Meld. St. 30 (2015–2016)

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Til innholdsfortegnelse

1 Anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen – vedtak nr. 434–444 (2015–2016)

Kapittel 2 Asylmottak og ankomstfasen

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

434:1

Sikre effektiv saksbehandling fra UDI og oppfordre til nye samarbeidsformer mellom UDI og PU og andre relevante etater, for å sikre en mest mulig effektiv og hensiktsmessig saksbehandling.

Det vises til den ordinære styringsdialogen med virksomhetene. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i regelverket for å sikre fleksibilitet i utlendings-forvaltningen, og kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.

434:2

At asylsøkere som etter gjeldene praksis sannsynligvis vil få avslag, eller trolig bare kan påregne midlertidig oppholdstillatelse, skal få informasjon om dette så tidlig som mulig.

Det vises til UDIs tildelingsbrev for 2016 der det fremkommer at UDI i hele asylprosedyren skal informere om retur og sørge for effektive og målrettede tiltak for å fremme retur. Asylsøkere som etter gjeldende praksis sannsynligvis vil få avslag skal informeres om dette så tidlig som mulig.

434:3

Vurdere å ha beredskap for ankomstsentre etter «Råde-modellen», der UDI og PU kan gjøre flere kjerneoppgaver under samme tak.

Kapittel 2.1

434:4

Sikre at informasjon om den enkelte i større grad følger gjennom ulike ledd i asyl- og flyktningkjeden, slik at behov for ny kartlegging i kommunene reduseres. Hensynet til personvern må sikres.

Kapittel 2.1 og kapittel 3.3.1

434:5

Påse at flyktningene på et tidlig tidspunkt kan få informasjon om sitt eget ansvar for å integrere seg i lokalsamfunnet, samt de brede mulighetene for å engasjere seg i frivilligheten og sivilsamfunnet i Norge.

Kapittel 2.3.2 og kapittel 2.3.7

434:6

Vurdere ulike modeller for mottaksetablering som legger bedre til rette for kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å etablere og drive mottak.

Kapittel 2.2.1

434:7

Gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser.

Kapittel 2.2.1

434:8

Sørge for at mottak i større grad må legge til rette for at beboerne involveres mer i driften av mottaket, gjennom selvhushold, involvering av beboere, og aktivitetstilbud.

Kapittel 2.3.5

434:9

Iverksette tiltak for å sikre god konkurranse og god tilgang på mottaksplasser slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak.

Kapittel 2.2.1

434:10

Prioritere arbeidet med ny mottaksstruktur for å sikre raskere og bedre integrering for personer med beskyttelsesbehov, og økt mulighet til å differensiere tilbudet.

Kapittel 2.3.1

434:11

Sørge for at det foretas en kartlegging av sårbare personer i mottakene slik at man raskere kan sette inn nødvendig tiltak, og samtidig gjøre det enklere for kommuner å forberede seg før bosetting.

Kapittel 2.3.8

434:12

At kommunen ved etablering av akuttmottak varsles så raskt som mulig før akutt innkvartering etableres. Statlige myndigheter og kommunale myndigheter må ha en god dialog for å sikre god koordinering og om hvordan nødvendige helsetjenester og annen beredskap skal etableres. Statens rolle i denne sammenheng kan ivaretas av fylkesmannen.

Kapittel 2.2.3

434:13

Vurdere tiltak som kan sikre at mottakene i større grad involverer lokalsamfunnet, frivillige aktører, lokale myndigheter og lokalt næringsliv i integreringsarbeidet.

Kapittel 2.3.5 og kapittel 2.3.7

434:14

Komme tilbake med en oversikt over hvilke tilsyn som finnes ved drift av asylmottak i forbindelse med integreringsmeldingen.

Kapittel 2.2.2

434:15

Språkopplæring i akutt og transittmottak bør i større grad skje gjennom frivillige krefter eller ved et nettbasert læringsopplegg utarbeidet av staten.

Kapittel 2.3.4 og 5.4.7

Kapittel 3 Barn på flukt

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

435:1

Sørge for bedre samarbeid og ansvarsplassering mellom ulike instanser fra barnet ankommer, for å sikre trygg omsorg og nødvendig bistand.

Kapittel 2.4.3

435:2

Sørge for et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig kompetanse, herunder vurdere ulike former for bofellesskap, eksempelvis fosterhjemsordninger, SOS Barnebyer samt benytte folkehøyskoler der det er ledig kapasitet.

Kapittel 4.5.1

435:3

Legge til rette for større grad av differensiering av tilbudet med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov.

Kapittel 4.3.1

435:4

Arbeide med tiltak for å rekruttere flere fosterfamilier, herunder legge til rette for at det etableres et støtteapparat/veiledningstjeneste for foreldre som ønsker å være fosterforeldre for barn som får asyl i Norge.

Kapittel 4.5.1

435:5

Gjennomgå refusjonsordningen for barnevernstiltak i samråd med KS raskt, herunder se på alternative finansieringsordninger for kommunene som en stykkprismodell, og legge dette fram for Stortinget

Kapittel 3.3.2 og kapittel 4.4

435:6

Sikre at fylkesmennene ivaretar sitt ansvar for å få oppnevnt verger for barn som kommer alene.

Kapittel 4.2

435:7

Utrede nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn

Kapittel 4.3.3

435:8

Sikre at saker hvor barn forsvinner fra mottak prioriteres på linje med andre forsvinningssaker og iverksette forebyggende tiltak for å unngå at barn havner i kriminelle miljøer eller blir utsatt for menneskehandel. Stortinget viser i den forbindelse til den varslede handlingsplanen mot menneskehandel.

Kapittel 4.3.4

Kapittel 4 Kommunenes situasjon

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

436:1

Regjeringen skal, i samarbeid med KS, lage en oversikt over kommunesektorens økte kostnader knyttet til helse, skole, barnehage og barnevern mv., og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2016, samt sørge for et forsvarlig økonomisk opplegg der kommunene får kompensert for sine ekstrakostnader. Oversikten skal også omfatte en vurdering av integreringstilskuddet og vertskommunetilskuddet.

Kapittel 2.2.3, kapittel 3.2.2 og kapittel 3.3.2.

436:2

Barnehage spiller en viktig rolle i integrering av barn og familier. Det å beherske norsk i tidlig alder er en vesentlig faktor for å kunne lykkes senere i livet. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at kommunene kan tilby gratis kjernetid i barnehager til barn av familier som har fått opphold. Regjeringen bes i forbindelse med integreringsmeldingen å legge fram forslag som gjør at barn av familier som har stor sannsynlighet for opphold også kan tilbys gratis kjernetid i barnehage, herunder vurdere tilbudet til 2- og 3-åringer.

Kapittel 2.4.1

Kapittel 5 Helse

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

437:1

Styrke rådgivningen til kommunene i arbeidet med migrasjonshelse og smittevern.

Kapittel 7.2.3

437:2

Legge til rette for at helsepersonell blant beboere på mottak rekrutteres slik at kommunene kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning som norsk helsepersonells medhjelper.

Kapittel 2.3.8

437:3

Styrke tjenestene innen psykisk helsevern, og legge til rette for et tettere samarbeid mellom eksisterende traumeenheter.

Kapittel 7.2.1

437:4

Styrke ordningen med fleksible oppsøkende behandlingsteam for å understøtte kommuner som har behov for dette.

Kapittel 7.2.1

437:5

Sørge for at politi, skoler og andre relevante, offentlige etater sikres tilstrekkelig kunnskap om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, inkludert æresdrap.

Kapittel 7.5.2

Kapittel 6 Bosetting

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

438:1

Å vurdere incentivordninger med sikte på at kommunene bidrar til å oppfylle langsiktige mål for bosetting og integrering. Den avtalebaserte norske modellen for bosetting skal opprettholdes, men fylkesmannen skal gis et spesielt ansvar for å følge opp og være pådriver overfor kommunene. I begynnelsen av 2016 skal det utarbeides en ny avtale mellom regjeringen og KS om bosetting. Denne avtalen må sørge for at man bosetter i tråd med behovet. Fordelingsnøkkelen som gir grunnlag for anmodninger fra IMDI må gjennomgås. I forbindelse med den varslede integreringsmeldingen skal regjeringen gjennomgå situasjonen for flyktninger med særskilte behov, for å sikre bosetting.

Kapittel 3.2.1, kapittel 3.2.5, kapittel 3.2.7, kapittel 3.3.1, kapittel 3.3.2

438:2

Vurdere de økonomiske incentivene for kommunene med sikte på mer systematisk bruk av selvbosetting innenfor de kommunale bosettingsvedtakene.

Kapittel 3.2.3

438:3

Vurdere å øke rammene til Husbanken, samt forenkle søknadsprosedyrene slik at kommunene kan bygge flere boliger. Husbanken spiller en viktig rolle i å sikre bosetting av mennesker som har fått innvilget opphold i Norge.

Kapittel 3.3.3

438:4

Bruke det private utleiemarkedet aktivt for å sikre tilstrekkelig antall boliger, og gjennomføre forenklinger i regelverket for utleieboliger for å øke tilbudet av private leieboliger fra seriøse aktører.

Kapittel 3.3.3

Kapittel 7 Introduksjonsprogram, språkopplæring og kommunenes integreringsarbeid

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

439:1

Gjennomgå introduksjonsloven i forbindelse med stortingsmeldingen om integrering, og særskilt vurdere:

Kapittel 5.4

  • a. Nye opplæringsløp for nyankomne innvandrere.

Kapittel 5.4.7

  • b. Å gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilskudd til innbyggerne i sin kommune.

Kapittel 5.4.2 og kapittel 5.4.4

  • c. Muligheten til ekspressløp i norsk- og samfunnsfagopplæringen.

Kapittel 5.4.6

  • d. Hvordan språkopplæring i større grad kan kombineres med arbeid eller arbeidspraksis.

Kapittel 5.4.5

  • e. Å gi kommunene fleksibilitet til å utprøve modeller med incentiver som kan bidra til at flere avlegger og består norskprøve, herunder gjennomgå tilskuddsordning til norskopplæring, trekk i ytelser ved fravær og legge til rette for mer internettbasert opplæring.

Kapittel 5.4.2 og kapittel 5.4.7

439:2

Legge til rette for at lærerstudenter under utdanning kan undervise for å bidra til tilbudet om norskopplæring.

Kapittel 5.4.2

439:3

Legge til rette for at rekruttere pensjonerte lærere kan drive språkopplæring gjennom å bruke pensjonistlønn. Innebærer at en alderspensjonist som blir engasjert etter pensjonistvilkår, som hovedregel beholder pensjonen uten reduksjon.

Kapittel 2.4.2

439:4

Vurdere studieforbundenes og andre frivillige organisasjoners rammevilkår i integreringsarbeidet.

Kapittel 6.1

439:5

Sikre at det i samarbeid med foreldrene settes i verk tiltak når det i forbindelse med språkkontroller på helsestasjonene avdekkes behov for oppfølging.

Kapittel 7.2.4

439:6

Utvikle en veileder for vellykket integrering og «best practice» for kommunene.

Kapittel 5.4.9

439:7

Vurdere ordninger for å kartlegge hvem som har kompetanse som tilsier at de ikke må inn i introduksjonsprogrammet.

Kapittel 5.4.6

439:8

Fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger.

Prop. 90 L (2015–2016) om endringer i utlendingsloven – innstramninger II

439:9

Begrense muligheten for permisjon fra introduksjonsprogrammet ved utenlandsopphold

Kapittel 5.4.3

439:10

Vurdere å øke karenstiden for mulighet til å fremme søknad om statsborgerskap ved straffbare handlinger.

Kapittel 9.1.1

439:11

Vurdere tiltak som sørger for at opplæringsinstitusjoner ikke bidrar til segregering eller radikalisering.

Kapittel 7.1.2 og kapittel 8.4

439:12

Lage en instruks om at det skal reises tilbakekallsak i saker der flyktninger har dratt på ferie/besøk til hjemlandet de har fått beskyttelse fra, i de sakene der dette er i strid med oppholdsvedtaket og dermed utlendingsloven. Slike hjemreiser kan utgjøre misbruk av asylinstituttet og indikere at det ikke forelå et reelt beskyttelsesbehov da oppholdstillatelsen ble gitt. Det er viktig at det reageres synlig på dette og at tillatelser blir vurdert tilbakekalt

GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven §§ 37 og 63 når flyktningen har reist til hjemlandet i strid med forutsetningene for opphold i Norge.

Kapittel 8 Aktivitet og arbeid

Tiltak for å styrke kartlegging og kompetansebygging

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

440:1

Styrke arbeidet i mottak med kartlegging av kompetanse for asylsøkere som har fått innvilget opphold og flyktninger.

Kapittel 5.4.1

440:2

Gjennomgå eksisterende ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning med sikte på forenkling og raskere godkjenning.

Kapittel 5.4.10

440:3

Vurdere en ordning der arbeidsgivere kan tilby aktivisering og språktrening.

Kapittel 5.4.13 og kapittel 5.4.14

440:4

Støtte opp om universiteter og høyskolers arbeid for å sikre at flyktninger som har fått avbrutt sitt utdanningsløp kan få fortsette sin utdanning i Norge.

Kapittel 5.4.12

440:5

Vurdere å styrke programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), for å bedre lese- og skriveferdigheter både blant unge og innvandrere.

Kapittel 5.6.3

Arbeidsrettede tiltak

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

441:1

Innhente innspill fra frivillig sektor og partene i arbeidslivet om rammene for lokalt integreringsarbeid, herunder opplæring, utdanning og arbeidslivserfaring.

Kapittel 5.4.14

441:2

Invitere partene i arbeidslivet, nasjonalt og regionalt, til samarbeid med sikte på kvalifikasjon, kompetanse og inngang til arbeidslivet.

Kapittel 5.4.14

441:3

Legge til rette for at det ved innvilget oppholdstillatelse gis generell informasjon om arbeidsmuligheter og mulighet for veiledning utfra kvalifikasjoner.

Kapittel 5.4.1 og kapittel 5.4.11

441:4

Sørge for at flyktninger med etterspurt kompetanse formidles til ledige stillinger etter at arbeidstillatelse er gitt etter gjeldende regelverk.

Kapittel 5.4.6

441:5

Legge til rette for at kompetanse og muligheter for jobb kan vektlegges ved bosetting, gjennom en styrket kompetansekartlegging.

Kapittel 3.3.1 og kapittel 5.4.1

441:6

Vurdere ulike løp for språkopplæring, arbeidspraksis, utdanningstilbud og lærlingetilbud.

Kapittel 5.4.6, kapittel 5.4.7 og kapittel 5.5

441:7

Stille krav om samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter for å kunne tilby relevant språkopplæring, fagopplæring eller annen opplæring ev. i kombinasjon med arbeidsrettede tiltak.

Kapittel 5.4.13

441:8

Gjennomgå særnorske kompetansekrav i arbeidslivet med sikte på å fjerne krav av liten betydning for kvaliteten i utført arbeid.

Kapittel 5.4.10

441:9

Ta initiativ til tiltak som kan styrke innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for på den måten å forberede arbeidslivet på å ta imot en stor gruppe flyktninger.

Kapittel 8.2

441:10

Videreføre satsningen på Jobbsjansen, spesielt rettet mot innvandrerkvinner, inntil en eventuell evaluering har funnet sted.

Kapittel 5.5

Kapittel 9 Religion og kultur

Vedtak

Tiltak

Oppfølging

442

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.

Kapittel 6.3

443

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner.

Kapittel 6.3

444

Religiøse ledere som gjennom sin virksomhet bidrar til å svekke integreringen, bør ikke få innvilget oppholdstillatelse.

Kapittel 6.3

Til forsiden