Meld. St. 24 (2015–2016)

Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Til innholdsfortegnelse

Referanser

The Adverse Childhood Experience Study (ACE) http://www.cdc.gov/violenceprevention/ acestudy/.

Aftenposten, magasinet Oppvekst, nr. 7, 2015.

Alfredsson, E., Broberg, A. og Axberg, U. (2015): Foräldrästod & tonåringar. Rapport till Länsstyrelserna. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Amato, P. R. (2008): Divorce and Children’s Well-Being: What do we know? Foredrag, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 22.9.2008.

Andersen, C. I. (2014): Forebyggende kurser kan hjælpe skilsmissetruede. Nettartikkel tilgjengelig fra http://www.sfi.dk/ samlivsbrud-12760.aspx SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velferd.

Andersen, N. H. og Finseth, T.K. (2015): Kunnskapsstaus om barn og unges opplevelse av samlivsbrudd. Innspill til familiemeldingen på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.

Andersen, P. L. og Bakken, A. (2015): Ung i Oslo 2015 (NOVA Rapport 8/15).

Andersen, U. C. (2013): «Fra kjernefamilie til stjernefamilie». I: Lorentzen, J. og Mühleisen, W. (red): Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Akademika forlag.

Andersland, G. K. (2015): De Castbergske barnelover. Antologi, Cappelen Damm.

Arbeids- og sosialdepartementet (2014): Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Prop. 39. L (2014–2015).

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2015): Arbeid og velferd, nr 3, 2015.

Ask, K. og Bang-Svendsen. S. H. (2014): «Bug or feature» Seksuell trakassering i online dataspill. NTNU.

Ask, H. og Kjeldsen, A. (2015): Samtaler med barn. Folkehelseinstituttet, Rapport 2015:4.

Bakketeig, E., Stang, E. G., Madsen, C., Smette, I. og Stefansen, K. (2014): Krisesentertilbudet i kommunene – Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA, Rapport nr. 19/14.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011): Bedre integrering – Mål, strategier, tiltak. NOU 2011: 14.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014a): En god barndom varer livet ut: Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014b): Ny adopsjonslov. NOU 2014: 9.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015a): Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015–2017).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015b): Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak), Prop. 72 L (2014–2015) .

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015c): Likestilling i praksis – Like mulighet for kvinner og menn. Meld. St. 7 (2015–2016).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015d): Prop. 1 S (2015–2016).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015e): Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015–2019.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015f): Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land. Q-42/2015.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016a): Trygge barn – fosterhjem til barnets beste. Meld. St. 17 (2015–2016).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016b): Trygghet, deltakelse og engasjement – Regjeringens arbeid for barn og ungdom. Regjeringens plandokument om barn og unges oppvekst.

Barne- og familiedepartementet (1993): Familievernet. Oppgåver og forvaltning, St.meld. nr. 15 (1992–93).

Barne- og familiedepartementet (1995): Rammeplan for barnehagen.

Barne- og familiedepartementet (2002): Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v. Ot.prp. nr. 9 (2002–2003).

Barne- og familiedepartementet (2003): Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap, St.meld. nr. 29 (2002–2003).

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag. St.meld. nr. 19 (2006–2007).

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Farskap og annen morskap. NOU 2009: 5.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Dimensjonering og organisering av familieverntjenestene – en evaluering.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015a): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014. Rapport nr. 08/2015.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015b): Årsrapport 2014.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016): Årsrapport 2015.

Bauserman, R. (2002): «Child Adjustment in Joint-Custody vs. Sole-Custody Arrangement. A Meta-Analytical Review». Journ. of Family Psychology. 16,1.

Beier, L., Bergeyck, J. D., Dechant, A., et.al. (2011): Wellbeing of Families in Future Europe. Families in Europe volume 1.

Bie, M., Holme, H. og Knatten, A-L. (2016): «Godt samliv – parkurs for førstegangsforeldre», i: Holme, H., Olavesen, E. S., Valla, L. og Hansen, M. B. (2016): Helsestasjonstjenesten – Barns psykiske helse og utvikling. Oslo, Gyldendal.

Bioteknologirådet (2014): Evaluering av bioteknologiloven 2014–15. http://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2015/08/Evaluering-av-bioteknologiloven.pdf

Bioteknologirådet (2015): Vonde opplevelser kan arves. http://www.bioteknologiradet.no/ 2015/11/vonde-opplevelser-kan-arves/

BIR Privat AS (2015): Fleksibel gebyrmodell i Bergen, http://www.bir.no/birprivat/Sider/ FleksibelgebyrmodelliBergen.aspx

Borren, I. og Helland, S. S. (2013): Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt – en kunnskapsoversikt. Folkehelseinstituttet, Rapport 2013:6.

Borren, I. og Helland, S. S. (2015): Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar. Folkehelseinstituttet, Rapport 2015:3.

Bredal, A., Bråten, B., Jesnes, K. og Strand, A. H. (2015): Et blikk inn i skolen – Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. Fafo-rapport 2015:40.

Bredal, A. og Lidén, H. (2015): Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Oslo, Institutt for samfunnsforskning, rapport 2015:03.

Bredal, A. og Wærstad, T. L. (2014): Gift men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 06/2014.

Bråten, B. og Bogen, H. (2015): Målretting av gratis kjernetid. Erfaring fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen. Fafo-rapport 2015:39.

Bråten, B., Drange, N., Haakestad, H. og Telle, K. (2014): Gratis kjernetid i barnehager – sluttrapport. Fafo-rapport 2014:44.

Bråten, B. og Elgvin, O. (2014): Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet. Oslo, Fafo-rapport 2014:16.

Bø, G. (1990): «Fra trubadurene til dukkehjemmet – Kjærlighetens historie i Europa». Kontur, nr. 1-2.

Bøe, T., Sivertsen, B., Heiervang, E., Goodman, R., Lundervold, A. J. og Hysing, M. (2014): «Socioeconomic Status and Child Mental Health – the role of parental emotional well-being and parenting practices», Journal of Abnormal Child Psychology, 42 (5).

Clifford, G., Fauske, H., Lichtwark, W. og Martinsen, E. (2015): Minst hjelp til dem som trenger det mest. Nordlandsforskning, NF rapport 6/2015.

Coleman, J. S. (1988): «Social capital in the creation of human capital», American Journal of Sociology, 94, 95–120. I: Aalen, I. (2015): Sosiale Medier, Fagbokforlaget.

Cordova, J. (2009): The Marriage Checkup: A Scientific Program for Sustaining and Strengthening Marital Health. Aronson, J. ISBN-10: 0765706393.

Dahl, E., Bergsli, H. og van der Wel, K.A. (2014): Sosiale ulikheter i helse. En norsk kunnskapsoversikt. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/sosialforskning. Rapport.

Danielsen, K. og Engebrigtsen, A. (2007): Regnbueprosjektet – en evaluering. NOVA Skriftserie 5/07.

d’Haenens, L., Vandoninck, S. og Donoso, V. (2013): How to cope and build online resilience? EU Kids Online, London, London School of Economics and Political Science.

DIFI (2015): Digitale barrierar på norske nettstader. https://uu.difi.no/artikkel/2015/08/ digitale-barrierar-pa-norske-nettstader

Dokument 8: 73 S (2014–2015): Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt og Knut Storberget om kvalitet i krisesentertilbudet.

Dommermuth, L., Hart, R. K., Lappegård, T., Rønsen, M. og Wiik, K. Aa. (2015): Kunnskapsstatus om fertilitet og samliv i Norge, SSB, Rapporter 2015/31.

Dyb, E., og Johannessen, K. (2013): Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging. NIBR-rapport 2013:5. Oslo: NIBR.

Dyrhaug, T. og Sky, V. (2015): Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012. SSB Rapport 2015/16.

Daatland, S. O. og Slagsvold, B. (2013): Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) – runde 1 og 2. NOVA, Rapport 15/13.

Egge-Hoveid, K. og Sandnes, T. (2013): Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietype. SSB Rapport 45/2013.

Ellingsæter, A. L. (2012): «Barn i politikkens sentrum – Pronatalisme på norsk». Nytt Norsk Tidsskrift nr.4.

Ellingsæter, A. L. og Pedersen, E. (2014): «Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?», Tidsskrift for velferdsforskning, vol 17, nr. 3.

Elstad, J. I. og Pedersen, A. W. (2012): «Fører dårlig familieøkonomi til flere subjektive helseplager blant ungdom?». Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 2.

Enjolras, B., Rasmussen, T. og Steen-Johnsen, K. (2014): (red.) Status for ytringsfriheten i Norge Institutt for samfunnsforskning..

Ensliges Landsforbund (2015): Singel, Nummer 2, November 2015.

Epland, J. og Kirkeberg, M. I. (2016): Barnefamiliers inntekter, formue og gjeld 2004–2014. SSB.

Eriksen, A., Hansen, K. L., Javo, C. og Schei, B. (2015): «Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study». Scandinavian Journal of Public Health, 43, 6.

ESPAD-undersøkelsen 2015 (European School Survey Project Alcohol and Other Drugs) http://www.sirus.no/espad/.

EU (2011): Agenda for the Rights of the Child – http://ec.europa.eu/justice/policies/ children/docs/com_2011_60_en.pdf

EU (2016): Consumer vulnerability across key markets in the European Union, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_ evidence/market_studies/vulnerability/ index_en.htm.

Farmer, E. (2009): «Making Kinship care work». Adoption & Fostering, vol.33.

Fearon, J. og Hoeffler, A. (2014): Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development Agenda. Working paper. Copenhagen Consensus Center.

Finansdepartementet (2015a): Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Produktivitetskommisjonens første rapport. NOU 2015: 1.

Finansdepartementet (2015b): Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) – Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016.

Finansdepartementet (2015c): Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster). Foreløpig utgave. Prop. 1 LS (2015-2016).

Finansdepartementet (2015d): Strategi for boligmarkedet i 2015.

Finansdepartementet (2016): Ved et vendepunkt – fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Produktivitetskommisjonens andre rapport. NOU 2016: 3.

Finanstilsynet (2015): Finansielt utsyn 2015. Pressekonferanse 22. april 2015. http://www.finanstilsynet.no/PageFiles/ 45491/Presentasjon_Finansielt_ utsyn_2015.pdf?epslanguage=no

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) http://www.fn.no/ FN-informasjon/Avtaler/ Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om- barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen.

FNs bærekraftsmål (2015): http://www.fn.no/ Tema/FNs-baerekraftsmaal/ Dette-er-FNs-baerekraftsmaal.

Folkehelseinstituttet (2014a): Psykisk helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014.

Folkehelseinstituttet (2014b): Skadebildet i Norge. Rapport 2014. 2.

Folkehelseinstituttet (2015): Psykiske plager og lidelser hos barn og unge http://www.fhi.no/ artikler/?id=84062. Nettpublisert artikkel, 22.februar 2015.

Folkhälsomyndigheten (2014): Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogram.

Folkestad, B., Christensen, D. A., Strømsnes, K. og Selle, P. (2015): Frivillig innsats i Noreg 1998–2014. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Rapport 4/2015.

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1973): Barnefamilienes levekår St.meld. nr. 117 (1972–73).

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1981): Om noen familiepolitiske spørsmål St.meld. nr. 25 (1981–82).

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1985): Om familiepolitikken St.meld. nr. 29 (1984–85).

Foreldreskapsundersøkelsen 2015. TNS Gallup. På oppdrag fra Bufdir.

Franson, E., Bergström, M. og Hjern, A. (2015): Barn i Växelvis boende – en forskningsöversikt. Chess Centre for Health Equity Studies.

Frøyland, L. R. og Gjerustad, K. (2012): Vennskap, utdanning og framtidsplaner: Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA rapport 5/12.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2015): Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Første CRPD-rapportering fra sivilt samfunn i Norge.

Futsæter, K.-A. (2015): Medieutviklingen: Fra de store medietrendene til wearables & The Internet of Things (IOT). Innlegg på: Folks medievaner og uvaner, 17.sept 2015.

Gjestad, G. H. (2015): Storbarnsliv. Om å vokse opp med barn. Forlaget Oktober.

Grunnloven

Gulbrandsen, W. (2013): «Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd: En analyse av samspill og kilder til det fastlåsende». Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Nr 6, 2013.

Gärtner, K. og Heggland, J. E. (2013): Adopterte barn, ungdom og voksne: en kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av helsetjenester. Folkehelseinstituttet, Rapport 2013: 8.

Halrynjo, S. og Kitterød, R. H. (2015): Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. Institutt for samfunnsforskning.

Hansen, M. W. (2009): Små barn og samlivsbrudd, en kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.

Hansen, T. (under arbeid) Aldring og velvære: mestringsbetingleser for eldre i Norge. NOVA-rapport.

Hansen, T. og Slagsvold, B. (2012a): Likestilling hjemme, NOVA Rapport 8/12.

Hansen, T. og Slagsvold, B. (2012b): «The age and subjective well-being paradox revisited: a multidimensional perspective», Norsk Epidemiologi. Vol. 22.

Hansen, T. og Slagsvold, B. (2015): «Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey», Social Indicators Research, Volume 124.

Hart, R., Rønsen, M. og Syse, A. (2015): Hvem velger å få (flere) barn? En analyse av fødselssannsynligheter i Norge de siste 15 årene. Økonomiske Analyser 4/2015.

Haugen, G. M. D., Dyrstad, K. og Ådnanes M. (2015): Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen. SINTEF rapport A26769.

Haugset, A. og Sivertsen, H. (2014): Åpne barnehager i Norge – En kartlegging av omfang og organisering. Trøndelag forskning og utvikling, Arbeidsnotat nr.: 2014:5.

Havnen, K. J. S. og Christiansen, Ø. (2014): Kunnskapsstatus om familieråd – Erfaring og effekter, Uni Research Helse (RBKU Vest). På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Helde, I. og Nossen, J. P. (2016): «Sykefravær blant gravide 2001–2014». Arbeid og Velferd 2016:1.

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Morgensdagens omsorg. Meld. St. 29 (2012–2013).

Helse- og omsorgsdepartementet (2015a): Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. Meld. St. 19 (2014–2015).

Helse- og omsorgsdepartementet (2015b): Fremtidens primærhelsetjenestenærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015).

Helse- og omsorgsdepartementet (2015c): Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) Prop. 15 S (2015–2016).

Helse- og omsorgsdepartementet (2015d): Rett til kjønn – helse til alle kjønn. Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Rapport.

Helsedirektoratet (2013): Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? IS-nummer: IS-1298.

Helsedirektoratet (2014): Personskadedata 2013. Norsk Pasientregister. Rapport 06/2014.

Helsedirektoratet (2015): Assistert befruktning. https://helsedirektoratet.no/bioteknologi/ assistert-befruktning

Helsedirektoratet (2016): Prinsipper for tiltaksutforming.

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Delrapport 2.

Herlofson, K. og Daatland, S. O. (2015): Kunnskapsstatus om generasjonsforskningkortversjon. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Vedlegg 1.

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I. og Myhre, M. C. (2016): Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 1/2016.

Hovdhaugen, E. (1976): Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie. Oslo, Samlaget.

ILO-konvensjon nr. 156 av 1981 om Like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet – Arbeidstakere med familieforpliktelser.

ILO- konvensjon nr. 169 av 1989 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater. Vedtatt 27.06.1989.

Innst.O.nr.64 (2002–2003): Innstilling fra familie- kultur- og administrasjonskomiteen om lov omendringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.

Innst 357 S (2010–2011): Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Linda C. Hofstad Helleland og Torbjørn Røe Isaksen om en endring av barnelova angående foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet.

Innst. 477 S (2012–2013): Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om morgendagens omsorg.

Innst. 14 S (2014–2015): Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskaps-departementet (rammeområde 2 og 3).

Innst. 276 S (2014–2015): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Hans Fredrik Grøvan, Geir S. Toskedal og Anders Tyvand om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme.

Innst. 333 S (2014–2015): Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014–2015).

Innst. 367 S (2014–2015): Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt og Knut Storberget om kvalitet i krisesentertilbudet.

Innst. 380 S (2014–2015): Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. Meld. St. 19 (2014–2015).

Innst. 14 S (2015–2016): Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 2 og 3).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011): Ikke bare tvangsekteskap. Sluttrapport fra IMDi’s arbeid med handlingsplan mot tvangsekteskap 2008–2011. Artikkelsamling.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2014): Integreringsbarometeret 2013/14.

Jacobsen, E. og Slettemeås, D. (2014): Om framtidens forbruksvaner – et 30 års perspektiv. Statens Institutt for Forbruksforskning, Fagrapport nr. 1-2014.

Jensen, A. M. (2015): «Det barnefrie valget», Aftenposten, 21.august.

Jonassen, W. og Sandmoe, A. (2012): Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 3/2012.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014a): Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014b): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015a): Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Prop 61 LS (2014–2015).

Justis- og beredskapsdepartementet (2015b): Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) Prop. 42 L (2015–2016).

Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Endringer i forvaltningsloven. Prop 65 L (2015–2016).

Justitie- och migrationsdepartementet (2016): Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:11.

Kaur, R. (2013): Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. SSB, Rapport 2013: 61.

Kavli, H. C. og Nadim, M. (2009): Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Fafo-rapport 2009:39.

Keilman N. (2015): Fødsler og fruktbarhet i Norge. Universitetet i Oslo. Vedlegg 2.

Kittelsaa, A. og Tøssebro, J. (2014): «Foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet», I: Tøssebro, J. og Wendelborg, C. (Red.), Oppvekst med funksjosnhemming – familie, livsløp og overganger. Gyldendal.

Kitterød, R. H. (2013): «Mer familiearbeid og mindre jobb blant småbarnsfedre». I: Brandth, B. og Kvande, E. (red): Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Universitetsforlaget.

Kitterød, R. H., Lyngstad, J., Lidén, H. og Wiik, K. Aa. (2015): Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? SSB, rapporter 2015/3.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S. og Ogden, T. (2013): «A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings»,I: Behaviour Research and Therapy, 51(3).

Kjøbli, J. og Ogden, T. (2012): «A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training in primary care settings», Prevention Science, 13(6).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2011): Rom for alle- En sosial boligpolitikk for framtiden. NOU 2011: 15.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015a): Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. NOU 2015: 7.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015b): Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014–2015).

KORA (2013): Tidlig opsporing af børn i en socialt utsat position. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyser og Forskning, København.

Kruse, A. E. og Bergman S. (2014): Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 4/2014.

Kummen, T. (2015): Familievernets historie. Upublisert manus, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kunnskapsdepartementet (2010): Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. NOU 2010: 7.

Kunnskapsdepartementet (2013): Framtidens barnehage. Meld. St. 24 (2012–2013).

Kunnskapsdepartementet (2015a): Prop. 1 S (2015–2016).

Kunnskapsdepartementet (2015b): Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. NOU 2015: 2.

Kunnskapsdepartementet (2016a): Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Meld. St. 16 (2015–2016).

Kunnskapsdepartementet (2016b): Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen. Meld. St. 19 (2015–2016).

Lappegård, L. og Dommermuth, L (2015): Hvorfor faller fruktbarheten i Norge, SSB, Økonomiske analyser 4/2015.

Lavik, R. og Borgeraas, E. (2015): Forbrukstrender 2015, SIFO, prosjektnotat nr. 5–2015.

Lidén, H., Bredal, A. og Hegstad, E. (2015): Framgang – Andre delrapport i følgeevalueringen av handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, rapport 2015:10.

Lidén, H., Bredal, A. og Reisel, L.(2014): Transnasjonal oppvekst – om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn, Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2014:05.

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. og Ólafsson, K. (2011): Risk and safety on the internet. The perspective of European children. Full findings from the EU Kids Online survey of 9–16 year olds and their parents. EU Kids Online. London, London School of Economics and Political Science.

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).

Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer med seinere endringer.

Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

Lyngstad, J., Kitterød, R. H. og Nymoen, E. H. (2014): Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012, Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg. SSB Rapporter 2014/2.

Lyngstad, J., Kitterød, R. H., Lidén, H. og Wiik, K. Aa. (2015): Hvilke fedre har liten eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? SSB, rapporter 2015/2.

McClimans, E. L., Aune, H, og Ranheim, M. R. (2014): Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder. Økland & Co, PricewaterhouseCoopers AS.

Medietilsynet (2014): Barn og medier 2014.

Mehlsen, C. (2015): «Familiens betydning», I: Bureauet/Dagbladet Information, Faktalink.dk, januar 2015, http://www.faktalink.dk/ titelliste/familien-under-forandring/ familiens-betydning.

Miljødirektoratet (2014): Beregning av kommunale avfallsgebyr. Veileder M-258.

MOBA-Den norske mor og barn-undersøkelsen http://www.fhi.no/studier/den-norske-mor- og-barn-undersokelsen.

Mortensen, Ø. og Thuen, F. (2007): Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs. Rapport til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hemil-rapport nr. 1/07.

Myhre, M., Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. (2015): Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Rapport 1/2015 NKVTS.

Mørk, E. (red.) (2006): Aleneboendes levekår. Statistiske analyser, nr. 81, Statistisk sentralbyrå.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (2011): Hjem-skole samarbeid. Rapport fra prosjekt 2009–2011, NAFO/Høgskolen i Oslo.

Nationen (2014): «Flere enslige – flere ferdigmiddager», Nationen 9.9.2014.

Nergård, V. (2005): Slekt og rituelt slektskap i samiske samfunn – Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.

Nilsen, W., Skipstein, A., og Gustavson, K. (2012): Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: konsekvenser for barn og unge. Folkehelseinstituttet, Rapport 2012:2.

Noack, T. og Lyngstad, T. H. (2012): «Samlivsrevolusjonen», I: Ellingsæter A. L. og Widerberg K. (red.): Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Nussbaum, M. C. (2000): Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.

Nymoen, E. H., Kitterød, R. H. og Lyngstad, J. (2014): Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012, Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg. SSB Rapporter 2014/2.

Odden, G., Ryndyk, O. og Ådna, G. M. (2015): Minoritetsfamiliers tanker om og erfaring med familierådgivning innad i og utenfor familien. Et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Familievern og Senter for interkulturell kommunikasjon. SIK-rapport 2015:4.

OECD (2015a): In It Together – Why Less Inequality Benefits Us All.

OECD (2015b): Indicators of Immigrant Integration 2015,Settling In.

OECD (2015c): Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability.

Olsvik, V. M. (2010): Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S. m.fl. (2012): «Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(3).

Oslo Economics (2016): Utredning av kostnader og nytte av et vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Oslo kommune, Utdanningsetaten, (2015): Årsrapport 2014 for Forsøk med gratis kjernetid i AKS Mortensrud.

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. 16. oktober 2013.

Poppe, C. (2015): Økonomisk rådgivning på nett. SIFO, Oppdragsrapport nr.5 2015.

Proba samfunnsanalyse (2015): Forsøk med gratis deltidsplass i AKS – delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015–06.

Rambøll AS (2012): Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge Rapport til Social- og Integrationsministeriet, mars 2012.

Rambøll AS (2013): Robuste samliv. Forskningsoppdrag om kunnskapsstatus og evalueringsverktøy av foreldrestøttende tiltak i Norden. Rapport. På oppdrag fra Bufdir.

Rambøll AS (2014): Oppgave- og finansieringsansvaret for det samlede tilbudet til utsatte sped og småbarn. Rapport. På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rege, M., Telle, K. og Votruba, M. (2007): Plant Closure and Marital Dissolution. Discussion papers No. 514, September 2007. Statistics Norway, Research Department.

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012–2013).

Røsand, G.-M. B. (2011): Relationship satisfaction, emotional distress, and relationship dissolution: A population-based study on pregnant women and their partners. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.

Røsand, G.-M. B. (2016): «Parforholdets betydning for psykisk helse hos voksne og barn». i: Holme, H., Olavesen, E. S., Valla, L. og Hansen, M. B. (2016): Helsestasjonstjenesten – Barns psykiske helse og utvikling. Oslo, Gyldendal.

Røsand, G-M. B, Slinning, K., Eberhard-Gran, M., Røysamb, E. og Tambs. K. (2011): «Partner relationship satisfaction and maternal emotional distress in early pregnancy», BMC Public Health 2011, 11:161.

Safeguarding of Vulnerable Adults http://www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/ RoyalCornwallHospitalsTrust/Clinical/ SafeguardingAdults/SafeguardingAdults.pdf.

Sametinget (2015): Sametingets årsmelding 2014. https://www.regjeringen.no/contentassets/ 5565cb2a21c64ac2bdbb8cacb996f53d/ arsrapport_sametinget_2014.pdf

Sandberg, K. (1990): Barnets beste: om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet. Ad Notam 1990.

Sandbæk, M. og Pedersen A. W. (red.) (2010): Barns og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000–2009. Rapport nr. 10/10. Oslo: NOVA.

Sandnes, T. (2015): Familieinnvandring til Norge 1990–2014 – flere familiegjenforeninger enn nye ekteskap. SSB-artikkel. Publisert 19. oktober 2015.

Sandvin, J. T. (2014) «Utviklingshemmet av hvem?». I: Ellingsen, K. E. (red.) Utviklingshemming og deltakelse.

Sherr, L., Skar, A-M. S., Clucas, C., von Tetzchner, S. og Hundeide, K. (2014): «Evaluation of the Parental guidance program», European Journal of Developmental Psychology, vol. 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4095876/.

SIFO (2015): SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2015. http://www.sifo.no/files/ Referansebudsjett2015PDF.pdf.

Skjørten, K. (2005): Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2014a): «Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær», I: Hellum, A. og Köhler-Olsen, J. (red.) Like rettigheter – ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2014b): «Foreldretvister – økt vektlegging av barns synspunkter», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 2.

Skjørten, K., Barlinhaug, R. og Liden, H. (2007): Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk.

Skoglund, A., Svenvall, A. T., Paulsen, M. og Lien, I. (2008): Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. Oslo, NKVTS-rapport 2008:3.

Socialdepartementet (2009): Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. ID-nummer: SOU 2008:131.

Solheim J. (2012): «Den nordvesteuropeiske modellen. Familie og hushold i historisk og komparativt perspektiv», I: Ellingsæter A. L. og Widerberg K. (red.): Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Sosial- og helsedepartementet (1995): Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. NOU 1995: 6.

SSB (2010): Analyse av tidsbruksundersøkelsen 2010. På oppdrag fra BLD.

SSB (2012): Folke- og boligtellingen 2011. Statistisk sentralbyrå.

SSB (2013a): Forbruksundersøkelsen, 2012. Publisert 17. desember 2013.

SSB (2013b): Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet.

SSB (2014a): Familier og husholdninger 1. januar 2014. Publisert 12.12. 2014.

SSB (2014b): Økonomiske analyser, 4/2014.

SSB (2015a): Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2015. Publisert 2. september 2015.

SSB (2015b): Barnevern 2014. Publisert 9. juli 2015.

SSB (2015c): Ekteskap og skilsmisser 2014. http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ ekteskap.

SSB (2015d): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2013 SSB rapport 2015/23.

SSB (2015e): Familievern, 2014. (Publisert: 27. oktober 2015).

SSB (2015f): Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2014. Publisert 16. desember 2015.

SSB (2015g): Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2015. Publisert: 18. juni 2015.

Staksrud, E. (2013): Digital mobbing.Hvem, hvor, hvordan, hvorfor – og hva kan voksne gjøre? Oslo, Kommuneforlaget.

Stefansen, K., Gundersen, T. og Bakketeig, E. (2012): Barnehusevalueringen 2012,Delrapport 2 -En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. Nova rapport nr. 9/12.

Stiklestad, S. S. (2012): Planlagte lesbiske familier – kontroverser og kunnskap. Doktorgradsdavhandling. NTNU 2012:23.

STIRstudien (Safeguarding Teenage Intimate Relationships) http://stiritup.eu/

Storjord, M. (2009): Samiske barnehagers historie.

Strandbu, A. og Thørnblad, R. (2015): «Hva står på spill? – Barns deltakelse og budskap i mekling», Fokus på familien 2015:4.

Størksen, I. (2006): Parental Divorce: Psychological Distress and adjustment in adolescent and adult offspring. Doktorgradsavhandling. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Størksen, I. (2012): Barn og samlivsbrudd: veileder for ansatte i barnehagen: En del av materialet «Ett barn – to hjem», Pedlex forlag.

Takle, S. (1991): Familievernet i Norge. En utredning på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Thoresen, S. og Hjemdal O. K. (red.) (2014): Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport NKVTS, 1 /2014.

Thorsen, K. og Grassman, E. J. (red.) (2012): «Mennesker med utviklingshemning og livsberetninger om livsløp og aldring», I: Grassman, E. J. og Thorsen, K.: Livsløp med funksjonshemming. Cappelen Damm Akademisk.

Trætteberg, H. D. og Sivesind, K. H. (2015): Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdipå helse- og omsorgsfeltet. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Tøssebro, J., Midjo, T., Paulsen, V. og Berg, B. (2014): Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet. NTNU Samfunnsforskning, Rapport, ISBN/ISSN: 978-82-7570-383-3.

Tøssebro, J. og Wendelborg, C. (red.) (2014): Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger. Gyldendal.

Ungdata. Nasjonale resultater 2014. Nova Rapport 7/15.

Utdanningsdirektoratet (2011): Barn som ikkje møter på skolen – Rettleiar for skolar og skoleeigar. http://www.udir.no/Regelverk/ Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk- etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Barn-som-ikke- moter-pa-skolen---Veileder-for-skoler-og-skole eier/

Utdanningsdirektoratet (2013): Samarbeidet mellom hjem og skole. http://www.udir.no/ Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole- samarbeid/Samarbeidet-mellom-hjem-og- skole/.

Van der Kolk, B. A. (2003): «The neurobiology of childhood trauma and abuse», Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 12,(2).

Vatnar, B. S. (2015): Partnerdrap i Norge 1990–2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap. OUS, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Viblemo, T. E., Gleinsvik, A., Meltevik, S. og Vestergaard, M. (2015): Organisering, effektivitet og rettssikkerhet. Evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Oxford Research/AFI/Proba Samfunnsanalyse. På oppdrag for Barne,- likestillings- og integreringsdepartementet.

Vista Analyse (2012): Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Rapport 2012/41.

Vaage O. F. (2012): Tidene skifter. Tidsbruk 1971–2010. Statistiske analyser 125. SSB 2012.

Westergaard-Kabelmann, J. (2011): De nye besteforældre. Københavns Universitet.

Wiik, K. Aa., Seierstad, A. og Noack, T. (2012): Fra registrert partnerskap til ny ekteskapslov: Nye grupper og mindre skilsmisserisiko? SSB, 2012.

Wiik, K. Aa., Kitterød, R. H., Lyngstad, J. og Lidén, H. (2015): Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. SSB, rapporter 2015/1.

Winokur, M., Holtan, A. og Valentine, D. (2008): «Kinship care for the Safety, Permanency and well-being of Children removed from the home for maltreatment», Campbell Systematic Reviews 2008:16.DOI:10.4073/csr.2009.1

Winokur, M., Holtan, A., og Batchelder, K.E. (2014): «Kinship care for the safety, permanency, and well-being of maltreated children Updated», Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1.

Winsvold, A., Føleide, H. M. og Gundersen, T. (2016): Familiestøttende tiltak for barn og familier for å forhindre eller begrense konsekvensene av vedvarende familiekonflikt. Norges Forskningsråd, Temanotat.

Øia, T. (2012): Ung i Oslo 2012. Nøkkeltall, NOVA Notat 7/12.

Ådnanes, M., Haugen, G. M. D., Jensberg, H., Rantalaiho, M. og Husum, T. L. (2011): Evaluering av mekling etter barnelov og ekteskapslov. Sintef-rapport A 20162 2011.

Aalen, I. (2015): Sosiale medier. Fagbokforlaget.

Aarset, M. F. (2015): Hearts and roofs. Family, belonging, and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway. Doktorgradsavhandling, Sosialantropologisk institutt, UiO.

Aas, G. (2014): Politiet og familievolden. Oslo,Universitetsforlaget.

Aas, G. (2015): Overgrep mot eldre i nære relasjoner og politiets rolle. PHS forskning 2015:4. Politihøgskolen.

Til dokumentets forside