Meld. St. 24 (2015–2016)

Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

En god og sammenhengende familiepolitikk har stor betydning for samfunnsutviklingen. Mangfoldet i familieformer skal respekteres. Investeringer i familiene er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Permisjonsordninger for foreldre og full barnehagedekning gjør det mulig å kombinere arbeid og ansvar for barn. Økt sysselsetting av begge kjønn bidrar til verdiskapningen i samfunnet. Det er et mål å utvikle familierettede ordninger slik at valgfriheten og fleksibiliteten for foreldre øker. Tidlig hjelp til utsatte og sårbare familier er viktig for å forhindre alvorlige problemer og at barn faller ut av skolen. Barn skal sikres en trygg oppvekst og deltakelse i samfunnet. Regjeringens styrking av familieverntjenesten bidrar til at flere familier og par får riktig hjelp til rett tid. Målrettet arbeid mot fattigdom bidrar til at familier med lavinntekt får flere muligheter. Arbeidslivs-, helse og utdanningspolitikken bidrar til at familiene kan ta gode, egne valg.

Stortingsmeldingen gir et overordnet perspektiv på en helhetlig familiepolitikk, og beskriver generasjonssamspillet samt omsorg for de eldste eldre. Meldingen beskriver pågående prosesser, eksempelvis lovendringer, forslag til nærmere utredninger, og mulige tiltak på kort og lang sikt. Meldingen drøfter og beskriver behov for endringer som i stor grad er å anse som utvikling av de ordinære tjenestene og målretting av overføringene til barnefamiliene. Flere offentlige utvalg med relevans for familie- og barnepolitikken vil levere sine innstillinger i løpet av 2016 og 2017. Konkrete tiltak som er beskrevet i meldingen f.eks. å følge opp barnefattigdomsstrategien gjennom ulike tilskuddsordninger, igangsetting av forebyggingsprogrammet Nurse-Family Partnership, samtaletimer for barn når foreldrene er til mekling, dekkes innenfor saldert budsjett for 2016. Økonomiske og administrative konsekvenser av øvrige tiltak utredes i oppfølgingen av meldingen. Tiltak som krever bevilgningsøkninger vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettene. Gjennomføringen av nye tiltak må vurderes ut fra den økonomiske situasjonen.

Til dokumentets forside