Meld. St. 30 (2015–2016)

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Agenda Kaupang (2011). Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger. Høvik.

Andrews, T., Anvik, C. og Solstad, M. (2014). Mens de venter. Hverdagsliv i asylmottak. NF-rapport nr. 1/2014. Nordlandsforskning, Bodø.

Arnold, F. m.fl. (2015). Responding to the needs of refugees. I: BMJ 2015, 351, h6731.

Bachmann, K., Bergem, B. G. og Hervik, A. (2015). Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Rapport nr. 1516, Møreforskning, Molde.

Berg, S. L. m.fl. (2016). Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger. Rapport nr. 32-2016, Samfunnsøkonomisk analyse AS, Nesoddtangen.

Berg, B. og Kermit, P. (2015). Prat, les, klikk. Biblioteket som integreringsarena. NTNU Samfunnsforskning og Nasjonalbiblioteket.

Berg, B. og Tronstad, K. R. (2015). Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning, Trondheim.

Blom, S. og Enes, A. W. (2015). Introduksjonsordningen – en resultatstudie. SSB-rapport 2015/36. SSB, Oslo-Kongsvinger.

Bredal, A. m.fl. (2015). Et blikk inn i skolen – minoritetsrådgiverne sett fra brukernes ståsted. FAFO-rapport 2015:40. Fafo, Oslo.

Bratsberg, B. og Røed, K. (2016). The Nordic welfare model in an open European labor market. I: Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. (2), s. 19-42.

Bratsberg, B., Raaum, O. og Røed, K. (2014). Immigrants, labour market performance and social insurance. I: The Economic Journal 124(580), F644-F683.

Bratsberg, B., Raaum, O. og Røed, K. (2010). When minority labour migrants meet the welfare state. I: Journal of Labour Economics, vil. 28(3), 633-676.

Dahl, S., Sveaass, N. og Varvin, S. (red) (2006). Psykososialt arbeid med flyktningbarn – Introduksjon og fagveileder. Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatis stress, Oslo.

Dittmann, I. & Jensen, T. K. (2010). Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse – en litteraturstudie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(9), 812–817.

Djuve, A. B. og Sterri, E. B. (2016). Kapasitet i kommunene. Fafo-notat 2016:6. Fafo, Oslo.

Djuve, A. B. og Kavli, H. (2015). Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26. Fafo, Oslo.

Djuve, A. B., Kavli, H. C. og Hagelund, A. (2011). Kvinner i kvalifisering. Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. Fafo-rapport 2011:02. Fafo, Oslo.

Djuve, A. B. og Tronstad, K. (2011). Innvandrere i praksis. Om likeverdige tjenestetilbud i NAV. Fafo-rapport 2011:07. Fafo, Oslo.

Dæhlen m.fl. (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring. NOVA-rapport 7/2013. Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

ECON (2007). Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunen. Utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet. ECON-rapport nr. 2007-032. Oslo.

Enes, A. W. (2014). Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011 – arbeid, utdanning og inntekt. SSB-rapport 2014/15. Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger.

European Centre for Disease Prevention and Control (2014). Assessing the burden of key infectious diseases affecting migrant populations in the EU/EEA. ECDC technical report, Stockholm.

Gregersen, K. og Sletten, I. R. (2015). Arbeidsretting av norskopplæringen. Vurderinger og anbefalinger. Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Oslo.

Hardoy, I. og Zhang, T. (2010). Innvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak?. I: Søkelys på arbeidslivet, Nr. 4.

Henningsen, E. m.fl. (2016). Avtalt selvbosetting blant flyktninger. NIBR-rapport 2016:5.

Integrerings- om mangfoldsdirektoratet (2015). Integreringsbarometeret 2013/2014. Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2014). Enkel resultatrapport fra Kommuneundersøkelsen 2014. Oslo.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011a). Mora mi forstår ikke når lærerne snakker. IMDi-rapport 2-2011.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011b). Rett til informasjon ved språkbarrierer. Bruk avtolk i arbeids- og velferdsforvaltningen. IMDi-rapport 3-2011.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2009). Bruk av tolk i straffesakskjeden. IMDi-rapport 6-2009.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2008). Bruk av tolk i barnevernet. IMDi-rapport 5-2008 .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2007). Fastleger og tolketjenester. IMDi-rapport 6-2007.

Kulturdepartementet (2014). Kom igjen, jenter! Jenter med minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert idrett. Rapport fra et statlig oppnevnt utvalg.

Lillegård, M. og Seierstad, A. (2013). Introduksjonsordningen i kommunene – en sammenligning av kommunens resultater. SSB-rapport 2013/55. Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger.

Lunde, H. og Rogstad, J. 2016. Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet. Fafo-notat 2015:05, Oslo.

Lødding, B. (2015). Mobilisering for mangfold. Kartlegging av kompetanse i barnehagesektor og grunnopplæring for barn, unge og voksne i første fase av satsingen Kompetanse for mangfold. Rapport 4/2015. NIFU, Oslo.

Midtbøen, A. og Lidén, H (2015). Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge. En kunnskapsgjennomgang. Rapport 2015:001. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Midtbøen, A. og Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Eniske minoriteters tilgang til det norske arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo.

NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo.

NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. Departementenes servicesenter, Oslo.

NOU 2011: 14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Departementenes servicesenter, Oslo.

NOU 2010: 7. Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Departementenes servicesenter, Oslo.

Olsen, B. (2013). Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere. Rapport 2015/7. Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger.

Oxford Research AS (2010). Rettigheter og tilhørighet. Evaluering av statsborgerregelverket. Kristiansand.

Pettersen, S. V. (2012). Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2011. SSB-rapport 25/2012. Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger.

Pran, K. R. og Holst, L. S. (2015) Rom for språk? Rapport, Ipsos.

Proba samfunnsanalyse (2015). Jobbsjansen 2014: Analyse av individ- og prosjektrapportering.

Proba samfunnsanalyse (2012 a). Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse. Proba-rapport 2012-07. Oslo.

Proba samfunnsanalyse (2012 b). Evaluering av program for basiskompetane i arbeidslivet. Proba-rapport 2012-08. Oslo.

Rambøll (2011): Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen. Oslo.

Rambøll (2016): Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Oslo.

Rambøll (2013). Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak. Oslo.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (2012). Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Oslo.

Svendsen, S., Thorshaug, K. og Berg, B. (2010). Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger. Erfaringer fra to bykommuner. NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim.

Søholt, S., Tronstad, K.R., Vestby, G.M. (2015). Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering. NIBR-rapport 2015:20. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

Søholt, S. m.fl. (2012). «Derfor blir vi her» – innvandrere i distrikts-Norge, NIBR-rapport 2012:5. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

Taguma, M. m.fl. (2009). Reviews of Migrant Education NORWAY. OECD.

Thorshaug, K. m.fl. (2011). «Det er litt sånn at veien blir til mens man går» – Kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger, NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim.

UNHCR (2015). Mapping Statelessness in Norway. UNHCR Regional Representation for Northern Europe, Stockholm.

Ødegård, G. (2010). Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn. En studie om integrasjon og sosial kapital. Rapport 2010:6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Oslo.

Til forsiden