Meld. St. 30 (2015–2016)

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2016 om Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden