnsats

256 754

272 495

286 752

311 965

327 034

6,1

5,2

8,8

4,8

Produktkjøp til husholdninger

76 031

78 235

79 967

87 160

89 420

2,9

2,2

9,0

2,6

ruttoinvesteringer i fast realkapital

193 933

214 170

217 303

221 041

231 987

10,4

1,5

1,7

5,0

Netto kjøp av tomter og grunn

-4 048

274

-7 639

580

621

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

7 742

9 350

55 500

9 221

9 040

20,8

493,6

-83,4

-2,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

279 458

234 615

-88 215

400 527

1 021 403

-16,0

-137,6

-554,0

155,0

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

826 111

867 706

905 323

965 837

1 010 500

5,0

4,3

6,7

4,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2021

2021

2022

A. Totale inntekter

1 696 412

1 737 456

1 575 778

2 049 089

2 803 118

2,4

-9,3

30,0

36,8

Formuesinntekter

412 203

422 393

352 215

470 063

703 719

2,5

-16,6

33,5

49,7

Skatt- og pensjonspremier

1 192 676

1 216 251

1 119 156

1 474 203

1 997 301

2,0

-8,0

31,7

35,5

2.1 Oljeskatter

148 687

119 721

22 514

300 203

715 000

-19,5

-81,2

1233,4

138,2

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

406 856

414 316

420 063

444 702

479 692

1,8

1,4

5,9

7,9

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

637 133

682 214

676 579

729 298

802 609

7,1

-0,8

7,8

10,1

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 184

2 498

2 438

2 647

3 074

14,4

-2,4

8,6

16,1

Andre overføringer, bøter mv.

20 447

22 464

28 473

24 863

19 687

9,9

26,7

-12,7

-20,8

Gebyrinntekter mv.

68 900

73 850

73 496

77 313

79 337

7,2

-0,5

5,2

2,6

Kapitaloverføringer

2

-

-

-

-

B. Totale utgifter

1 396 967

1 467 502

1 641 848

1 652 188

1 719 583

5,0

11,9

0,6

4,1

Renteutgifter og utbytte

8 267

6 992

6 009

4 208

2 130

-15,4

-14,1

-30,0

-49,4

Overføringer til utlandet

33 941

38 806

43 355

46 035

45 753

14,3

11,7

6,2

-0,6

Subsidier mv.

59 779

62 197

86 790

80 957

119 872

4,0

39,5

-6,7

48,1

Stønader til husholdninger

485 544

504 830

560 843

577 817

593 921

4,0

11,1

3,0

2,8

Overføringer til ideelle organisasjoner

39 125

41 567

48 006

50 313

48 921

6,2

15,5

4,8

-2,8

Overføringer innen offentlig forvaltning

250 451

257 729

281 043

286 179

272 085

2,9

9,0

1,8

-4,9

Lønnskostnader

223 076

232 838

240 846

252 799

264 578

4,4

3,4

5,0

4,7

Produktinnsats

129 042

137 957

147 896

155 952

165 631

6,9

7,2

5,4

6,2

Produktkjøp til husholdninger

48 919

49 914

50 406

56 157

57 363

2,0

1,0

11,4

2,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

116 071

127 195

131 110

135 287

141 667

9,6

3,1

3,2

4,7

Netto kjøp av tomter og grunn

-3 435

546

-7 639

-420

621

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

6 187

6 931

53 183

6 904

7 040

12,0

667,3

-87,0

2,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

299 445

269 954

-66 070

396 901

1 083 535

-9,8

-124,5

-700,7

173,0

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

403 644

424 011

449 794

478 058

505 769

5,0

6,1

6,3

5,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A. Totale inntekter

570 605

597 105

614 142

658 189

666 241

4,6

2,9

7,2

1,2

Formuesinntekter

16 955

21 188

14 858

15 958

17 757

25,0

-29,9

7,4

11,3

Skatteinntekter

214 005

224 099

222 189

256 364

272 098

4,7

-0,9

15,4

6,1

Skatt på inntekt og formue1

199 800

209 351

207 371

240 741

256 004

4,8

-0,9

16,1

6,3

Produksjonsskatter

14 205

14 748

14 818

15 623

16 093

3,8

0,5

5,4

3,0

Overføringer fra statsforvaltningen

253 998

260 616

286 015

291 163

275 385

2,6

9,7

1,8

-5,4

Andre overføringer

6 089

6 791

8 218

6 561

7 064

11,5

21,0

-20,2

7,7

Gebyrinntekter mv.

79 558

84 411

82 862

88 143

93 938

6,1

-1,8

6,4

6,6

B. Totale utgifter

591 341

630 245

638 972

674 429

706 940

6,6

1,4

5,5

4,8

Renteutgifter

9 459

11 617

9 821

8 202

15 839

22,8

-15,5

-16,5

93,1

Overføringer til private

48 826

51 313

53 092

58 199

60 165

5,1

3,5

9,6

3,4

Overføringer til statsforvaltningen

2 747

2 954

3 257

3 336

4 394

7,5

10,3

2,4

31,7

Lønnskostnader

296 681

312 380

315 875

328 605

340 763

5,3

1,1

4,0

3,7

Produktinnsats

127 712

134 538

138 856

156 013

161 403

5,3

3,2

12,4

3,5

Produktkjøp til husholdninger

27 112

28 321

29 561

31 003

32 057

4,5

4,4

4,9

3,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

77 862

86 975

86 193

85 754

90 320

11,7

-0,9

-0,5

5,3

Netto kjøp av tomter og grunn

-613

-272

1 000

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 555

2 419

2 317

2 317

2 000

55,6

-4,2

0,0

-13,7

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-20 736

-33 140

-24 830

-16 240

-40 699

59,8

-25,1

-34,6

169,9

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

422 467

443 695

455 529

487 779

504 724

5,0

2,7

7,1

3,5

1 Inkludert trygde- og pensjonspremier.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2018

2019

2020

2021

2022

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 192 676

1 216 251

1 119 156

1 474 203

1 997 301

Skatt på inntekt, formue og kapital

421 552

417 684

310 636

621 045

1 083 833

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

73 771

85 811

80 389

99 485

122 311

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

143 390

114 241

16 800

294 940

707 500

Fellesskatt

180 362

190 973

195 178

204 046

230 382

Finansskatt

3 411

5 554

4 386

4 965

5 163

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

20 618

21 104

13 882

17 608

18 476

Produksjonsskatter

412 153

419 796

425 777

449 965

487 192

Merverdiavgift

296 900

307 000

311 600

338 000

368 678

Avgifter på oljeutvinning

5 297

5 480

5 714

5 263

7 500

Andre produksjonsskatter

109 956

107 316

108 463

106 702

111 014

Trygde- og pensjonspremier

358 971

378 772

382 743

403 193

426 276

Fra arbeidstakere

145 066

150 537

155 233

163 152

170 049

Fra arbeidsgivere

213 905

228 235

227 510

240 042

256 226

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

217 390

223 922

228 677

280 176

252 294

Skatt på inntekt og formue

199 372

205 087

209 702

260 218

231 696

Produksjonsskatter

14 205

14 748

14 818

15 623

16 093

Trygde- og pensjonspremier

3 813

4 087

4 157

4 335

4 504

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 410 066

1 440 173

1 347 833

1 754 378

2 249 596

Skatter som andel av BNP

39,7

40,4

39,5

42,3

49,7

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,0

43,1

43,6

44,5

43,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Statsbudsjettet

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

225,0

113,0

148,6

257,8

276,7

-39,2

142,2

874,8

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-185,3

-208,4

-222,8

-218,2

-227,6

-370,5

-369,0

-303,4

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-169,2

-198,0

-208,1

-202,6

-223,8

-361,1

-354,4

-352,2

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-6,5

-7,3

-7,4

-6,9

-7,3

-11,4

-10,8

-10,3

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,8

2,6

1,9

0,7

1,7

8,8

-1,3

0,8

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

2,3

2,5

2,1

2,9

3,0

1,5

4,2

3,2

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

187,4

125,8

164,7

279,5

234,6

-88,2

400,5

1 021,4

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

6,0

4,1

5,0

7,9

6,6

-2,6

9,7

22,6

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-7,1

-7,2

-8,0

-7,5

-8,0

-13,3

-9,4

-9,0

Påløpte skatter. Prosent av BNP

38,7

39,2

39,1

39,7

40,4

39,5

42,3

49,7

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,2

43,4

43,1

43,0

43,1

43,6

44,5

43,6

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

49,3

51,5

50,5

48,8

51,6

58,5

49,2

47,5

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

58,7

59,3

59,6

59,1

60,0

65,6

62,5

61,0

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP1

278,6

284,1

301,4

272,1

323,2

363,9

342,1

333,7

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

246,2

249,3

264,7

238,7

290,6

328,4

305,8

305,0

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

33,4

37,2

37,8

39,1

40,3

45,9

43,2

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

27,1

29,2

29,0

27,9

30,0

33,2

27,7

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

14,0

14,2

14,4

14,4

14,5

15,0

14,9

14,2

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

18,1

18,7

19,0

18,7

18,6

19,5

19,5

18,2

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

16,8

17,1

17,3

17,3

17,2

17,6

17,6

17,2

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

19,4

19,5

19,6

19,6

19,5

19,7

19,7

19,6

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

3,9

3,0

2,0

0,7

1,3

1,4

1,8

-0,6

Kommunal deflator. Prosent endring

2,4

2,6

2,4

3,1

3,2

1,0

4,3

3,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

72,7

72,6

72,2

71,7

71,3

71,7

72,3

72,3

Frie inntekter, reell endring fra året før1

3,5

2,8

1,4

0,2

1,1

-0,2

3,5

-1,9

Aktivitetsendring i pst. fra året før

2,2

2,7

1,5

2,7

2,5

0,2

2,5

-0,2

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,3

14,0

13,2

14,2

15,3

14,5

13,5

14,1

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern

3,2

4,2

3,9

2,8

2,0

3,1

4,7

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-3,1

-2,6

-2,4

-3,8

-5,8

-4,2

-2,6

-6,3

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

34,8

32,9

32,3

33,0

35,2

28,7

27,4

-

Netto gjeld uten pensjonsreserver. Pst av inntekter

44,9

44,1

43,6

44,3

47,3

48,0

47,1

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer og midlertidige tiltak.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2020

2021

2022

Inntekter

324 152

501 579

1 168 101

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

106 825

287 513

933 001

– Renteinntekter og utbytte mv.

217 327

214 066

235 100

Utgifter

417 426

390 066

303 391

– Overføring til statskassen

417 426

390 066

303 391

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

-93 275

111 513

864 710

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

10 907 094

12 340 085

12 350 000

1 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner i 2020, som overføres til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2020

2021

2022

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 288 828

1 502 720

2 267 599

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

134 425

312 245

960 001

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

35 408

91 849

544 401

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

99 018

220 396

415 600

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

59 075

181 937

360 500

– Renteinntekter

2 474

2 331

2 300

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

22 439

25 634

26 100

– Andre petroleumsinntekter

15 030

10 494

26 700

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 154 402

1 190 476

1 307 598

Skatter fra Fastlands-Norge

1 054 154

1 099 480

1 203 177

– Skatt på inntekt, formue og kapital

638 416

656 605

735 521

– Produksjonsavgifter

415 738

442 876

467 656

Overført fra Norges Bank

19 706

15 169

11 108

Renteinntekter

12 584

9 117

13 965

Andre inntekter

67 958

66 710

79 347

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 552 528

1 584 176

1 637 988

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

27 601

24 732

27 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

27 601

24 732

27 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 524 928

1 559 444

1 610 988

Kjøp av varer og tjenester

233 089

249 851

281 749

– Sivile formål

172 148

183 247

208 690

– Forsvarsformål

60 941

66 603

73 059

Overføringer

1 291 839

1 309 594

1 329 239

– Til kommuneforvaltningen

267 732

271 559

256 515

– Renteutgifter

10 583

9 871

10 469

– Til private og utlandet

1 013 524

1 028 164

1 062 255

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-263 701

-81 456

629 610

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

106 825

287 513

933 001

C.2

Oljekorrigert overskudd

-370 525

-368 969

-303 391

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

417 426

390 066

303 391

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

46 901

21 097

0

D

Lånetransaksjoner, netto

65 913

83 358

29 707

1 Utlån

51 918

9 353

29 707

2 Gjeldsavdrag

13 995

74 005

0

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

19 012

62 261

29 707

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sum eiendeler

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 323

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

313

344

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

11 269

12 688

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

10 907

12 355

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

292

333

62. Verdipapir

9

11

53

93

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

169

177

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

222

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

522

553

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

192

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

386

406

64. Ordinære fond

0

0

8

51

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

162

163

65. Forskudd

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

148

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

245

255

hvorav: SDØE

55

113

151

129

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

194

201

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

75

75

70 -72. Mellomværender

8

6

0

-10

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

-10

-4

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

-7

-5

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabell 1.19 fortsetter

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 322

80. Statsgjelden

165

291

286

334

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

638

653

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

171

172

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

23

24

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

-1

15

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

26

27

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

11 882

13 432

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

745

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

745

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.20 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2021. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1. Saldert budsjett

2. Endring

3. Nysaldert budsjett

4. Endring

5. Regnskap

6=5-1 Memo: Endring fra saldert

A. Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 118 301

55 548

1 173 850

16 626

1 190 476

72 175

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 039 302

46 362

1 085 664

13 817

1 099 480

60 178

Renteinntekter

8 345

906

9 251

-135

9 117

771

Overføringer fra Norges Bank

18 600

-3 431

15 169

0

15 169

-3 431

Andre inntekter

52 054

11 712

63 766

2 944

66 710

14 656

B. Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 491 023

72 892

1 563 915

-4 471

1 559 444

68 421

Renteutgifter

10 500

-456

10 044

-173

9 871

-629

Dagpenger

18 486

7 764

26 250

-177

26 073

7 587

Andre utgifter

1 462 037

65 584

1 527 621

-4 121

1 523 500

61 463

C. Oljekorrigert overskudd (A-B)

-396 600

6 534

-390 066

21 097

-368 969

27 631

D. Kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

98 501

173 500

272 001

15 512

287 513

189 012

E. Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-272 693

154 629

-118 065

15 512

-102 553

170 140

F. Overskudd før lånetransaksjoner (C+D-E)

0

0

21 097

21 097

21 097

G. Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

235 100

-5 100

230 000

-6 335

223 665

-11 435

H. Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F+G)

-62 999

174 934

111 935

30 274

142 209

205 208

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.21 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2022. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2021

2022

2023

Realøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge

4,2

3,6

2,3

BNP

3,9

3,5

2,8

Etterspørsel

Privat konsum

5,0

9,1

4,2

Offentlig konsum

3,9

0,7

-

Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetak

2,2

6,2

2,1

Boliginvesteringer

2,6

2,1

2,7

Petroleumsinvesteringer

-2,8

-7,2

0,1

Offentlige investeringer

-3,1

1,1

-

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

1,2

3,0

0,8

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,4

3,3

3,2

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

3,1

1,8

1,7

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

3,5

3,7

-

KPI

3,5

3,4

-

KPI-JAE

1,7

2,5

-

Rente, valuta og oljepris. Prosentvis endring fra året før

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.1

0,5

1,6

2,9

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.2

-5,7

-2,5

-0,4

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

609

885

-

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

369,0

303,4

-

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

354,4

352,2

-

Prosent av fondskapitalen

3,2

2,9

-

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

10,8

10,3

-

Budsjettindikator, prosentenheter3

-0,6

-0,5

-

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

-1,3

0,8

-

1 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i mars.

2 Negativt tall angir sterkere krone.

3 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: Macrobond, Nav, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til forsiden